Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky

Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky je kontrolním orgánem Hospodářské komory České republiky. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory a podává mu zprávy o své činnosti. Dozorčí rada má 7 členů, kteří jsou voleni sněmem vždy na dobu tří let. Dozorčí radu komory svolává její předseda.

Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky zejména:

  • kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem komory nebo usnesením sněmu komory,
  • pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, příp. viceprezidenta, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory,
  • pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sněmu komory.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/