Novela zákoníku práce – dotýká se i vás? S největší pravděpodobností od 1.10.2023

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce (dále jen „ZP“), která z větší části nabyla účinnosti k 1. 10. 2023 a jen malá část bude účinná od 1. 1. 2024, resp. 1. 1. 2029.

Níže informace o některých z nejdůležitějších změn.

Nejdůležitější změny

 1. Rozšíření informačních povinností při  uzavírání pracovních smluv a dohod
 2. Změny v oblasti dohod
 3. Změny v oblasti práce na dálku (homeoffice)
 4. Změny v oblasti doručování
 5. Další změny

1.         Rozšíření informačních povinností při  uzavírání pracovních smluv a dohod

Povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní smlouvy  je rozšířena o další údaje, zejména

 • o době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
 • o postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o plynutí a délce výpovědní doby,
 • o stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas,
 • o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance.

Lhůta pro poskytnutí informací byla zkrácena na 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Informace musí být poskytnuty písemně, bud´ přímo v pracovní smlouvě nebo jiném dokumentu. Lze je poskytnout i odkazem na příslušný právní předpis (např. zákoník práce).

Obdobná informační povinnost je stanovena i pro dohody včetně lhůty a možnosti odkázat na příslušný právní předpis (podrobnou úpravu lze nalézt v § 77a  novely ZP)

Při vysílání zaměstnance k výkonu práce do jiného státu je třeba jej informovat o dalších skutečnostech, které se týkají vysílání (podrobně najdete v § 37a novely ZP)

2.           Změny v oblasti dohod

Vedle shora uvedeného rozšíření informačních povinnosti bude zaměstnavatel povinen při výkonu práce na základě některé z dohod rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a s rozvrhem zaměstnance seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Se zaměstnancem se lze dohodnout na jiné době seznámení.

Nově zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod budou mít nárok na náhradu mzdy  v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele, na příplatky za práci přesčas, v noci a ve svátek. Od 1. 1. 2024 budou mít nárok na dovolenou. Proto se do celkového rozsahu práce vykonávané na základě dohod nebude započítávat dovolená, doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno nebo kdy zaměstnanec nepracuje, protože je svátek, za který mu náleží náhrada mzdy.

Ustanovení o minimální mzdě se týkají i dohod.

Zaměstnanec, který v předchozích 12 měsících pracoval u téhož zaměstnavatele na některou z dohod v souhrnu nejméně 180 dní, může písemně zaměstnavatele požádat o zaměstnání v pracovním poměru (uzavření pracovní smlouvy). Zaměstnavatel mu nemusí vyhovět, ale je povinen mu nejpozději do 1 měsíce písemně odpovědět s odůvodněním, proč mu nevyhověl.

Nově při rozvazování pracovně právního vztahu založeného některou z dohod má zaměstnavatel povinnost v některých přesně vymezených případech (viz § 77 odst. 5 novely ZP) výpověď odůvodnit.

3.         Změny v oblasti práce na dálku (homeoffice)

Práce na dálku (tzv. homeoffice) bude moci být vykonávána jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou, nebude-li v dohodě sjednáno něco jiného, může zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoli vypovědět. Práci na dálku bude možné nařídit jedině na základě opatření přijatého orgánem veřejné moci na základě zákona (např. krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví). V dohodě o homeoffice je možné sjednat, že zaměstnanec si práci rozvrhuje sám. Zaměstnanci mají obecně nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem práce na dálku. Náhrada může být poskytována ve skutečné výši (zaměstnanec musí doložit doklady pro prokázání nákladů) nebo v paušální výši, která bude na základě údajů ČSÚ stanovena vyhláškou. Byl zveřejněn návrh vyhlášky, výše paušální náhrady je stanovena pro rok 2023 na 4,60 Kč za hodinu. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout, že náhrada poskytována nebude.

