Sněm HK ČR

Sněm hospodářské komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory České republiky. Je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev.

Ve všeobecné sněmovně má každá okresní komora dva zástupce a každá regionální komora má dva zástupce za každý okres, jimiž je tvořena. Ve sněmovně společenstev má každé společenstvo jeden až dva zástupce při zachování shodného počtu zástupců v obou sněmovnách. Každý zástupce ve všeobecné sněmovně i ve sněmovně společenstev má jeden hlas. Hlasy všech zástupců jsou si rovny.

Sněm komory svolává  představenstvo komory nejméně jednou ročně. V případě písemné žádosti nejméně  jedné třetiny  okresních komor, společenstev  nebo jedné  desetiny zástupců  okresních komor  nebo zástupců společenstev nebo dozorčí rady komory je představenstvo povinno sněm svolat vždy a to nejpozději do tří měsíců.

Působnost sněmu Hospodářské komory ČR

  • rozhodování o statutu, volebním a jednacím řádu komory a o volebním a jednacím řádu okresních komor
  • stanovování hlavních úkolů komory
  • volba a odvolání prezidenta, viceprezidentů, členů představenstva komory, dozorčí rady komory a členů smírčí komise komory z řad členů komory
  • schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků a rozhodování o udělení výjimek z jejich placení
  • schvalování rozpočtu komory, roční účetní závěrky a zprávy představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory
  • rozhodování o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory
  • schvalování zásad odměňování zaměstnanců komory
  • rozhodování o dalších záležitostech, které si vyhradí