Zastoupení HK ČR ve vnějších poradních orgánech

Hospodářská komora České republiky prosazuje své zájmy prostřednictvím svých zástupců v tzv. vnějších poradních orgánech. Jedná se o různé komise, pracovní skupiny, odborné skupiny, poradní sbory, kolegia, která jsou zřizována ministerstvy, státními institucemi apod. 

Účast v těchto komisích HK ČR aktivně sama vyhledává nebo je přímo vyzvána zřizovatelem, aby nominovala svého zástupce, a byla tak u řešení aktuálních témat. V současné době je HK ČR zastoupena v téměř 200 poradních skupinách. Do této skupiny patří také účast zástupců HK ČR v monitorovacích a řídících výborech jednotlivých operačních programů.

Představenstvo HK ČR přijalo pro zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech „Pravidla a povinnosti zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech“, podle nichž se musí zástupce HK ČR řídit.

Důležitou skupinou zastoupení jsou nepochybně poradní sbory, kolegia, výbory Rady vlády, odborné pracovní skupiny apod., jejichž prostřednictvím může komora prezentovat své názory a prosazovat své zájmy.

Přehled zastoupení HK ČR ve vnějších poradních orgánech

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů
 • Hodnotitelská komise k posouzení žádostí NNO o dotování projektů v oblasti ochrany spotřebitele
 • Mezirezortní skupina pro koordinaci realizace úkolů vyplývajících z Priorit spotřebitelské politiky 2015 -2020
 • Mezirezortní skupina pro Priority spotřebitelské politiky
 • Monitorovací výbor Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
 • Národní inovační platforma za oblast „Kulturní a kreativní odvětví“ v rámci Národní RIS3 strategie
 • Národní plán obnovy
 • Národní strategie pro umělou inteligenci
 • Nominační výbor pro ocenění Medaile ministra průmyslu a obchodu
 • Platforma pro plánování výzev OP PIK
 • Platforma pro přípravu OP K
 • Platforma pro přípravu výzev OP TAK 2021 – 2027
 • Platforma zainteresovaných stran společenské odpovědnosti
 • Podnikatelská rada MPO (plénum)
 • Poradní pracovní skupina pro Výbor pro směrnici pro všeobecnou bezpečnost výrobků č. 2001/95/ES
 • Pracovní skupina k implementaci směrnice o energetické účinnosti
 • Pracovní skupina pro druhotné suroviny
 • Pracovní skupina pro energetické zdroje
 • Pracovní skupina pro energetickou infrastrukturu
 • Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu
 • Pracovní skupina pro koordinaci společného postupu při eliminaci konfliktů mezi právními předpisy z oblasti ŽP a podnikatelských subjektů (ekoaudit)
 • Pracovní skupina pro posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
 • Pracovní skupina pro přípravu výzev Technologie a Digitální podnik
 • Pracovní skupina pro rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
 • Pracovní skupina pro surovinovou politiku ČR
 • Pracovní skupina pro využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
 • Pracovní skupina pro zvýšení digitálního propojení
 • Pracovní tým č. 6 Exportní strategie „Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce“
 • Pracovní tým pro Teplárenství
 • Rada CzechTrade
 • Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky:
 • Řídící výbor pro exportní strategii
 • Řídící výbor pro přípravu nového energetického zákona
 • Řídící výbor programu Česká kvalita
 • Řídící výbor Strategie podpory malých a středních podniků
 • Uhelná komise
 • Výbor pro registraci rodinných podniků – Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Komise pro spravedlivé důchody
 • Mezirezortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)
 • Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • OP Zaměstnanost – Programové partnerství (PROP) pro investiční priority 1.1 a 1.4 (zvýšení zaměstnanosti)
 • OP Zaměstnanost – Programové partnerství (PROP) pro investiční prioritu 1.3 (adaptabilita)
 • Platforma pro přípravu OPZ+
 • Výbor pro rekvalifikace a další vzdělávání při MPSV

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS) 2014-2020
 • Expertní skupina pro zadávání veřejných zakázek
 • Integrovaný regionální OP
 • Kolegium ministryně k rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování
 • Kolegium ministryně pro oblast stavebního zákona
 • Koordinační rada správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy
 • Monitorovací výbor programu Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Polsko – Česká republika
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Rakousko-Česká republika
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Slovensko – Česká republika
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 2 pro oblast stavebního práva procesního
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 3 pro hmotné stavební právo
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 4 pro vyvlastnění
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 5 pro veřejnou správu
 • Pracovní skupina pro digitální technické mapy
 • Pracovní skupina pro přípravu novely stavebního zákona
 • Pracovní výbor pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování
 • PS pro přípravu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 • Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy 2014 – 2020
 • Rezortní koordinační skupina MMR
 • Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
 • Řídící skupina pro realizaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let
 • Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR ČR 21+)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
 • Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)
 • Implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Konzultační skupina k přípravě nového strategického záměru pro oblast vysokých škol
 • Mezirezortní pracovní skupina pro podporu nadání (MRPS)
 • Monitorovací výbor Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
 • Národní rada pro kvalifikace
 • OP JAK: Operační program Jan Ámos Komenský
 • Plánovací komise programu OPVVV
 • Plánovací komise programu OPVVV pro PO1, PO2
 • Plánovací komise programu OPVVV pro PO3
 • Poradní pracovní skupina „Výzkum, vývoj a vysoké školy“
 • Řídící výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo dopravy

