Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci – jak začít a jak pokračovat – 2. část

05.09.2016

Pokračování článku ze srpna 2016

Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci – jak začít a jak pokračovat

5. Určíme a zapojíme zainteresované strany

Naše společensky odpovědné aktivity by měly reagovat na potřeby, které jsme zjistili u těch, kteří na nás mají vliv, nebo je nějak ovlivňujeme my. To jsou naše zainteresované strany, cizím slovem stakeholdeři. Pro každou firmu jsou zainteresované strany jiné: pro někoho jsou to média, samospráva, ekologická sdružení, akcionáři, různé okolní neziskovky, politici apod. Jsou ale i takové zainteresované strany, které mají všichni stejné: zaměstnanci a zákazníci. Ne všechny zainteresované strany mají stejnou důležitost. Společně s definicí zainteresovaných stran bývá zpracovávána i komunikační matice, v rámci které jsou zainteresované strany rozděleny dle jejich vlivu a dle jejich důležitosti. Toto nastavení velmi výrazně zefektivňuje celkovou komunikaci firmy.

6. Stanovíme témata, cíle, projekty

Když už víme, že se chceme společenské odpovědnosti věnovat, víme, jak na tom jsme a máme člověka, který ji bude mít na starosti, přichází realizační fáze. S ohledem na předmět podnikání a na jeho dopady je třeba vydefinovat témata, kterým se chceme v rámci společenské odpovědnosti věnovat, cíle, kterých chceme dosáhnout a poté konkrétní projekty, kterým se budeme věnovat. Toto plánování probíhá většinou na začátku roku, kdy se stanovují témata, cíle a projekty na daný rok. Vše by mělo být ideálně diskutováno s nejdůležitějšími zainteresovanými stranami, a pokud to jen trochu jde, tak by měly být i zapojeny.
Všechny projekty by měly být nastavené tak, aby byly SMART (specifické + měřitelné + dosažitelné + realistické + ukotvené v čase). V každém z pilířů společenské odpovědnosti (ekonomický, environmentální a sociální) by měly být nastaveny aktivity směřující dovnitř společnosti, ale také aktivity směřující ven.

7. Realizujeme projekty, plníme cíle

Pokud máme definováno, nastává realizační fáze. Realizujeme projekty, zjišťujeme, zda se nám daří je plnit, sledujeme a průběžně vyhodnocujeme. A hlavně komunikujeme! Zainteresované strany informujeme o plánu, o realizaci, o výsledku… a zveme je! A ptáme se, jak jsou spokojeni.

8. Vyhodnocujeme, komunikujeme, zlepšujeme

Kruh se nám pomalu uzavírá. Bilancujeme minulý rok. Jaké projekty se splnily, které byly přínosné, které můžeme pro jejich úspěch opakovat. Plánujeme. Konkrétně na příští rok, výhledově na další roky. V roční zprávě o společenské odpovědnosti (většinou příloha nebo součást výroční zprávy) informujeme své zainteresované strany o tom, jaké jsme si dali cíle, jak se nám povedlo je plnit prostřednictvím jakých projektů. A uvádíme cíle na další rok. Pokud řídíme systémově, zjišťujeme shodu, provádíme interní audity, přezkoumáváme, zlepšujeme.

Autor: Mgr. Zdenka Vymětalová, členka pracovní skupiny 3 Sekce kvality HK ČR

/jak-na-