Výzva českým podnikatelům k předkládání návrhů projektů financovaných formou dlouhodobých vývozních úvěrů (DVÚ)

12.07.2007

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá k předkládání návrhů projektů financovaných formou dlouhodobých vývozních úvěrů na období 2007-2009 v termínu od 25.07. 2007 do 15.10. 2007. Návrhy projektů financované dlouhodobými vývozními úvěry (DVÚ resp. soft loans) musí vykazovat proexportní vazbu v souladu s Exportní strategií pro období 2006-2010, která navazuje na předcházející Koncepci proexportní politiky pro období 2003-2006.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá k předkládání návrhů projektů financovaných formou dlouhodobých vývozních úvěrů na období 2007-2009 v termínu od 25.07. 2007 do 15.10. 2007.
Návrhy projektů financované dlouhodobými vývozními úvěry (DVÚ resp. soft loans) musí vykazovat proexportní vazbu v souladu s Exportní strategií pro období 2006-2010, která navazuje na předcházející Koncepci proexportní politiky pro období 2003-2006. Návrhy konkrétních projektů musí být českými podnikatelskými subjekty zpracovány v souladu s „Pravidly pro poskytování dlouhodobých vývozních úvěrů za výhodných podmínek podle pravidel OECD v České republice “ schválenými usnesením vlády č. 1070 ze dne 3. listopadu 2004 a vydanými následně Opatřením ministra průmyslu a obchodu pod č.7/ 2005, dále jen Pravidla. Jejich znění včetně přílohy, stejně tak jako další relevantní dokumenty které je předkladatel povinen respektovat, jsou uvedeny v Odkazech. K  Pravidlům dodáváme následující aktualizaci, doplnění a upřesnění:

V souvislosti s kritériem, že projekt musí obsahovat takovou realizaci, která bude respektovat předpokládaný vývoj státního rozpočtu v nejbližších letech, uvádíme, že maximální celková nepřekročitelná výše DVÚ je 400 mil Kč, která bude čerpána průběžně v období 2007-2009.

K obecným ustanovením o DVÚ dodáváme, že v souladu s klasifikací zemí každoročně vydávané Světovou bankou podle velikosti hrubého národního důchodu (HND) nesmí přijímající země překročit stanovenou hranici HND na hlavu. Materiál OECD „Country classification 2006 – as of 24 July 2006“ poskytuje ve své druhé části (ANNEX II) informaci o kategorii jednotlivých států podle HND na obyvatele, přičemž způsobilé pro přijetí DVÚ jsou státy uvedené v levém sloupci (eligible countries) s výjimkou Iránu, na který byly v současné době uvaleny sankce OSN. 

Návrh projektu musí být doložen výpočtem míry zvýhodnění DVÚ (concessionality level) tak, aby odpovídal příslušným pravidlům OECD. Informace k této problematice poskytne: Ing. Vincent Šinský, EGAP, a.s., tel: 222 842 010; Ing. Jiří Pohanka, ČEB, a.s., tel: 222 846 248

Pro hodnocení schopnosti vývozce realizovat navrhovaný projekt musí každý návrh na poskytnutí DVÚ obsahovat:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřená kopie ne starší 90 dnů)
 • čestné prohlášení o vyrovnaných závazcích vůči státu ( nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)
 • čestné prohlášení, že není v  likvidaci
 • daňové přiznání za poslední 2 roky
 • účetní uzávěrku za předcházející uzavřená 2 účetní období včetně zprávy auditora
 • aktuální výsledky hospodaření (k poslednímu uzavřenému čtvrtletí)
 • plán hospodaření na léta 2007-2009

 Další nezbytné obsahové náležitosti předkládaného návrhu projektu:

 • konkrétní dodávky, na které je požadován úvěr, rozdělené na DVÚ poskytovaný vládou ČR a komerční část pojištěnou EGAP, a.s.
 • oficiální stanovisko odpovědného ministerstva (nebo příslušného státního orgánu) přijímající země prokazující zájem o tuto formu úvěru na konkrétní projekt. Zároveň je nutné, aby toto odpovědné ministerstvo (nebo příslušný státní orgán) specifikovalo základní finanční závazky přijímající země jako výši úvěru, lhůtu čerpání úvěru, dobu splácení úvěru, dobu odkladu splátek jistiny, výši úrokové míry apod.
 • stručná studie proveditelnosti projektu (dle Směrnice Ex-Ante pro poskytování vázané pomoci, OECD) s předběžným vyjádřením zájmu odpovědného ministerstva (nebo příslušného státního orgánu) přijímající země

 Pro výběr a posuzování projektů platí kriteria stanovená v Pravidlech včetně výše uvedených upřesnění. Dalšími kriterii výběru projektů jsou

 • návaznost na již dodané služby a technologie z ČR do příslušné země
 • předpoklad získání navazujících komerčních projektů v daném teritoriu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu si může vyžádat další podklady nutné pro posouzení projektu. Překladatel projektu musí být způsobilý k případné obhajobě Studie proveditelnosti, vypracované v souladu s principy Konsensu Participantů a Směrnice Ex-Ante pro poskytování vázané pomoci, před konzultační skupinou OECD v Paříži, pokud bude jednání vyžádáno. Návrhy projektů zasílejte v zalepené obálce s označením „soft loans“ na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor strategie a kvality služeb 07300, Na Františku 32, 110 15, Praha 1 v písemné formě ve třech vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) a v elektronické podobě na adresu: softloans@mpo.cz Informace k  předkládání návrhů projektů financovaných formou dlouhodobých vývozních úvěrů poskytne MPO, Ing. Martin Macourek, tel: 224 063 080, www.mpo.czMPO upozorňuje, že žádný z předložených návrhů projektů nebude vybrán, pokud vývozce nedodrží stanovené podmínky.  SOUVISEJÍCÍ ODKAZYKonsensus Participantů při OECDSměrnice Ex-Ante pro poskytování vázané pomoci, OECDPravidla pro poskytování dlouhodobých vývozních úvěrů za výhodných podmínek podle pravidel OECD v České republice (příloha č. 1 k Opatření č.7/2005 ministra průmyslu a obchodu) včetně v této Výzvě zmíněných aktualizacíExportní strategie České republiky pro období 2006 – 2010Vzorec pro výpočet celkové míry zvýhodnění DVÚ (concessionality level)Materiál OECD „Country classification 2006 – as of 24 July 2006“ – annex II – je k dispozici na internetových stránkách organizace OECD, na následující adrese: https://www.oecd.org/dataoecd/45/48/37124663.pdf

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/