Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, najdete na webu HK ČR dle jednotlivých agend.

Důvod a způsob založení: zákon č. 301/1992 sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů: ZDE

Popis organizační strukturyZDE
Podrobné kontaktyZDE
Právní předpisy upravující činnost HK ČRZDE
Výroční zprávyZDE
Přehled činnostíZDE

IČO: 49279530
DIČ: CZ49279530

Povinně zveřejňované informace lze získat i nahlédnutím v místě sídla HK ČR (pondělí až pátek 9.00 – 15.00) nebo jejích veřejně přístupných pracovišť (místo, kde jsou prostřednictvím HK ČR poskytovány služby Czech Point).

V případě, že žadatel žádá o povinně zveřejňované informace, bude informace poskytnuta odkazem na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo kde je možné je poskytnout formou nahlédnutí do dokumentů.

Poskytování informací na žádost – postup pro žadatele: 

 • Místo podání žádosti

Poštovní adresa:
Hospodářská komora České republiky
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Elektronická adresa: office@komora.cz
Datová schránka: 9nqab6b
Telefon: +420 266 721 300

 • Způsob podání žádosti – lze využít formulář nebo podat i bez formuláře. Formulář naleznete níže. Žádost lze podat písemně i ústně. Žádost ústní í písemnou je třeba podat na místě k tomu určeném, vizte výše „Místo pro podání žádosti“. Forma vyřízení žádosti odpovídá formě podání žádosti. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Pro písemné podání žádosti lze využít poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo datovou schránku (vizte výše „Místo podání žádosti“).
 • Náležitosti žádosti – žádost musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození žadatele, resp. název a IČO, je-li žadatelem právnická osoba, adresu trvalého bydliště, resp. sídla a adresu pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, resp. sídla; dále musí obsahovat, jaké informace žadatel požaduje.
 • Lhůta pro vyřízení – obecně do 15 dnů ode dne doručení žádosti, konkrétní lhůty závisí i na způsobu vyřízení a složitosti žádosti. Lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dnů, ale pouze ze zákonných důvodů, o prodloužení lhůty musí být žadatel informován.
 • Způsob vyřízení žádosti – informace může být poskytnuta následujícími způsoby:
  a) sdělením informace ústně nebo v elektronické nebo listinné podobě,
  b) poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  c) poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
  d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  e) sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo
  f) umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.
 • Sazebník úhrad za poskytnutí informace naleznete níže.
 • Poskytování informací na základě licenční a podlicenční smlouvy
  HK ČR v současnosti neposkytuje informace chráněné autorským právem.
 • Opravné prostředky:
 • Proti rozhodnutí HK ČR o odmítnutí žádosti lze podat odvolání a v případě neúspěchu odvolání je možné je přezkoumat na základě žaloby v přezkumném řízení soudním dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Odvolacím orgánem pro žádosti podané u Hospodářské komory ČR je Úřad na ochranu osobních údajů (adresa ÚOOÚ: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Odvolání se podává prostřednictvím HK ČR. Odvolání je třeba doručit ve dvou stejnopisech. HK ČR je povinna odvolání spolu se spisovým materiálem do 15 dnů od jeho doručení postoupit odvolacímu orgánu. Formulář pro odvolání naleznete níže.
 • Na postup HK ČR při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999Sb. lze podat stížnost (např. v případech neposkytnutí informace, poskytnutí neúplné informace, nesouhlasu s výší úhrady za poskytnutí informace, nečinnosti). Stížnost se podává u Úřadu na ochranu osobních údajů (adresa ÚOOÚ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Stížnost lze podat i prostřednictvím HK ČR. V případě podání stížnosti prostřednictvím HK ČR je třeba stížnost doručit HK ČR ve dvou stejnopisech. Formulář pro podání stížnosti naleznete níže.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání i stížnosti do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Vzorové formuláře

Poskytnuté informace

Výroční zprávy