Ustaveno Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci

09.09.2011

Na půdě Hospodářské komory ČR v Praze bylo ve čtvrtek 8.9. 2011 ustaveno Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci. Fórum vzniklo jako reakce na snahy Evropské unie podpořit a urychlit harmonizaci v oblasti elektronické fakturace, tj. odstranit bariéry bránící efektivnějším přeshraničním obchodním vztahům v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Ministerstvo vnitra, jako kompetenčně příslušný gestor této aktivity, pověřilo Hospodářskou komoru ČR, resp. při ní pracující orgán FITPRO, aby zabezpečilo funkci Národního mnohostranného fóra a tomuto fóru předsedalo.

„Hospodářská komora ČR se snaží podnikatelům všestranně pomáhat a jsem proto rád, že jsme se stali jakýmisi garanty dalšího prosazování elektronické fakturace a elektronické komunikace vůbec mezi firmami, ale i mezi firmami a veřejnou správou. Konkurence na světových trzích je stále vyšší a firmy by měly umět využít všechny možnosti nabízené moderními technologiemi, které jim usnadní, urychlí, zlevní a zefektivní uplatnění jejich zboží na zahraničních trzích, a tím zvýší jejich konkurenceschopnost. A mezi tyto možnosti bezpochyby patří i elektronická fakturace, jejíž problematika se bude v následujícím období řešit intenzivněji také na evropské půdě,“ uvítal vznik fóra ředitel Odboru usnadňování služeb a obchodu Hospodářské komory ČR Antonín Kerner.

„Elektronická faktura dokáže plně nahradit tu klasickou papírovou a má navíc obrovské výhody. Urychluje práci, zlevňuje procesy a také eliminuje lidské chyby. V současnosti ji využívají zejména větší firmy, respektive jejich partneři, např. v automobilovém průmyslu nebo u obchodních řetězců. Ještě většímu rozšíření využívání elektronické fakturace brání částečně konzervatismus, částečně nedůvěra v nové technologie, ale také fakt, že stále ještě existují různé formáty elektronických faktur uvnitř i mezi jednotlivými státy a také komplikace s archivací. Právě harmonizace a sjednocování standardů v rámci Evropy a tím i usnadnění jejich využívání je jedním z cílů našeho právě ustaveného fóra i fóra Evropského. Věříme, že přispějeme k tomu, že v horizontu několika let bude česká i evropská ekonomika díky využívání elektronické fakturace konkurenceschopnější,“ řekl předseda FITPRO a předsedající Národního fóra Alexander Šafařík-Pštrosz.

  

 

Na toto zasedání v Praze bude v září navazovat zasedání Evropského mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci, na němž budou českou stranu zastupovat dva představitelé právě vzniklého tuzemského orgánu – Alexander Šafařík-Pstrosz, předseda FITPRO, a Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie.

Hlavními úkoly Národního mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci jsou:

  1. sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR;
  2. iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních řešení v elektronické fakturaci;
  3. poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení;
  4. podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci.

Problematika elektronické fakturace a souvisejících obchodních procedur, např. celních, dopravních, spedičních, bude také hlavním tématem příštího sympozia FITPRO, které se uskuteční v dubnu 2012.

FITPRO je zkratka z anglického názvu „Facilitation of International Trade PROcedures“ a označuje národní orgán ČR pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě. Je zřízen v souladu s mezinárodním doporučením a registrován u Evropské hospodářské komise OSN. Obdobné orgány existují v řadě zemí světa. Smyslem existence FITPRO je podporovat implementaci mezinárodně schválených doporučení a standardů pro usnadňování procedur obchodu v ČR a prosazovat potřeby, návrhy a názory odborníků a uživatelů z ČR na mezinárodní úrovni. Ve FITPRO jsou zastoupena ministerstva, další úřady a instituce, profesní svazy a sdružení i firmy svými experty. Členy předsednictva FITPRO jmenuje prezident HK ČR. Věcně se problematika týká zjednodušování a standardizace formy a obsahu dokladů používaných v obchodní transakci, postupů, procedur a nových nástrojů, zejména pro elektronickou výměnu dat a e-Business. Obchodní transakcí se rozumí celý proces počínaje nabídkami, poptávkami, katalogy, přes objednávky, kontrakty, dopravu, spedici, pojištění, dodání, clo, daně, fakturaci, platební operace, statistiku až po eventuální řešení sporů. Konkrétní aktivity FITPRO je možné sledovat na www.komora.cz/fitpro.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/