Změny v postupech poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk pro MSP v roce 2007

24.07.2007

Programy PROGRES, START a ZÁRUKA navazují na osvědčené a podnikateli hojně využívané nástroje přístupu ke kapitálu uplatňované v předchozích letech. V roce 2007 dochází k některým změnám, které ovlivňují jak postup předkládání žádosti tak rozsah podkladů, které jsou v žádosti předávány.

Programy PROGRES, START a ZÁRUKA navazují na osvědčené a podnikateli hojně využívané nástroje přístupu ke kapitálu uplatňované v předchozích letech. V roce 2007 dochází k některým změnám, které ovlivňují jak postup předkládání žádosti tak rozsah podkladů, které jsou v žádosti předávány.

Dvoufázové podávání žádosti o podporu

Tento postup se nevztahuje na případy, kdy je podpora poskytována v režimu de minimis (podpora malého rozsahu). Je nutno ho použít u žádosti o podřízené úvěry v programu PROGRES a větší záruky v programech ZÁRUKA a TRH.

Doporučený postup předložení žádosti se sestává ze dvou kroků:


První krok

  • Vyplněná žádost bez příloh se zašle elektronicky na e-mailovou adresu zvolené pobočky ČMZRB nebo se předá osobně (adresy na www.cmzrb.cz v části Kontakty).
  • Na základě informací v žádosti vyhodnotí ČMZRB přijatelnost projektu a zašle žadateli poštou potvrzení, že projekt je přijatelný z hlediska základních podmínek programu, příp. ho informuje, že projekt nelze podpořit. Potvrzení o přijatelnosti projektu však neznamená, že úvěr je schválen. Je pouze vstupní podmínkou pro možnost zařazení do programu PROGRES.

Upozornění

Žádost je nutno předat před zahájením stavebních prací a podepsáním smluv s dodavateli strojů a zařízení či podpisem leasingových smluv týkajících se strojů zařízení (viz kapitola I část „Projekt a jeho přijatelnost“).


Druhý krok

  • Žadatel po obdržení potvrzení o přijatelnosti projektu doloží všechny požadované přílohy žádosti. Může též zahájit stavební práce a uzavřít smlouvy s dodavateli strojů a zařízení či uzavřít leasingové smlouvy na jejich pronájem.

 

Předkládání příloh

  • Pro platnost elektronicky podané žádosti je nutné do 3 měsíců od podání žádosti (dle prvního kroku) doručit do pobočky ČMZRB přílohy žádosti a žádost podepsat.

  • Přílohy požadované v listinné podobě předkládá žadatel osobně na pobočce ČMZRB.

  • Přílohy požadované v elektronické podobě lze předat se žádostí na CD ROM, disketě 3,5´ nebo zaslat na e-mailovou adresu zvolené pobočky. Adresy poboček lze zjistit na www.cmzrb.cz/kontakty.

Změny v podmínkách poskytování bezúročných úvěrů pro začínající podnikatele

Pokud je žadatelem o bezúročný úvěr fyzická osoba, je požadováno zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Pro rok 2007 se mění požadavky na avalisty takto:

                a) pokud je navrhovaný avalista fyzická osoba, nemůže jím být manžel či manželka žadatele, pokud nedošlo ke zúžení společného 
                jmění manželů,

                b) pokud je žadatelem právnická osoba, je požadováno zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou všemi 
                společníky nebo všemi komplementáři a komanditisty nebo všemi členy družstva.

V regionech, které nejsou považovány za strukturálně postižené, je maximální výše bezúročného úvěru omezena na 70 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Přehled strukturálně postižených regionů je uveden na www.cmzrb.cz/Podpora malého středního podnikání.


Další informace naleznete zde
.

Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Převzato z portálu BusinessInfo –
www.businessinfo.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/