Volené orgány

Současná podoba a struktura komory je dána výše zmíněným zákonem č. 301/1992 Sb. V čele komory stojí prezident, aktuálně je jím Zdeněk Zajíček, volený sněmem HK ČR, tedy přímo členy komory. Pracovním orgánem je prezidium, tvořené prezidentem a viceprezidenty. Každému z viceprezidentů je svěřena gesce, které se věnuje a v jejímž rámci vykonává své aktivity v komoře. Řídícím orgánem hospodářské komory je představenstvo. Jako kontrolní orgán je zřízena Dozorčí rada, pro řešení sporů mezi členy funguje Smírčí komise. Funkční období je tříleté.