Osvědčení pro zahraničního partnera

Osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích

Upozorňujeme na nový ceník platný od 1. 1. 2023. Ke stažení je zde.

AKTUÁLNĚ PRO PODNIKATELE 

Vydávání OSVĚDČENÍ O ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI způsobeného aktuální situací na Ukrajině a pandemií COVID-19.

Postup k vydávání osvědčení o vyšší moci

 1. Co je osvědčení o zásahu vyšší moci  – osvědčení o tom, že společnost nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily určité okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani je odvrátit, události, které nastaly nezávisle na její vůli, jako např. povodně a jiná živelná událost, válka, stávka, nezaviněná havárie apod. Osvědčení je možné využít pro případné vyrozumění obchodního partnera nebo i soudní a mediační řízení.
 2. Kdo může žádat o osvědčení osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem.
 3. Kdo může vydat osvědčení o zásahu vyšší mociosvědčení o zásahu vyšší moci je oprávněna vydat pouze Hospodářská komora České republiky – kontakt: certifikaty@komora.cz. Po zaslání objednávky budete kontaktováni pro upřesnění požadovaných dokladů a informací k vystavení certifikátu o zásahu vyšší moci.
 4. Jaké dokumenty potřebuji k doložení zásahu o vyšší mocido objednávky v kategorii poznámka je nutné uvést stručný popis události, respektive skutečnosti, kterou chce žadatel osvědčením o vyšší moci potvrdit. V konkrétních situacích bude nutné doložit smluvní dokumentaci, která prokáže daný smluvní vztah. Vždy bude nutné posoudit každý případ jednotlivě, zda na něj opatření stavu nouze vyhlášeného vládou nebo mezinárodní sankce EU měla vliv.
 5. Jaké potvrzení potřebuji k prokázání vyšší mocivyhlášení stavu nouze či omezení pohybu jsou nařízeny usnesením vlády. Lze přiložit usnesení vlády nebo alespoň číslo konkrétního usnesení (podle toho, který zákaz měl za následek nesplnění smluvních povinností). Obdobně bude postupováno v případě dopadů sankčních opatření EU.
 6. Koronavirus a mezinárodní sankcepandemii virové choroby COVID-19 můžeme podřadit pod případy vyšší moci (vis maior), rovněž také mezinárodní sankce EU, zákaz vývozu apod. Jde o objektivní jev, nad nímž nemáme kontrolu a který nemůžeme ovlivnit. Na základě vyšší moci se můžete např. zprostit povinnosti k náhradě škody, jestliže bude prokázáno, že jde o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vaší vůli.
 7. Cena osvědčení – vystavení osvědčení je zpoplatněno. Ceník naleznete zde.

Pro úspěšné vyřízení Vašich požadavků na vystavení osvědčení o zásahu vyšší moci po odeslání objednávky pošlete na e-mail certifikaty@komora.cz:

 1. Smlouvu se zahraničním partnerem obsahující doložku vyšší moci (force majeure), prosíme vyznačit příslušnou pasáž
 2. Stručný popis události, resp. skutečností (uzavření hranic, karanténa zaměstnanců, zákaz vývozu, mezinárodní sankce apod.) podepsaný statutárním zástupcem na hlavičkovém papíře Vaší společnosti
 3. Označení právního aktu (usnesení vlády, nařízení EU, rozhodnutí hygienika, …), který znemožnil plnění smlouvy.
 4. Jednání, která dosud proběhla se zahraničním partnerem – např. oznámení situace, odklad plnění, náhradní plnění apod.
 5. Výpis z OR ve formátu PDF
 6. Údaj o subjektu DPH ve formátu PDF (nespolehlivý plátce DPH – viz také https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es_form.html.cz)

S ohledem na personální kapacitu úřadu HK ČR se osvědčení o zásahu vyšší moci vystavují pouze ve lhůtách nad 7 pracovních dní. Děkujeme Vám za pochopení.

OBJEDNÁVKA

Potřebujete pro svého zahraničního obchodního partnera vystavit potvrzení, že Vaše firma je např.: zapsána v Obchodním rejstříku ČR, nenachází se v konkurzu ani v likvidaci, dosahuje dlouhodobě určitého obratu nebo zisku nebo že došlo k zásahu vyšší moci na majetku (zboží) firmy či potřebujete osvědčit jiné skutečnosti, které mohou sloužit k prokázání větší důvěryhodnosti nebo solventnosti Vaší firmy apod.?

