Odbor legislativy, práva a analýz

Tento odbor se zabývá především zpracováváním připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení k předpisům ovlivňujících podnikatelské prostředí a zpracovává analýzy a podklady a šetření týkající se podnikatelského prostředí. Zabezpečuje odbornou agendu v oblasti evropské legislativy.

V oblasti analýz a zpracování informací:

 • zpracovává analýzy pro vnitřní i vnější prezentaci komory a zajišťuje informační podporu pro úřad komory a další zainteresované subjekty;
 • zadává, vyhodnocuje a dále zpracovává šetření a ankety v rámci členské základny;
 • sestavuje stanoviska a pozice komory k vybraným tématům v národním i evropském kontextu, ovlivňujícím podnikatelské prostředí, a prezentuje je v médiích;
 • zpracovává prognózy a odhady dalšího vývoje dílčích makroekonomických indikátorů;
 • realizuje agendu hodnocení dopadů regulace;
 • spolupracuje s analytickými pracovišti a dalšími partnery HK ČR na národní i mezinárodní, zejména evropské úrovni.

V oblasti legislativy a právní problematiky:

 • soustřeďuje a zpracovává poznatky a připomínky komory k předpisům ovlivňujícím podnikatelské prostředí;
 • připravuje podklady k problematice související s legislativou a legislativním procesem;
 • zajišťuje kompletní právní agendu úřadu komory (smlouvy, právní poradenství, spory a ostatní právní poradenství);
 • spolupracuje s ostatními odbory úřadu komory a poskytuje podporu v právní agendě související zejména s realizací komorových projektů a zpracování smluv komory s externími partnery i složkami komorové sítě, provádí právní revizi smluv a po právní stránce vypořádává podmínky uvedené ve smlouvách;
 • aktualizuje vnitrokomorové předpisy a poskytuje základní právní poradenství složkám HK ČR;
 • podílí se na publikační činnosti v oblasti práva.

V oblasti evropských záležitostí:

 • zpracovává odpovědi na dotazy, týkající se agendy EU;
 • soustřeďuje a zpracovává poznatky a připomínky komory k evropským předpisům ovlivňujícím podnikatelské prostředí;
 • zajišťuje a koordinuje aktivity související s členstvím komory v Eurochambres, se zastupováním v Evropském hospodářském a sociálním výboru a v dalších evropských organizacích;
 • podílí se na řízení zastoupení hospodářské komory v CEBRE – České podnikatelské reprezentaci v Bruselu;
 • zabezpečuje běžnou komunikaci s dalšími kompetentními partnery HK ČR na národní úrovni (resorty, odbory, organizace zaměstnavatelů a podnikatelů, firmy)
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/