Eurochambres

EUROCHAMBRES, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. EUROCHAMBRES má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. HK ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

V čele EUROCHAMBRES stojí prezident, jímž je v současné době Christoph Leitl (Rakousko), čestnými prezidenty jsou bývalí prezidenti Richard Weber (Německo) a Pierre Simon (Francie). Generálním tajemníkem a šéfem výkonného aparátu EUROCHAMBRES je Arnaldo Abruzzini. Řídicím orgánem EUROCHAMBRES je řídicí rada, která je tvořena zástupci členských organizací, Hospodářskou komoru České republiky v ní zastupuje její prezident Vladimír Dlouhý.

HK ČR prostřednictvím EUROCHAMBRES připomínkuje evropskou legislativu a podílí se na zpracování pozic této celoevropské komorové sítě. Zároveň se HK ČR účastní evropských projektů řízených EUROCHAMBRES jako například PRE SOLVE, jehož cílem je zmapovat instituty určené k předcházení a včasnému rozpoznání úpadku především drobných podnikatelů v rámci jednotlivých členských zemí EU, vybrat instituty využitelné i pro ostatní země a případně je v ostatních zemích prezentovat a pokud možno též aplikovat.

Slaďování pozic jednotlivých komor probíhá prostřednictvím deseti tematických výborů EUROCHAMBRES, do jejichž aktivit se zapojují experti HK ČR, kteří konzultují příslušné odborné sekce HK ČR s žádostí o stanovisko. Koordinaci této agendy zajišťuje Odbor legislativy, práv a analýz v úzké součinnosti se stálou delegátkou HK ČR při EUROCHAMBRES Alenou Mastantuono. Předsedou Výboru pro budoucnost Evropy je prezident HK ČR V. Dlouhý. Vedle lobbingu EUROCHAMBRES poskytuje HK ČR platformu pro výměnu komorových zkušeností a kontaktů napříč celou EU.

o   Obchod a investice (Trade and Investment) – Jiří Hansl

podskupina pro cla – Antonín Kerner

pracovní skupina pro Brexit – Renée Smyčková

o   Vzdělávání (People Committe) – Martin Frélich

o   Jednotný trh (Single Market) – Ivan Voleš

o   Finance a ekonomie (Finance and Economy) – Petr Zahradník ve spolupráci s Karinou Kubelkovou

o   MSP (SME and Entepreneurship) – Karina Kubelková, Martin Plachý

o   Lepší regulace (Better regulation) – Alena Mastantuono

o   Sousední politika a rozšiřování (Neighbourhood and Enlargement) – Jiří Hansl

o   Energie a životní prostředí (Energy and Enviroment) – Lenka Janáková

o   Digitalizace (Digitalisation) – Zdeněk Zajíček ve spolupráci s P. Machem

o   Výbor pro budoucnost EU (Future of Europe) – Alena Mastantuono

 

Více informací na http://www.eurochambres.eu/