Zpracování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci OP VVV

08.10.2015

Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka. Oprávněnými žadateli v této výzvy jsou orgány státní správy a samosprávy – kraje, včetně hl.m.Prahy

Výzva je vyhlášena od 8. 7. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 28. 8. 2015.
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace 340 000 000Kč, nejpozději 30. 12. 2022.
Spolufinancování ve výši min. 5 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 17 000 000Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 26 000 000Kč

Publikace