Režim Ukrajina

Režim Ukrajina

Novinky

Od 31. července 2019 byly navýšeny poplatky při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově na 5 000,- Kč. Úhrada poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku. V případě nezaplacení celé částky, obdrží Ukrajinec výzvu k zaplacení zůstatku poplatku. Informace o správních poplatcích naleznete na webu GK ve Lvově – ZDE.

Od července 2019 je nezbytné používat nový formulář Žádosti (zde ke stažení). Tento formulář je nově určen jak pro nové žádosti, tak i pro nahlášení dalších uchazečů.Nejčastější pracovněprávní přešlapy zaměstnavatelů

Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 vláda rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Mzdové kritérium je vyžadováno u všech žádostí o zařazení do Režimu Ukrajina přijatých po 10. červnu 2019. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete ZDE.

Dne 11.12.2018 byla koordinačním orgánem schválena změna jedné ze základních podmínek Režimu Ukrajina a nově mohou být do projektu zařazeny společnosti, které zaměstnávají minimálně 6 osob na hlavní pracovní poměr.

Od 4.12.2018 byla zavedena nová příloha žádosti – tzv. průvodní karta (zde ke stažení). Průvodní kartu přikládejte v případě nové i opakované žádosti.

Dne 1. 11 2018 bylo zrušeno přednostní příjetí žádosti o zaměstnavatelské karty pracovníků v sociálních službách – tzv. Režim – sociální práce.

Od 1. 5. 2018 si žadatelé o zaměstnaneckou kartu podají žádost s požadovanými přílohami ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Tyto žádosti od 1. 5. 2018 tedy nejsou přijímány na GK Lvov. Výdej hotových pasů s vyznačenými vízy je organizován prostřednictvím GK ve Lvově.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html.

K projektu:

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od roku 2015 významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a v roce 2016 se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Základní podmínky pro zařazení do Režimu Ukrajina jsou:

 • minimálně dvouletá existence společnosti,
 • minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
 • pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
 • lhůta 30-ti dní od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor (viz níže).

Dále si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Hospodářskou komorou ČR do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru VFS Global ve Lvově. Tato doba činila k 31. 7. 2019 přibližně 80 dní.

Hospodářská komora ČR dlouhodobě požaduje od představitelů vlády České republiky zásadní řešení této situace a usiluje o posílení Generálního konzulátu ve Lvově a příslušných útvarů Ministerstva vnitra a tím zrychlení procesu při vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí doložit všechny požadované přílohy, které jsou popsány níže.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů „Žádost“ v původním formátu Excel (nikoli PDF), které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina – viz níže nebo ZDE.

Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Dále je nutné k nové i opakované žádosti přiložit i tzv. Průvodní kartu v původním formátu Word (nikoli PDF) – viz níže nebo ZDE.

Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, přiložte k žádosti tzv. hlášenku volného pracovního místa, či jiný dokument prokazující jejich existenci, včetně jasně viditelného data zveřejnění.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Další požadované přílohy první žádosti

 1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.
 2. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES , resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 6). Stačí prostá kopie.
 3. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 4. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 5. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
  • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.
 6. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Přílohy 1 – 6 dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti.

V případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost, je povinen k přílohám 1 – 6 přiložit i Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

 • tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji;
 • projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Hromadnou žádostí se rozumí žádost, ve které je zaměstnavatelem požadováno 50 a více uchazečů.

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel o zařazení má několik možnosti jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu rezimukrajina@komora.cz. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

 

