Výzva IROP – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

08.09.2016

Ke dni 24. 8. 2016 byla vyhlášena výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na deinstitucionalizaci sociálních služeb. Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 12. 9. 2016. Žádosti je možné předkládat do 31. 5. 2017 do 15:00. Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce do společnosti.

Oprávnění žadatelé:·         kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,·         obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,·         dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,·         organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,·         nestátní neziskové organizace,·         církve, církevní organizace.Předpokládaná maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  500 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých: 90 000 000 Kč

Míra vlastního spolufinancování je:·         kraje, organizace zřizované kraji – 10 %,·         obce, organizace zřizované obcemi – 10 %,·         dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 10 %,·         nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 %,·         organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace –0 %. 
Podporovanými aktivitami jsou:
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:
·         osobní asistence,·         podpora samostatného bydlení,·         pečovatelská služba,·         odlehčovací služba,·         raná péče,·         průvodcovské a předčitatelské služby,·         tísňová péče,·         denní stacionář,·         sociálně terapeutická dílna,·         sociální rehabilitace,·         centrum denních služeb,·         služba následné péče,·         sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením,·         chráněné bydlení,·         týdenní stacionář,·         domov pro osoby se zdravotním postižením,·         domov se zvláštním režimem. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.Podrobnější informace k výzvě č. 49

/jak-na-