Výzva OP ŽP – Prevence vzniku odpadů

05.08.2016

 

Ke dni 1. 8. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva
č. 40 je zaměřena na podporu snižování množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a zavádění tzv. systému door-to-door. Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 do 20:00.

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 40

Oprávnění žadatelé:·         Kraje, obce a města·         Podnikatelské subjekty 
Míra vlastního spolufinancování je:
Min. 15 % z celkových způsobilých nákladů

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 500 000Kč.
Maximální výše způsobilých 50mil.€.
Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 

Podporovanými aktivitami jsou:·         Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.·         Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.·         Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu.·         Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku.

Publikace