Zastoupení HK ČR ve vnějších poradních orgánech

Hospodářská komora České republiky prosazuje své zájmy prostřednictvím svých zástupců v tzv. vnějších poradních orgánech. Jedná se o různé komise, pracovní skupiny, odborné skupiny, poradní sbory, kolegia, která jsou zřizována ministerstvy, státními institucemi apod. 

Účast v těchto komisích HK ČR aktivně sama vyhledává nebo je přímo vyzvána zřizovatelem, aby nominovala svého zástupce, a byla tak u řešení aktuálních témat. V současné době je HK ČR zastoupena v téměř 200 poradních skupinách. Do této skupiny patří také účast zástupců HK ČR v monitorovacích a řídících výborech jednotlivých operačních programů.

Představenstvo HK ČR přijalo pro zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech „Pravidla a povinnosti zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech“, podle nichž se musí zástupce HK ČR řídit.

Důležitou skupinou zastoupení jsou nepochybně poradní sbory, kolegia, výbory Rady vlády, odborné pracovní skupiny apod., jejichž prostřednictvím může komora prezentovat své názory a prosazovat své zájmy.

Přehled zastoupení HK ČR ve vnějších poradních orgánech

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Řídící výbor pro exportní strategii
 • Pracovní skupina Prioritní osy 2 OP PIK
 • Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů
 • Pracovní skupina pro koordinaci společného postupu při eliminaci konfliktů mezi právními předpisy z oblasti ŽP a podnikatelských subjektů (ekoaudit)
 • Monitorovací výbor Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
 • Platforma pro plánování výzev OP PIK
 • Pracovní tým pro Teplárenství
 • Mezirezortní skupina pro Priority spotřebitelské politiky
 • Mezirezortní skupina pro koordinaci realizace úkolů vyplývajících z Priorit spotřebitelské politiky 2015 -2020
 • Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky:
 • Pracovní skupina pro energetické zdroje
 • Pracovní skupina pro energetickou infrastrukturu
 • Pracovní skupina pro surovinovou politiku ČR
 • Pracovní skupina pro druhotné suroviny
 • Pracovní skupina k implementaci směrnice o energetické účinnosti
 • Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu
 • Pracovní tým č. 6 Exportní strategie „Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce“
 • Rada vlády pro stavebnictví
 • Rada vlády pro stavebnictví – PS pro stavební legislativu a povolovací procesy
 • Rada vlády pro stavebnictví – PS pro bytovou výstavbu
 • Rada vlády pro stavebnictví – PS pro energetickou a dopravní infrastrukturu
 • Rada vlády pro stavebnictví – PS pro veřejné zakázky a fondy
 • Podnikatelská rada MPO (plénum)
 • Poradní pracovní skupina pro Výbor pro směrnici pro všeobecnou bezpečnost výrobků č. 2001/95/ES
 • Platforma zainteresovaných stran společenské odpovědnosti
 • Řídící výbor programu Česká kvalita
 • Rada CzechTrade
 • Poradní orgán pro implementaci Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)
 • Expertní skupina pro přípravu Rámcové pozice k návrhu nařízení pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
 • Nominační výbor pro ocenění Medaile ministra průmyslu a obchodu
 • Národní strategie pro umělou inteligenci
 • Platforma pro přípravu OP K

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • OP Zaměstnanost – Programové partnerství (PROP) pro investiční priority 1.1 a 1.4 (zvýšení zaměstnanosti)
 • OP Zaměstnanost – Programové partnerství (PROP) pro investiční prioritu 1.3 (adaptabilita)
 • Platforma pro přípravu OPZ+
 • Mezirezortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)
 • Mezirezortní PS k přípravě Akčního plánu implementace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020
 • Predikce trhu práce
 • Komise pro spravedlivé důchody

