Výzva IROP – Integrované projekty IPRÚ

05.08.2016

 

V rámci IROP došlo k vyhlášení výzev pro Integrované projekty IRPÚ (Integrovaný plán rozvoje území) v rámci výzev č. 40 zaměřené na „Vybrané silnice II. a III. třídy“ a č. 41. zaměřené na „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Žádosti je možné podávat pro výzvu č. 40 od 29. 7. 2016 – 31. 10. 2022.Žádosti je možné podávat pro výzvu č. 41 od 3. 8. 2016 – 31. 10. 2022. Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 40
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 41
 
Výzva č. 40
Typy podporovaných projektů
Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy..
 
Oprávnění žadatelé:
·         Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.Podporované aktivity jsou:·         Rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké a Zlínské aglomerace, které stanovili podporu silniční infrastruktury jako jednu ze svých priorit v integrované strategii 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
·         kraje a jimi zřizované organizace – 10 %·         organizace zakládané kraji – 15 %Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena
Jedná se průběžnou výzvu.

Výzva č. 41
Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.
Typy podporovaných projektů
Aktivita Památky
· Obnova památek
· Restaurování části památek a mobiliářů
· Odstraňování přístupových bariér
· Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
· Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
· Digitalizace památek a mobiliářů
· Obnova parků a zahrad u souboru památek
· Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
Aktivita Muzea
· Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.
Aktivita Knihovny
· Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.
 
Oprávnění žadatelé:
Aktivita Památky
· Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Aktivita Muzea
· Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí
Podmínka podpory: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, dále musí muzeum spravovat sbírku dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a rovněž musí být splněna podmínka, že průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. 
 
Aktivita Knihovny
· Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
· Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.
Jedná se průběžnou výzvu.

Publikace