Akční plán HK ČR na 2. pol. 2016 – 1. pol. 2017

Akční plán na 2. pol. 2016 – 1. pol. 2017 byl sestaven ve spolupráci s odbornými sekcemi, které zaslaly priority za svou oblast zájmu a konzultován s poradci prezidenta HK ČR. Tam, kde priorita přetrvává z minulého období, byl úkol uveden znovu. Plán je členěn do jedenácti věcných a dvou průřezových oblastí (legislativní a obecný nelegislativní rámec podnikání).

Materiál je předkládán v souladu se závěry XXVII. sněmu HK ČR, který v rámci plnění úkolů stanovil povinnost na každý sněm předložit nový akční plán HK ČR.

Odpovědnost za naplňování jednotlivých bodů Akčního plánu nese prezidium, představenstvo, odborné sekce a úřad HK ČR.  

1. Legislativa

Cíl: eliminovat neúčelné zákonné povinnosti podnikatelů, zlepšit kvalitu právních předpisů, zvýšit stabilitu a předvídatelnost právního prostředí a důsledně využívat potenciálu ekonomické samoregulace a optimalizovat fungování veřejné správy.

 1. Zajistit účast na vytváření právních předpisů již ve fázi jejich věcných záměrů – aktivně vytipovávat zásadní legislativní materiály pro podnikatelské prostředí s cílem podílet se na přípravě pravidel již v úvodní fázi legislativního procesu vč. zapojení do pracovních skupin na klíčových ministerstvech.
 2. HK ČR bude aktivní v konzultačním procesu a připomínkování připravované evropské legislativy a nelegislativních strategických materiálů, a to prostřednictvím účasti
  na vypracování pozičních dokumentů a stanovisek EUROCHAMBRES, formováním společné pozice komor Visegrádské skupiny, aktivním působením v Evropském hospodářském a sociálním výboru, informováním poslanců Evropského parlamentu za ČR, lobbováním prostřednictvím CEBRE, dialogem se Zastoupením Evropské komise v ČR, koordinací pozic s ostatními profesními, podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi.
 3. Zásadními hodnotami uplatňovanými HK ČR v legislativním procesu bude stabilita a předvídatelnost právního prostředí, liberalizace regulatorního rámce podnikání a snižování nadměrné administrativní zátěže podnikatelů.
 4. Klíčovými oblastmi národní legislativy v nadcházejícím období jsou regulace 1) trhu práce, 2) energetiky a 3) životního prostředí ve vztahu k podnikání.
 5. V evropské agendě se HK ČR soustředí na následující témata: 1) prohlubování vnitřního trhu zboží a služeb a odstraňování bariér pro podnikatele, 2) digitální agendu a 3) energetiku.
 6. Iniciovat vytvoření legislativních předpokladů pro zavedení elektronické podpory podnikatelů, která by zpřehlednila a v konečném důsledku zjednodušila regulatorní zátěž podnikatelů, zejména v administrativní rovině.
 7. HK ČR připraví konkrétní podněty na novelizaci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 8. HK ČR se bude bránit případným pokusům o zvýšení daňového, odvodového nebo poplatkového zatížení podnikatelů jak na národní, tak na evropské úrovni.
 9. Vést diskusi a usilovat o zjednodušení a integraci odvodových povinností alespoň některých skupin podnikatelů s cílem snížit související administrativní zátěž.
 10. Minimalizovat administrativní zátěž související s elektronickou evidencí tržeb.
 11. Bude se podílet na uvádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe (např. účastí a podporou vzniku nezbytných prováděcích předpisů v souvislosti s vydáním tohoto zákona, přípravou metodik a organizaci praktických seminářů).
 12. Bude aktivně participovat při tvorbě zákona o soukromých bezpečnostních činnostech a následné prováděcí vyhlášky.
 13. Připraví návrhy změn zákona o znalcích.
 14. Bude usilovat o to, aby MPSV zpracovalo návrh zákona o vyhrazených technických zařízeních.
 15. Pokusí se prosadit nové právní úpravy o bezpečnosti provozovaných zařízení (vybrané stanovené výrobky v provozu).
 16. Spolupracovat s organizacemi na ochranu spotřebitele, pokusit se o zavedení bezpečné ceny (kvalita služeb a výrobku, ochrana spotřebitele).
 17. Požadovat prokazování praxe a odborné kvality poskytovaných služeb.
 18. Prosazovat provádění kontrol zástupci HK ČR k dodržování podmínek živnostenského podnikání, neoprávněného podnikání na volnou živnost a účastnit se zkoušek autorizačních komisí.

NELEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ 

Cíl: V dialogu s podnikatelskou i nepodnikatelskou veřejností, státem a územními samosprávami usilovat o takové podnikatelské prostředí v ČR, které umožní konkurenceschopnost a udržitelný růst české ekonomiky.

 1. Aktivně se podílet na činnosti Rady hospodářské a sociální dohody ČR, využívat platformu jejích plenárních schůzí k prezentaci pozic HK ČR; iniciativně diskutovat v pracovních týmech RHSD o koncepčním formování podnikatelského prostředí.
 2. Koordinovat principiální postoje v hospodářské politice (domácí i zahraniční) s prezidentem ČR a ve dvoustranných jednáních s představiteli ministerstev a politických stran zastoupených v Parlamentu ČR, s českými poslanci v Evropském parlamentu, s ostatními profesními, podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi v ČR.
 3. Hledat a udržovat společný předmět zájmů s nevládními neziskovými organizacemi, zejména spolupracovat s organizacemi na ochranu spotřebitele.
 4. Požadovat prokazování praxe a odborné kvality poskytovaných služeb.
 5. Prosazovat provádění kontrol zástupci HK ČR k dodržování podmínek živnostenského podnikání, neoprávněného podnikání na volnou živnost a účastnit se zkoušek autorizačních komisí.
 6. Propagovat aplikaci aktualizovaných systémů managementu, zpracovat průvodce normou ISO 14001:2015 a publikaci „Jak začít využívat systémy managementu“.
 7. Podporovat problematiku dílčích témat společenské odpovědnosti organizací (CSR), jako je diverzita, rozmanitost na všech úrovních řízení firem, age management formou vzdělávacích akcí a diskusních fór v regionech atd. Dále popularizovat principy dobrovolného nefinančního reportingu a propagovat oceňování společensky odpovědných firem v ČR.

2. Vzdělávání

Cíl: Spoluvytvářet podmínky k rozvoji vzdělávacího systému v ČR s cílem udržet konkurenceschopnost v oblasti lidských zdrojů.

 1. Prosazovat změny v odborném (především technickém) vzdělávání s důrazem na získávání odborných kvalifikací.
 2. Vytvářet tlak na komplexní změnu živnostenského zákona v souvislosti s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání.
 3. Podporovat rozvoj polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.
 4. Podporovat přesun odborné praxe a odborného výcviku ve středních školách do firem.
 5. Aktivně se podílet na zvyšování společenské prestiže technických oborů a řemesel.
 6. Prosazovat novelu zákona č. 179/2006 Sb. pro zajištění udržitelnosti NSK s nedílným zapojením zaměstnavatelů.
 7. Realizovat první Mistrovské zkoušky v pilotních oborech – Čalouník, Kamnář, Kuchař, Malíř a Tesař.
 8. Spolupracovat s MPSV a MŠMT na provázání systému celoživotního učení a systému celoživotního kariérního poradenství.
 9. Spolupracovat na propojení Národní soustavy kvalifikací, Národní soustavy povolání a živnostenského zákona.
 10. Usilovat o získání dotací na projekty HK ČR na vzdělávací aktivity.
 11. Prosazovat, aby mistrovské zkoušky měly do 5 let úzkou vazbu na Zákon o veřejných zakázkách, jasnou vazbu na NSP a NSK a případně na Živnostenský zákon.

3. Zaměstnanost

Cíl: Prosazovat flexibilitu trhu práce, reagovat na aktuální dění v pracovněprávní oblasti, věnovat se agendě Průmysl 4.0.