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Rezortní koordinační skupina MMR
 • Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování
 • Expertní skupina pro zadávání veřejných zakázek
 • Oponentní skupina pro vytvoření jednotného metodického prostředí
 • Integrovaný regionální OP
 • Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy 2014 – 2020
 • Pracovní skupina pro přípravu novely stavebního zákona
 • Kolegium ministryně pro oblast stavebního zákona
 • Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
 • Monitorovací výbor programu Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014 – 2020
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Rakousko-Česká republika 2014-2020
 • Řídící skupina pro realizaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016–2020
 • PS pro přípravu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 • Pracovní výbor pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování
 • Pracovní skupina pro digitální technické mapy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Monitorovací výbor Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
 • Poradní pracovní skupina „Výzkum, vývoj a vysoké školy“
 • Řídící výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Národní rada pro kvalifikaci
 • Přípravný výbor Národní rady pro vzdělávání
 • Implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Plánovací komise programu OPVVV
 • Plánovací komise programu OPVVV pro PO1, PO2
 • Plánovací komise programu OPVVV pro PO3
 • Národní rada pro vzdělávání
 • Koordinační a implementační výbor a strategie celoživotního učení (KIV)
 • Platforma pro odborné vzdělávání na národní úrovni
 • Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
 • Mezirezortní pracovní skupina pro podporu nadání (MRPS)
 • Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)

Ministerstvo dopravy

 • Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR
 • Výbor pro průmysl a aplikace Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR
 • Monitorovací výbor OP Doprava (2014-2020)
 • Expertní tým pro železniční nákladní dopravu
 • Koncepce letecké dopravy
 • Koncepce nákladní dopravy
 • Smíšený výbor v rámci naplňování smlouvy mezi ČR a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
 • Pracovní skupina k Dopravní politice ČR pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050
 • Pracovní skupina k problematice příležitostné osobní dopravy
 • Monitorovací výbor k DOL (vodní koridor Dunaj-Odra-Labe)
 • Platforma pro plně autonomní vozidla
 • Meziresortní řídící a pracovní tým Programu Rychlých spojení
 • TENT-T: Urychlení výstavby transevropské dopravní sítě v České republice

Ministerstvo financí

 • Monitorovací výbor Programu Česko-švýcarská spolupráce
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Resortní koordinační skupina Výboru pro EU
 • Expertní skupina analyzující výsledky regulace hazardních her

Ministerstvo spravedlnosti

 • Rezortní koordinační skupina MSp
 • Pracovní skupina pro analýzu institutu oddlužení

Ministerstvo vnitra

 • Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
 • Rada vlády pro informační společnost
 • Rada vlády pro informační společnost: Společný výbor pro e-government
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro bezpečnost, strategii a architekturu ICT
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro digitální agendu
 • Pracovní skupina MV a HK ČR
 • Pracovní skupina na realizaci projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“
 • Pracovní skupina k problematice zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách

Ministerstvo životního prostředí

 • Monitorovací výbor Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020
 • Platforma pro přípravu OP ŽP 2021-2027
 • Pracovní skupina k novelizaci IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) a IRZ (Integrovaný registr znečišťování)
 • Rada pro odpadové hospodářství
 • Rezortní koordinační skupina MŽP
 • Řídící výbor Dobrovolné dohody o opatřeních k zajištění plnění rozhodnutí Komise 2009/292/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů
 • Meziresortní pracovní skupina pro ochranu klimatu
 • Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu 3. plánovacího období
 • Pracovní skupina pro koordinaci a přípravu EPR ČR (Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Environmental Performance Review)

Ministerstvo zemědělství

 • Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 • Vypracování návrhu na ustavení a institucionální zabezpečení koordinačního subjektu k posílení regulačních meganismů oboru VaK
 • Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací
 • Komise pro plánování v oblasti vod
 • Pracovní skupina „Změna systému financování státních podniků Povodí“

Ministerstvo zdravotnictví

 • Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
 • Tým pro tvorbu strategie Ministerstva zdravotnictví

Rada kvality ČR

 • Rada kvality ČR
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro kvalitu v průmyslu a ve stavebnictví
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro infrastrukturu kvality
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro kvalitu v ochraně spotřebitele
 • Odborná sekce Rady kvality ČR – Sekce kvality HK ČR
 • Odborná sekce Rady kvality ČR – Kvalita v životním prostředí

