Veřejná konzultace MPO – výpočet energetické náročnosti budov

Dne 1. září 2020 vstoupila v platnost vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen „vyhláška“). Vyhláškou je mimo jiné stanovena metoda výpočtu energetické náročnosti budov, která je vyžadována směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/31/EU o energetické náročnosti budov ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844. Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky stanovuje, že od 1. 1. 2023 se výpočet dodané energie bude provádět s intervalem jedné hodiny, a to v budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie. Pro naplnění tohoto požadavku nechalo ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovat soubor klimatických hodinových dat a typických profilů užívání budov pro výpočet energetické náročnosti budov v hodinovém kroku výpočtu, navazující na klimatická měsíční data a typické profily užívání pro měsíční krok výpočtu uvedené v technické normě ČSN 730331-1. Poté dne 8. 11. 2022 ministerstvo zveřejnilo k plnění předmětné povinnosti „Prohlášení k využívání hodinových klimatických dat při výpočtu energetické náročnosti budov“, kde jejich používání doporučilo.

Ačkoliv byl hodinový krok výpočtu uveden v praxi dle dlouhodobého plánu a ministerstvo zafinancovalo tvorbu výše zmíněných dat, neobešlo se jeho zavedení do praxe bez problémů (délka výpočtu, změny v zatřídění a využití obnovitelných zdrojů, nenaplnění podmínek o poskytnutí finanční podpory apod.) a část odborné komunity se na MPO obrací s žádostí o řešení situace. Ministerstvo jako gestor oblasti energetické účinnosti má eminentní zájem o kvalitní zpracování průkazů energetické náročnosti. Proto zvažuje další kroky, které povedou k vyřešení nastalé situace. Z tohoto důvodu vypisuje MPO veřejnou konzultaci, jejíž účelem je zjištění případných problémů, které odborná komunita vnímá a zároveň jako sběr podnětů, které byly posbírány v rámci praktického používání výše zmíněných dat. V případě Vašeho zájmu naleznete veřejnou konzultaci zde a její vyplnění by nemělo trvat déle než 30 min. Veřejná konzultace potrvá do 5. 5. 2023, individuální stanoviska respondentů nebudou zveřejňována a budou sloužit pouze pro interní účely ministerstva.