 1. Prosazovat flexibilitu trhu práce prostřednictvím uplatňování připomínek k připravované legislativě, zejména ke koncepční novele zákoníku práce, průběžným novelám souvisejících zákonů – o zaměstnanosti, o nemocenském pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o důchodovém pojištění, nařízení vlády o minimální mzdě a dalším aktuálním tématům, jako jsou karenční doba + návrh na zavedení nároku na sick days, ekonomická migrace – regulace pobytu cizinců (podnikatelská víza), projekty cílené na pracovníky ze třetích zemí, způsob organizačního zajištění pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 2. Prosadit efektivní fungování vládního pilotního projektu: Zvláštní postupy pro zaměstnance z Ukrajiny, zejména pokud jde o možnost pružně najímat z Ukrajiny zaměstnance dělnických profesí na místa dlouhodobě neobsaditelná tuzemskými uchazeči o zaměstnání.
 3. Aktivně připravovat firmy na agendu Průmysl 4.0. Nástup 4. průmyslové revoluce zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Nejrozsáhlejší důsledky se očekávají v průmyslu. Studie i první výsledky průmyslové praxe potvrzují, že jednotlivé elementy této revoluce např. internet věcí, kyberneticko-fyzické systémy a umělá inteligence budou mít ekonomické i společenské transformační dopady.
 4. Definovat budoucí kvalifikace – za maximální věcné podpory sektorových rad identifikovat profese, které zaniknou a které vzniknou a v jakých odvětvích; definovat typy nových pozic a předběžné kvalifikační standardy (lze vycházet ze stávajících PK). Lze předpokládat, že zaniknou některá místa v průmyslu a objeví se nová v sektoru služeb. Sektorové rady je nutné zapojit i do aktivit státu v oblasti kvantitativního předvídání změn na trhu práce.
 5. Zlepšovat systém rekvalifikací, vytvářet vhodné podmínky pro realizace dlouhodobých rekvalifikací, vytvářet motivující prostředí pro zájemce.
 6. Navrhnout systém ocenění škol/školních vzdělávacích programů – např. certifikát „dobrá škola“ pro ocenění příkladného propojení firem a škol, pro školy, které dokážou reagovat na změny Průmyslu 4.0.

4. Energetika

Cíl: Podporovat takovou energetickou politiku, která zajistí udržitelný rozvoj české společnosti, s důrazem na využití domácích palivo-energetických zdrojů a současných i potenciálních komparativních výhod českého průmyslu. Energetika je strategickým odvětvím, které vytváří základní podmínky pro energetickou bezpečnost a suverenitu státu, stejně tak jako podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí.

 1. Aktivně se zapojit do novelizace energetického zákona.
 2. Sledovat přípravu nové tarifní struktury (NTS), aby došlo k odstranění křížové dotace mezi segmentem „maloodběr podnikatelé“ a jinými skupinami spotřebitelů elektřiny. Monitorovat, aby byla řešena problematika malé spotřeby, která je důležitá pro malé a střední podnikatele. NTS by přitom měla motivovat k energetickým úsporám a rozvoji malé decentralizované samovýroby elektřiny.
 3. Zasazovat se o neustálé zvyšování účinnosti technických procesů při výrobě, přepravě a užití energie.
 4. Monitorovat vývoj v plnění hlavních směrů a cílů Státní energetické koncepce a v případě neshody iniciovat realizaci nutných opatření.
 5. Vyvíjet úsilí na odstranění všech překážek bránících modernizaci a výstavbě nových energetických staveb.
 6. Podporovat takové formy obnovitelných zdrojů energie (OZE), které nezvýší náklady podnikatelskému sektoru ani domácnostem. Současně usilovat o to, aby nebyly podporovány takové OZE, jejichž realizace způsobí zhoršení účinnosti jiných podporovaných energetických zdrojů.
 7. Aktivně působit na vládu, aby přijala strategické rozhodnutí o výstavbě dalších jaderných bloků.
 8. Efektivně využívat dotační prostředky pro snižování energetické náročnosti – koordinovat kroky a koncepce státu, krajů a obcí pro zajištění maximální efektivnosti a eliminace negativních dopadů na průmysl a domácnosti. 

5. Doprava

Cíl: Zajistit nediskriminační a průhledné tržní prostředí pro dopravní podnikatele a prosazovat kvalitní legislativu pro rychlejší výstavbu dopravní infrastruktury a prioritní řešení dlouhodobě odkládaných dopravních staveb.

 1. Aktivně prosazovat urychlení přípravy a výstavby strategických projektů dopravní infrastruktury v CR na základě jednodušší a funkčnější legislativy a posílené koncepční funkce ministerstva dopravy.
 2. I nadále prosazovat ochranu zájmů českých dopravců proti protekcionistickým tendencím ve „starých“ zemích EU.
 3. Iniciovat a podpořit vybudování strategických logistických center jako jednoho ze základních nástrojů optimalizace přepravy zboží a efektivní kooperace v rámci logistických řetězců.
 4. Trvat na průhledném řešení další budoucnosti mýtného systému.
 5. Prosazovat snížení daňového a administrativního zatížení dopravců.
 6. Dále usilovat o nediskriminační a investorům příznivé prostředí v železniční dopravě.
 7. Spolupracovat při prosazení a přípravě projektu vysokorychlostních tratí v ČR s cílem prioritně napojit ČR na již existující síť VRT v západní Evropě.
 8. Prosazovat urychlení dostavby infrastruktury vodní dopravy.

