Výzva IROP – Revitalizace vybraných památek II.

08.09.2016

Ke dni 6. 9. 2016 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 52 je zaměřená na obnovu vybraných památek, jejich restaurování, rekonstrukce stávajících expozic atp. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 31. 10. 2016. Žádosti je možné předkládat do 28. 3. 2017 do 15:00. Podporované typy památek jsou zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých i movitých národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Míra spolufinancování je
15 %  - pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace;
10 % - organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a jimi zakládané a zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) právnické osoby a jiné soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj;
5 %  – kraje, obce a jimi zřízené organizace;
0 % - ostatní (státní podniky a jiné).

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000 Kč.
Maximální výše způsobilých nákladů:
pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014: 123 282 000 Kč;
pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:·         Obnova památek·         Restaurování části památek a mobiliářů·         Odstraňování přístupových bariér·         Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení·         Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů·         Digitalizace památek a mobiliářů·         Obnova parků a zahrad u souboru památek·         Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí Podrobnější informace k výzvě č. 52