Usnesení 34. sněmu Hospodářské komory k energetice

34. sněm Hospodářské komory České republiky u vědomí tíživé energetické a cenové situace, vyhrocené v souvislosti s agresí Ruska na Ukrajině, a poslání Hospodářské komory jako obhájkyně zájmů podnikatelů a svého postavení jako klíčového hospodářského partnera vlády důrazně žádá vládu, aby:

  • naslouchala stanoviskům, námětům a požadavkům Hospodářské komory ČR;
  • pravidelně a intenzivně odborně komunikovala s experty Hospodářské komory ČR a koordinovala zvolený postup s vedením Hospodářské komory ČR;

s cílem

  • snížit principiální nejistoty ohledně dalšího ekonomického rozvoje;
  • operativně a co nejefektivněji využít Dočasného krizového rámce Evropské komise na pomoc firmám, kterých se výrazně dotkl růst cen energie;
  • navrhnout co nejrychleji dočasná konkrétní a cílená řešení, respektující realitu z firem, přičemž mohou být inspirací kroky jiných členských států EU;
  • prezentovat podnikatelské veřejnosti krizové scénáře vlády pro zajištění energetické bezpečnosti na nejkritičtější období následující zimy a pro zajištění dodávek v delším časovém horizontu;
  • předložit a vysvětlit postoj vlády k dalšímu vývoji evropského „market designu“ trhu s energií;
  • zaujmout jednoznačné stanovisko k transformaci české energetiky a teplárenství a připravit reálný časový harmonogram a
  • provázat výše uvedené krátko a střednědobé cíle s tvorbou dlouhodobých strategických a koncepčních dokumentů.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/