 • Expertní tým pro železniční nákladní dopravu
 • Koncepce letecké dopravy
 • Koncepce nákladní dopravy
 • Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR
 • Meziresortní řídící a pracovní tým Programu Rychlých spojení
 • Monitorovací výbor k DOL (vodní koridor Dunaj-Odra-Labe)
 • Monitorovací výbor OP Doprava (2014-2020)
 • Platforma pro plně autonomní vozidla
 • TENT-T: Urychlení výstavby transevropské dopravní sítě v České republice

Ministerstvo financí

 • Expertní skupina analyzující výsledky regulace hazardních her
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Resortní koordinační skupina Výboru pro EU

Ministerstvo spravedlnosti

 • Rezortní koordinační skupina MSp

Ministerstvo vnitra

 • Pracovní skupina k nakládání se střelnými zbraněmi v civilní sféře
 • Pracovní skupina k problematice zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách
 • Pracovní skupina MV a HK ČR
 • Pracovní skupina na realizaci projektu “Příprava vybudování eGovernment cloudu”
 • Pracovní skupina pro vypracování návrhu zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace
 • Rada vlády pro informační společnost
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro bezpečnost, strategii a architekturu ICT
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro digitální agendu
 • Rada vlády pro informační společnost: Společný výbor pro e-government
 • Stálý poradní sbor MV pro ochranu měkkých cílů

Ministerstvo životního prostředí

 • Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu 3. plánovacího období
 • Národní program pro snižování emisí ČR
 • Národní program pro snižování emisí ČR
 • Platforma pro monitoring plnění ŠPŽP 2030
 • Platforma pro přípravu OP ŽP 2021-2027
 • Pracovní skupina k chemické recyklaci
 • Pracovní skupina k Integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ)
 • Pracovní skupina pro koordinaci a přípravu EPR ČR (Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Environmental Performance Review)
 • Rada pro odpadové hospodářství
 • Rezortní koordinační skupina MŽP

Ministerstvo zemědělství

 • Komise pro plánování v oblasti vod
 • Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 • Národní program pro snižování emisí ČR
 • Pracovní skupina “Změna systému financování státních podniků Povodí”
 • Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zdravotnictví

 • Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
 • Řídící rada Národního institutu excelence a kvality zdravotnictví (NIKEZ)

Rada kvality ČR

 • Odborná sekce Rady kvality ČR – Kvalita v životním prostředí
 • Odborná sekce Rady kvality ČR – Sekce kvality HK ČR
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro infrastrukturu kvality
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro kvalitu v ochraně spotřebitele
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro kvalitu v průmyslu a ve stavebnictví
 • Rada kvality ČR

Úřad vlády

 • Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: Koncepční komise
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj: Socioekonomický výbor
 • Stálý výbor vlády pro BOZP č. 1
 • Výbor pro digitální ekonomiku
 • Výbor pro technické vzdělávání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

RHSD (tripartita)

 • Pracovní skupina RHSD pro daně a pojištění
 • Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy
 • Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně-právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost
 • Pracovní tým RHSD ČR pro vnitřní trh
 • Pracovní tým RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků
 • Pracovní tým RHSD pro EU
 • Rada hospodářské a sociální dohody ČR – plénum

Český institut pro akreditaci

 • Odborný výbor ČIA pro technickou normalizaci
 • Rada pro akreditaci
 • Správní rada ČIA
 • Technický výbor ČIA pro certifikaci personálu
 • Technický výbor ČIA pro certifikaci systémů řízení (COSM)

ÚNMZ

 • Česká agentura pro standardizaci – správní rada
 • Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista
 • Komise pro technické překážky odchodu (KTPO)
 • Pracovní skupina k přípravě návrhu koncepce technické normalizace
 • Rada pro metrologii – poradní orgán předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Eurochambres

 • Better regulation
 • Customs Subcommittee
 • Digitalisation
 • Energy and Environment
 • Finance and Economy
 • Future of Europe
 • Neighbourhood and Enlargement
 • People Committee
 • Single Market
 • SME and Entrepreneurship
 • Trade and Investment

Technologická agentura České republiky

 • EPSILON: Oborový panel 1 (stavebnictví, doprava)
 • EPSILON: Oborový panel 2 (zpracovatelský průmysl, strojírenství)
 • EPSILON: Oborový panel 3 (matematika, statistika, informatika, společenské vědy – ekonomie)
 • EPSILON: Oborový panel 5 (životní prostředí, zemědělství)
 • EPSILON: Oborový panel 6 (biovědy, lékařské vědy)
 • EPSILON: Oborový panel 7 (zpracovatelský průmysl, robotika, elektrotechnika)
 • EPSILON: Oborový panel 8 (energetika – jaderná i nejaderná)
 • Pracovní skupina pro diskusi o programech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Výzkumná rada Technologické agentury

ÚOHS

 • PS pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad práce

 • Poradní sbor Generálního ředitelství Úřadu práce ČR
 • Poradní sbor k oblasti zaměstnanosti

Energetický regulační úřad

 • Otevřená platforma projektu „Propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v regulovaných cenách a tarifech“
 • Pracovní skupina k problematice monitorování dílčích cílů k zavedení vyváženého tarifního systému (VTS 2)
 • PS pro oblast regulace cen tepelné energie

Ostatní

 • Česká statistická rada
 • Kolegium sdružení CZ.NIC pro další funkční období
 • Komitét pro certifikaci účetních
 • Národní konvent o EU
 • Národní rada pro sport
 • OP Praha – pól růstu ČR
 • Poradní orgán VŠEM (kolegium rektora VŠEM)
 • Rezortní koordinační skupina ČSÚ
 • Řídící výbor Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Spotřebitelský poradní výbor
 • Technické výbory – Český institut pro akreditaci
 • Tvorba systému regulace ceny tepla
 • Výbor studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně rychlých spojení – Správa železnic
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/