Výzva OP ŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov

05.08.2016

 

V rámci Operačního programu Životní prostředí došlo k vyhlášení výzvy č. 39 zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů. V rámci této výzvy lze žádat na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci (repasi) otvorových výplní a realizaci stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 1. 9. 2016 – 20. 12. 2016. Zdroj a podrobnější informace o výzvě č. 39.

Na co lze dotaci žádat
          Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov,·         Zateplení obvodového pláště budovy,
·         Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
·         Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
·         Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
·         Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
·         Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
·         Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Výše a forma dotace
Minimální výše způsobilých výdajů 100 000Kč bez DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. € včetně DPH
Výše dotace až 40 %
Dále je možné získat bonifikaci ve výši 10 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.
Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu).
 
Vhodný žadatel·         Kraje·         Obce a města·         Svazky obcí·         Městské části hl. m. Prahy·         Organizační složky státu·         Státní organizace·         Příspěvkové organizace·         Veřejné výzkumné instituce·         Veřejnoprávní instituce·         Vysoké školy a školská zařízení·         Nestátní neziskové organizace·         Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Publikace