Některé kategorie zaměstnanců (tzv. pečující osoby) mohou o homeoffice požádat a zaměstnavatel je povinen jim písemně odůvodnit, proč jejich žádosti nevyhověl. Pozor, tato kategorie není shodná s kategorií zaměstnanců, kteří mají právo žádat o úpravu/zkrácení pracovní doby.

4.         Změny v oblasti doručování

Mezi dokumenty povinně doručované do vlastních rukou již nepatří záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného a dohody rozvázání pracovního poměru nebo vztahu založeného některou z dohod.

Pro doručování již není stanoven systém priorit a lze využít jakoukoliv z forem vyjma formy prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Tuto lze využít jedině v případě, že zaměstnanci  nelze doručit osobně na pracovišti.  Zaměstnanci lze doručovat s jeho písemným souhlasem daným ve zvláštním dokumentu (nelze přímo v pracovní smlouvě nebo dohodě) elektronickou poštou (e-mailem), ale jen na adresu, která není v dispozici zaměstnavatele. Zaměstnanci lze i bez jeho souhlasu zasílat dokumenty do jeho datové schránky, pokud ji nemá znepřístupněnu pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pro všechny způsoby doručování je stanovena fikce doručení, která je však různá (podrobně v §§ 334, 334a, 335 a 335a novely ZP).

5.           Další změny

Nově lze pracovní smlouvy i dohody uzavírat (případně  dohodou rozvazovat) elektronicky. Elektronická adresa zaměstnance nesmí být v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec s takovým způsobem musí výslovně písemně souhlasit. Pokud ještě nedošlo k výkonu práce, může zaměstnanec od takto uzavřené smlouvy, dohody odstoupit, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejího vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance.

Namísto nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami nyní ZP pracuje s termínem nepřetržitý denní odpočinek.

Nově je v občanském soudním řádu upraveno důkazní břemeno u sporů týkajících se výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení právního vztahu založeného některou z dohod. Zaměstnavatel jako žalovaný je povinen dokázat, že k výpovědi nebo okamžitému zrušení nedošlo z jiného důvodu, než jaký byl uveden v oznámení o rozvázání (např. že se zaměstnanec, který bude ve sporu žalobcem, zákonným způsobem domáhal práva na informace, které je zaměstnavatel povinen poskytnout, nebo práva na rozvržení pracovní doby, nebo zaměstnavatele požádal o čerpání mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, případně dalších důvodů přesně uvedených v § 133a občanského soudního řádu).

Doporučení ohledně již uzavřených pracovních smluv a dohod

Informační povinnosti

 1. Pokud již je uzavřena pracovní smlouva a uplynula doba pro poskytnutí informací (1 měsíc od vzniku pracovního poměru) dle dosud platného znění ZP, není třeba dělat nic, pokud zaměstnanec nepožádá o poskytnutí informací v rozsahu nové úpravy.  Zaměstnavatel je povinen tyto informace poskytnout do 7 dnů od obdržení žádosti, a to při splnění nových podmínek – tedy písemně.
 2. Pokud již je uzavřena pracovní smlouva a neuplynula doba pro poskytnutí informací dle dosud platného znění ZP, platí lhůta jeden měsíc od vzniku pracovního poměru. Pokud zaměstnanec požádá o poskytnutí informací v rozsahu nové úpravy, zaměstnavatel je povinen tyto informace poskytnout do 7 dnů od obdržení žádosti.
 3. V případě dohod a vyslaných zaměstnanců zaměstnavatel poskytne nový rozsah informací na základě žádosti zaměstnance, a to do 7 dnů od doručení žádosti.

Homeoffice

Pokud nejsou se zaměstnanci uzavřeny dohody o výkonu práce na dálku a zaměstnanci touto formou pracují, je třeba takové dohody uzavřít, a to ve lhůtě 1 měsíce od dne nabytí účinnosti novely ZP.

Podrobnější informace můžete najít i u našeho partnera HAVEL & PARTNERS

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – vše, co potřebujete vědět, přehledně – HAVEL & PARTNERS (havelpartners.cz)

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/