Úřad vlády

 • Konzultační skupina Odboru informování o Evropských záležitostech
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj: Socioekonomický výbor
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: Koncepční komise
 • Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 • Výbor pro technické vzdělávání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 • Stálý výbor vlády pro BOZP č. 1
 • Výbor pro digitální ekonomiku
 • Pracovní skupina k Brexitu
 • Pracovní skupina k Brexitu – Tématický celek 2: makroekonomické dopady
 • Pracovní skupina k Brexitu – Tématický celek 3 a 5: mikroekonomická rizika a příležitosti
 • Pracovní skupina k Brexitu – Tématický celek 6: institucionální příležitosti
 • Pracovní skupina k Brexitu – Tématický celek 7: nové uspořádání vzájemných vztahů mezi EU a Velkou Británií
 • Pracovní skupina k Brexitu – Tématický celek 8: budoucí směřování EU

RHSD (tripartita)

 • Rada hospodářské a sociální dohody ČR – plénum
 • Pracovní tým RHSD pro EU
 • Pracovní skupina RHSD pro daně a pojištění
 • Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu
 • Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku
 • Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu
 • Pracovní tým RHSD ČR pro místní rozvoj
 • Pracovní tým RHSD ČR pro zdravotnictví
 • Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy
 • Pracovní tým RHSD ČR pro vnitřní trh
 • Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně-právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

Český institut pro akreditaci

 • Odborný výbor ČIA pro technickou normalizaci
 • Technický výbor ČIA pro certifikaci systémů řízení (COSM)
 • Technický výbor ČIA pro certifikaci personálu
 • Rada pro akreditaci

ÚNMZ

 • Rada pro technickou normalizaci
 • Rada pro metrologii – poradní orgán předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista
 • Komise pro technické překážky odchodu (KTPO)
 • Pracovní skupina k přípravě návrhu koncepce technické normalizace

Eurochambres

 • Trade and Investment
 • Brexit working group
 • Customs Subcommittee
 • People Committee
 • Single Market
 • Finance and Economy
 • SME and Entrepreneurship
 • Better regulation
 • Neighbourhood and Enlargement
 • Energy and Environment
 • Digitalisation
 • Future of Europe

Technologická agentura České republiky

 • Pracovní skupina pro diskusi o programech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • EPSILON: Oborový panel 1 (stavebnictví, doprava)
 • EPSILON: Oborový panel 2 (zpracovatelský průmysl, strojírenství)
 • EPSILON: Oborový panel 3 (matematika, statistika, informatika, společenské vědy – ekonomie)
 • EPSILON: Oborový panel 5 (životní prostředí, zemědělství)
 • EPSILON: Oborový panel 6 (biovědy, lékařské vědy)
 • EPSILON: Oborový panel 7 (zpracovatelský průmysl, robotika, elektrotechnika)
 • EPSILON: Oborový panel 8 (energetika – jaderná i nejaderná)
 • Výzkumná rada Technologické agentury

ÚOHS

 • PS pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Český telekomunikační úřad

 • Digitální Česko 2.0 Výstavba vysokorychlostních přístupových sítí

Národní bezpečnostní úřad

 • Pracovní skupina NBÚ k přípravě transpozice směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací Unii
 • Pracovní skupina pro přípravu prováděcího právního předpisu, kterým budou stanovena kritéria pro určení provozovatelů základních služeb v rámci novely zákona o kybernetické bezpečnosti

Úřad práce

 • Poradní sbor k oblasti zaměstnanosti
 • Poradní sbor Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

Energetický regulační úřad

 • Pracovní skupina k problematice monitorování dílčích cílů k zavedení vyváženého tarifního systému (VTS 2)

Ostatní

 • Řídící výbor Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Poradní orgán VŠEM (kolegium rektora VŠEM)
 • Platforma pro transparentní veřejné zakázky – expertní skupina (AmCham)
 • Fyzikálně technický zkušební ústav – Dozorčí rada
 • Smíšená pracovní skupina pro e-Customs
 • OP Praha – pól růstu ČR
 • Národní konvent o EU
 • Pracovní skupina při EU pro Týden malých a středních podniků – kampaň na podporu MSP v EU
 • Rezortní koordinační skupina ČSÚ
 • Tvorba systému regulace ceny tepla
 • Česká statistická rada
 • Kolegium sdružení CZ.NIC pro další funkční období
 • Technické výbory – Český institut pro akreditaci
 • Spotřebitelský poradní výbor
/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/