Pravidla a povinnosti zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech 

  1. V pracovních orgánech vystupují nominovaní zástupci jako představitelé Hospodářské komory České republiky a hájí stanoviska této organizace a jejích členů.
  2. Nominace zástupce je prováděna nominačním dopisem, který je jménem prezidenta HK ČR zaslán do rukou odpovědného reprezentanta pracovního orgánu a tato skutečnost je dána na vědomí nominovanému zástupci (je mu zaslána kopie nominačního dopisu). Právo zástupce vystupovat jménem HK ČR ve vnějších pracovních orgánech (a s tím spojené povinnosti dle těchto Pravidel) vzniká okamžikem jmenování příslušným orgánem. Bez jmenování není nikdo, komu to neumožňují právní či vnitřní předpisy, oprávněn jménem HK ČR vystupovat.
  3. Zástupce svou činnost a svá stanoviska koordinuje s příslušnou odbornou sekcí a Úřadem HK ČR. Vedení HK ČR má právo definovat postoj k dané problematice a tento musí zástupce HK ČR v pracovním orgánu zastávat.
  4. Zástupce informuje Úřad HK ČR o programu činnosti pracovního orgánu a kontaktní osobě pracovního orgánu.
  5. Zástupce informuje v dostatečném předstihu o termínu a programu jednání (zasláním pozvánky), aby se vedení HK ČR mohlo k programu jednání vyjádřit. Informaci o jednání zasílá zástupce v elektronické podobě na e-mail vnitrnikomunikace@komora.cz.
  6. Po jednání zástupce zašle oficiální zprávu o průběhu jednání (zápis) na e-mail vnitrnikomunikace@komora.cz.
  7. Pokud pracovní orgán dlouhodobě přeruší nebo ukončí svou činnost, informuje zástupce odbor vnitřní komunikace na výše uvedený e-mail.
  8. Zástupce předá odboru vnitřní komunikace své kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) a souhlasí se zveřejněním svého jména na webových stránkách HK ČR. Údaje je povinen aktualizovat prostřednictvím odboru vnitřní komunikace.
  9. Pokud zástupce přestane být členem HK ČR, oznámí tuto skutečnost odboru vnitřní komunikace. Tím zaniká i jeho nominace v orgánu a Úřad HK ČR zajistí nominaci nového zástupce.
  10. Nebude-li zástupce respektovat tato pravidla a bude vystupovat v rozporu s názorem Hospodářské komory České republiky či jinak znevažovat její jméno a pověst, bude z činnosti pracovního orgánu odvolán.
/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/