Živnostenský zákon ve Sbírce předpisů

16.04.2008

Ve Sbírce předpisů, která byla rozeslána dne 17. dubna 2008, je pod číslem 130 uveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.7.2008 a jeho text je uveřejněn na www.sbirka.cz po 4 týdny od jeho vydání zdarma, po uplynutí této doby za poplatek, nebo na www.mvcr.cz. K zakoupení ve vybraných knihkupectvích nebo na www.sbirkyzakonu.cz.


Zákon mimo jiných předpisů mění:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v plat. znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v plat. znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v plat. znění
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v plat. znění

Zákon zrušuje:

 • Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
 • Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
 • Nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.
 • Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 • Vyhláška č. 235/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 • Vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/