6. Stavebnictví

Cíl: Zvýšit prestiž stavebního odvětví jako oboru s významným podílem na tvorbě HDP a potenciálem pro dosahované synergické efekty v národním hospodářství.

 1. Dále se věnovat novému stavebnímu zákonu a prováděcím přepisům.
 2. Rozvíjet spolupráci s partnery v oblasti stavebnictví (SPS, MPO, MMR, MŽP, MZ atd.) a podpořit koordinaci ve prospěch jednotlivých výkladů a systémových opatření pro zjednodušení a zpřehlednění všech procesů v rámci stavebnictví.
 3. Posílit úlohu stavebního odvětví aktivní účastí zástupců HK ČR v pracovních skupinách Rady vlády pro stavebnictví.
 4. Zaměřit pozornost na čerpání pomoci z Evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.
 5. Společně s Asociací rozvoje infrastruktury podporovat systém PPP projektů a standardizaci smluv na dodávky liniových staveb pro celé odvětví stavebnictví.
 6. Ve spolupráci s ABF prezentovat stavebnictví na Stavebním veletrhu FOR ARCH 2016 včetně podpory učňovského školství v oblasti stavebních oborů.

7. Životní prostředí

Cíl: Koncepčně a systémově spolupracovat na řešení zásadních environmentálních a strategických problémů České republiky a Evropské unie a prosazovat ochranu životního prostředí při zachování rovných podmínek v podnikání a růstu konkurenceschopnosti ČR.

 1. Plně spolupracovat na kompromisním znění nových odpadových zákonů a navazující prováděcí legislativy pro podnikatelskou sféru.
 2. Aktivně se podílet na zásadní novelizaci zákona o EIA tak, aby nová úprava nepředstavovala nepřiměřenou brzdu ohrožující stavební investice.
 3. Usilovat o snížení administrativní zátěže, nákladů a nároků na ochranu životního prostředí ze strany odpovědných rezortů, ekologických organizací i Evropské unie.

8. ICT (digitální agenda)

Cíl: Podporovat větší otevřenost telekomunikačního trhu a tím posílit konkurenceschopnost českých podnikatelů. Sítě musí být budovány bez zbytečného zdržování s cílem co nejrychlejšího a kvalitního pokrytí ČR. Cenově dostupný přístup k „rychlému“ internetu po celé republice by měl být standardní součástí infrastruktury.

 1. Spolupracovat na vzniku Národní strategie pro cloud computing a zejména na její konkrétní realizaci a hájit zájmy podnikatelských subjektů.
 2. Spolupracovat při tvorbě konkrétních dílčích opatření pro zvýšení úrovně elektronického řízení státní správy.
 3. Spolupracovat při tvorbě pravidel pro vynakládání státních prostředků na elektronizaci státní správy.
 4. Provést průzkum na vzorku podniků o základních prvcích současné úrovně e-govermentu a výsledky průzkumu využívat při jednáních se státní správou.
 5. Sledovat návrhy EU v oblasti digitální agendy.
 6. Háji zájmy trhu při jednání o agendě investic do vysokorychlostních sítí.

9. Věda, výzkum a inovace

Cíl: Usilovat o cílenou podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací tak, aby výsledky jednoznačně posilovaly konkurenceschopnost českého podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem růstu zaměstnanosti v ČR.

 1. Usilovat o co nejjednodušší administraci finančních podpor pro oblast aplikovaného výzkumu tak, aby byl pokud možno jednotný informační systém, jednotný systém přihlášek, hodnocení, průběh realizace a závěrečného vypořádání.
 2. Vybudovat základní poradenskou síť zaměřenou především na MSP prostřednictvím KHK pro programy VaVaI administrované TA ČR, případně i pro programy VaVaI administrované MŠMT a MPO.
 3. Podporovat orientaci základního výzkumu především pro potřeby tuzemského podnikatelského sektoru.

10. Zdravotnictví

Cíl: Aktivně podporovat rovný a spravedlivý přístup orgánů veřejné správy vůči jednotlivým subjektům ve zdravotnictví v oblasti úhrad zdravotní péče, dotací, veřejných zakázek atd. 