Seznam kontaktních míst

KomoraID datové schránkyE-mailTelefon
Hospodářská komora České republiky9nqab6brezimukrajina@komora.cz266 721 485
Jihočeská hospodářská komorar6facfhrezimukrajina@jhk.cz387 699 311
Krajská hospodářská komora jižní Moravyuwtactrrezimukrajina@khkjm.cz511 156 124
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje3nc7myrezimukrajina@khkkk.cz724 613 921
Krajská hospodářská komora kraje Vysočinapanacuarezimukrajina@khkvysocina.cz561 114 322
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého krajeam6acqsziklova@komora-khk.cz495 217 329
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského krajevznacj8rezimukrajina@khkmsk.cz597 479 326
Krajská hospodářská komora Olomouckého krajex3xacu6pavlikova@khkok.cz587 332 066
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje6sxacj4rezimukrajina@khkpce.cz734 355 648,
466 613 782
Krajská hospodářská komora v Plzeňském krajitmjo3skhkvpk@khkvpk.cz377 322 817
Krajská hospodářská komora Střední Čechyjffacgkgregorovicova@komora.cz702 238 238
Krajská hospodářská komora Ústeckého krajeehdacuerezimukrajina@khk-usti.cz776 771 735,
777 677 171
Krajská hospodářská komora Zlínského krajecmxrrtdrezimukrajina@khkzk.cz572 154 554,
725 596 631

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze vyplněný seznam uchazečů (viz soubor „Žádost“) a vyplněnou tzv. průvodní kartu, ostatní přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí zaměstnavatel dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Zpoplatnění

Vyřízení první žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání uvedeného v žádosti. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Faktura Vám bude zaslána v příloze informačního e-mailu o zařazení žádosti.

Často kladené dotazy

1) Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Na to Vám bohužel nedokážeme odpovědět. Roli pochopitelně hraje pečlivost při podání žádosti. Pokud žádost včetně příloh splňuje všechny potřebné náležitosti, zařazení do Režimu Ukrajina vyřídíme obratem. Rychlost dalšího postupu už je však dána úředními postupy a kapacitními možnostmi jednotlivých ministerstev.

2) V čem tedy zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty?

Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada. Konzulární oddělení kontaktuje příslušného zaměstnavatele, který má povinnost uchazeče informovat o konkrétním datu a čase podání žádosti ve vízovém centru VFS Global ve Lvově. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

3) Může se zaměstnavatel přihlásit do Režimu Ukrajina, pokud nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině?

Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané. Nově HK ČR nabízí placenou službu přes svou Asistenční kancelář HK ČR ve Lvově, která by Vám vyhledání uchazečů, včetně přípravy všech dokumentů, zařídila. Více informací naleznete ZDE.

4) Může zaměstnavatel zjistit, v jaké fázi se nachází správní řízení na vydání zaměstnanecké karty s konkrétním uchazečem?

Ano, avšak pouze v případě, že se nechá před zařazením do Režimu Ukrajina od uchazeče zplnomocnit. Pokud tak neučiní, nemá zaměstnavatel nárok na jakékoli informace o probíhajícím správním řízení na vydání zaměstnanecké karty. Vzor plné moci, kterou uchazeč případně doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru, naleznete níže nebo ZDE.

Hospodářská komora ČR nemá kompetence ke zjišťování stavu správního řízení v rámci udělení zaměstnanecké karty pro uchazeče z Ukrajiny.

5) Bude uchazeči nabídnut nový termín podání žádosti, pokud se ve stanoveném termínu do vízového centra nedostavil?

Z administrativních důvodů nelze termín podání žádosti změnit. Pokud se uchazeč do vízového centra nedostavil, bude z projektu vyřazen a zaměstnavatel musí podat novou žádost.

6) Existuje vzor pracovní smlouvy, kterou uchazeč dokládá při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru ve Lvově?

Ministerstvo vnitra ČR vypracovalo stručný návod, jak napsat pracovní smlouvu při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru ve Lvově. Návod naleznete ZDE.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu kontaktujte pracovníky z Odboru usnadňování obchodu a služeb:

 • Mgr. Tomáš Zelený – tel.: 266 721 485
 • Lukáš Bujnoch
  • tel.: 266 721 544, mob.: 724 613 028
  • email: bujnoch@komora.cz
 • Bc. Kristýna Bártová
  • tel.: 266 721 615
  • email: bartova@komora.cz
 • Bc. Monika Pouzarová
  • tel.: 266 721 371, mob.: 770 193 334
  • email: pouzarova@komora.cz

Dále můžete využít e-mailovou adresu: rezimukrajina@komora.cz

Publikace