Dle zákona č. 301/1992 Sb. § 4 odst. 1, písmena g) Hospodářská komora České republiky, v rámci své působnosti, vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin a jsou opatřena kulatým úředním razítkem Hospodářské komory České republiky. Listiny vystavuje výhradně Hospodářská komora České republiky, nikdy se nejedná o potvrzení cizí listiny!

OBJEDNÁVKA

 

Pro jaké skutečnosti lze vystavit osvědčení

Jedná se zejména o osvědčení těchto skutečností:

 • existence zápisu společnosti v Obchodním rejstříku
 • je-li společnost členem Hospodářské komory České republiky
 • kdo je oprávněn za společnost jednat
 • jaký je předmět činnosti společnosti
 • že společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci
 • že společnost může vyvážet určité zboží
 • že společnost dosahuje určitého obratu, zisku apod.
 • zásahu vyšší moci na majetku společnosti – (osvědčení o tom, že společnost nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily určité okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani je odvrátit, události, které nastaly nezávisle na její vůli, jako např. povodně a jiná živelná událost, válka, stávka, nezaviněná havárie apod.)
 • případně další skutečnosti …

Pro koho je možné osvědčení vystavit

 • Osvědčení se vystavuje pro právnické a fyzické podnikající osoby registrované v České republice, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci. Osvědčení se zásadně vystavuje pro účely užití v právních vztazích v mezinárodním obchodě.

Kde lze osvědčení použít

 • Osvědčení lze použít jako doklad osvědčující skutečnosti, které mohou být významné v důležitých právních vztazích vznikajících v mezinárodním obchodě.

Lhůty pro vystavení osvědčení

Osvědčení vystavujeme:

 • do 3 pracovních dnů
 • do 7 pracovních dnů
 • nad 7 pracovních dnů

Upozornění: Lhůty pro vystavení osvědčení začínají „běžet“ od následujícího pracovního dne po předložení posledního potřebného dokladu žadatelem pracovníkovi hospodářské komory.

V jakých jazykových mutací lze osvědčení vystavit

 • v českém jazyce
 • v anglickém jazyce

Formy dodání osvědčení žadateli

 • osobní vyzvednutí
 • zaslání poštou

Forma úhrady za vystavené osvědčení

 • v hotovosti/kartou
 • na fakturu

Cena vystavovaných osvědčení

V závislosti na druhu vystavovaných osvědčení rozeznáváme dvě varianty vystavovaných osvědčení:

 • varianta A – zahrnuje osvědčení jedné skutečnosti v rámci jednoho vystaveného osvědčení
 • varianta B – zahrnuje osvědčení jedné a více skutečností v rámci jednoho vystaveného osvědčení

Osvědčení se pro jeden případ vystavuje ve dvou vyhotoveních. Za každé další vyhotovení je účtováno 20% ze stanovené ceny osvědčení.

Kompletní ceník naleznete zde. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jak žadatel dokládá potvrzovanou skutečnost

Jedná-li se o vystavení osvědčení (existence zápisu společnosti v Obchodním rejstříku, je-li společnost členem Hospodářské komory České republiky, kdo je oprávněn za společnost jednat, jaký je předmět činnosti společnosti, že společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci) žadatel nemusí k objednávce dokládat žádné další listinné dokumenty.

K žádosti o vystavení osvědčení (že společnost může vyvážet určité zboží, že společnost dosahuje určitého obratu, zisku apod., zásahu vyšší moci na majetku společnosti či skutečnosti, které nelze zjistit a ověřit běžným způsobem) doloží kód celní nomenklatury zboží, účetní závěrku nebo daňové přiznáním za příslušné účetní období, dokumenty vystavené Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem apod.

Nebude-li mít tyto doklady žadatel k dispozici, mohou být nahrazeny čestným prohlášením žadatele. Čestné prohlášení musí být podepsáno členem statutárního orgánu společnosti žadatele, který je za společnost oprávněn jednat.

Ve výše neuvedených případech osvědčovaných skutečností bude požadavek na dodané dokumenty sdělen žadateli dodatečně, po předložení jeho žádosti.

Listinné dokumenty se předkládají v originále, podepsané statutárním zástupcem firmy nebo v ověřených kopiích.

Jak osvědčení získat?

 1. vyplnit elektronickou závaznou objednávku 
 2. pokud, je nutné doložit listinné dokumenty, klient je zašle na adresu Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
 3. Hospodářská komora České republiky vystaví osvědčení v souladu s požadavky v objednávce

Kontakt
e-mail: certifikaty@komora.cz

Soubory

Ceník od 1.1.2023

Všeobecné obchodní podmínky

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/