 1. Podporovat metody vedoucí k zajištění dostatečné personální saturace zdravotnického systému formou usnadnění systému vzdělávání, systematizací pracovních míst apod.
 2. Aktivně se účastnit tvorby zákona o neziskových nemocnicích s cílem zajištění rovného postavení poskytovatelů.
 3. Podporovat tvorbu rozumně sociálně, provozně a ekonomicky fungujícího modelu v rámci zákona o dlouhodobé péči.
 4. Řešit problematiku mezinárodní rozvojové pomoci ve vztahu možné podpory ze strany ČR a návazně EU.

11. Územní a regionální rozvoj

Cíl: Sledovat a průběžně vyhodnocovat legislativu včetně vyhlášek a nařízení ovlivňující zdravý ekonomický rozvoj měst a obcí s cílem zabránění byrokratizaci, chaotičnosti či netransparentnosti, stát se partnerem klíčových subjektů státní správy a samosprávy při tvorbě zásadních koncepcí a strategií ovlivňujících podnikatelské prostřed, jakož i budoucí legislativu.

 1. Monitorovat vznik paragrafového znění zákona k Sociálnímu bydlení a připomínkovat ty pasáže, které mohou mít dramatický dopad na veřejné finance nebo které mohou způsobit významnou distorzi na nájemním trhu.
 2. Pokračovat ve spolupráci na tvorbě Strategického plánu Prahy, zejména v ekonomické části, a průběžně analyzovat a připomínkovat další zásadní koncepční dokumenty ovlivňujíc podnikatelské prostředí v Praze.
 3. Pokračovat v práci (spolu s ostatními sekcemi) na novele stavebního zákona a navazujících norem s cílem maximálně zrychlit a zjednodušit stavební řízení.
 4. Prohloubit spolupráci se Svazem měst a obcí a koordinovat se v tématech společného zájmu.
 5. Realizovat analýzy (i s externími, renomovanými partnery) k aktuálním legislativním či koncepčním návrhům a být důvěryhodným, odborným partnerem pro veřejnou správu.
 6. Využít účast na akci OSN Habitat k PR a propagovat na relevantních místech osvědčené principy pro investice a rozvoj měst a obcí.
 7. Sledovat vývoj kolem PSP (pražských stavebních předpisů) a v případě jejich zrušení odebráním výjimky Praze ve stavebním zákoně spolupracovat na tvorbě řešení, které zamezí chaosu ve výstavbě v Praze.

12. Zahraniční obchod, zahraniční aktivity

Cíl: V rámci proexportní strategie aktivně a promyšleně usilovat o prosazování větší geografické diverzifikace českých exportů, tj. zvyšovat podíl exportů mimo země EU. V tomto kontextu napomáhat a vytvářet vhodné podmínky zejména pro malé a střední podniky. Toto úsilí úzce koordinovat s přístupy MZV, MPO, ČEB/EGAP a dalších resortů a organizací.

 1. Aktivně spolupracovat s úřady státní správy při naplňování Exportní strategie České republiky.
 2. Spolupracovat především na úrovni teritoriálních výborů při přípravě a organizaci podnikatelských misí do příslušných teritorií, kulatých stolů a incomingových misí.
 3. Spoluorganizovat akce na podporu exportu především do mimoevropských zemí.
 4. Spolupracovat s orgány státní správy při snižování a zjednodušování administrativy  jak v oblasti vízové problematiky pro obchodníky, tak v oblasti celní.
 5. Na základě analýzy zájmových zemí ČR postupně uzavírat memoranda s těmi partnerskými zahraničními komorami, se kterými dosud nespolupracujeme. 

13. Vnitrokomorové záležitosti

Cíl: Standardizovat činnost komorové sítě, nastavit pravidla a činnosti poskytovaných komorovými složkami.

 1. Dopracovat a schválit směrnici o řízení komorové sítě a standardy úřadů složek.
 2. Zpracovat systém vnitřního vzdělávání a kvalifikační předpoklady zaměstnanců komor.
 3. Zpracovat souhrnný materiál o systému oceňování HK ČR.
 4. Vyhodnotit nastavený systém vzniku, působení a činnosti odborných sekcí.
 5. Dokončit likvidaci BCF a dosáhnout výmazu z Obchodního rejstříku a zahájit analýzu Podnikatelského servisu HK ČR s navržením variant dalšího postupu.
 6. Dále pracovat na projektu, který by dlouhodobě zabezpečil financování komorové sítě.
 7. Připravit základní teze novely zákona č. 301/1992 Sb.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/