Výzva OP ŽP – Zvýšení materiálového využití odpadů

05.08.2016

 

Ke dni 1. 8. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 41 je zaměřena na podporu zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 do 20:00.

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 41
Oprávnění žadatelé:
·         Kraje, obce a města·         Svazky obcí·         Městské části hl. m. Prahy·         Organizační složky státu·         Státní podniky, státní organizace·         Příspěvkové organizace·         Veřejné výzkumné instituce·         Veřejnoprávní instituce·         Vysoké školy a školská zařízení·         Nestátní neziskové organizace·         Církve a náboženské společnosti a jejich svazy·         Obchodní společnosti a družstva·         Podnikatelské subjekty·         Fyzické osoby – podnikající 
Míra vlastního spolufinancování je:
Min. 15 % z celkových způsobilých nákladů

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 500 000Kč.
Maximální výše způsobilých 50mil.€.
Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 Podporovanými aktivitami jsou:·         Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.·         Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů).·         Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu.·         Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla).·          Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení.·         Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově, energeticky nebo ve spalovně NO.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem