Výzva IROP – Infrastruktura základních škol

08.09.2016

 

Ke dni 17. 8. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřené na modernizaci Infrastruktury základních škol. Tato podpora je směřována na území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v rámci výzvy č. 47. V rámci výzvy č. 46 jsou podporovány oblasti bez SVL. Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 29. 9. 2016. Žádosti je možné předkládat do 14. 2. 2017. Oprávněnými žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. Předpokládaná maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých: 99 000 000 Kč
Míra vlastního spolufinancování je:·         Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  – 0 %·         Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %·         Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  – 10 %·         Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství – 5 %·         Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích –15 % 
Podporovanými aktivitami jsou:
·         Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy – biologie, fyzika, chemie atp., technické a řemeslné obory).  ·         Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.·         Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  Podrobnější informace k výzvě č. 46
Podrobnější informace k výzvě č. 47 

/jak-na-