Výzva IROP – Rozvoj infrastruktury komunitních center

05.08.2016

 

Ke dni 18. 7. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 38 a 39 (území se SVL) zaměřené na rozvoj infrastruktury komunitních center. Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Žádosti je možné podávat do 31. 10. 2016 do 16hod. Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 38
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 39
 
Typy podporovaných projektů
Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.
 
Oprávnění žadatelé:
·         kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,·         obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,·         dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,·         nestátní neziskové organizace,·         církve, církevní organizace 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 
·         kraje a jimi zřizované organizace – 10 %·         obce a jimi zřizované organizace – 10 %·         dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 10 %·         nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 % 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  500 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých: 20 000 000 Kč
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
Podpora vzniku komunitních center:
·         výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,·         nákup budov vybavení pro zajištění provozu zařízení

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem