Unie schválila čerpání dotací pro Česko

27.07.2007

Evropská přijala český Národní strategický referenční rámec, plán, podle kterého budeme v letech 2007 až 2013 čerpat 26,7 miliardy eur (750 miliard korun) z unijních fondů. Základ penězovodu tedy už je, peníze jím však zatím netečou. K tomu je třeba mít odsouhlasené i jednotlivé operační programy. První mohou být patrně schváleny letos na podzim, poslední možná až příští rok.

Evropská přijala český Národní strategický referenční rámec, plán, podle kterého budeme v letech 2007 až 2013 čerpat 26,7 miliardy eur (750 miliard korun) z unijních fondů. Základ penězovodu tedy už je, peníze jím však zatím netečou. K tomu je třeba mít odsouhlasené i jednotlivé operační programy.

Česká republika současně vyjednávala jak strategický rámec, tak programy. První mohou být patrně schváleny letos na podzim, poslední možná až příští rok. „Je důležité, aby vyjednávací tými ustavené pro operační programy úzce spolupracovaly s generálními sekretáři, kteří jsou zodpovědní za soulad mezi NSRR a OP podle jednotlivých priorit. Současně musí probíhat i práce na realizačních dokumentech OP,“ vzkazuje ministerstvo pro místní rozvoj. Prostředky přidělené pro letošní rok může Česko čerpat ještě v příštích třech letech.

Český strategický referenční rámec nebyl schválen jako poslední. Evropskou komisi čeká ještě dokončení finského, estonského, belgického a lucemburského rámce.

Z  26,7 miliard eur, které Evropská unie poskytla Česku k dispozici v období 2007 až 2013 půjdou peníze na čtyři hlavní cíle. Prvním z nich je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, na který je určena částka 5,11 miliardy eur. Prostředky se rozdělí na základě operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity. Zároveň půjde o urychlení udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací a strukturálních změn v české ekonomice.

„Výsledkem má být zdravá ekonomika generující robustní a udržitelný hospodářský růst,“ uvedl Milan Půček, náměstek ministerstva pro místní rozvoj. „Pomoc EU směřuje na zvýšení motivace k podnikání, rozvoje podnikatelské infrastruktury a kvalitních poradenských služeb,“ dodal. Součástí podpory bude vytváření a uplatnění nových finančních nástrojů, jako jsou fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu, poskytování zvýhodněných úvěrů a záruky usnadňující přístup malých a středních podnikatelů k externím zdrojům financování. Podpora půjde na stávající průmyslové parky a regenerace brownfieldů pro podnikání. Z peněz EU se podpoří projekty zavádějící progresivní metody řízení a poskytující vzdělávací, asistenční a informační služby či poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a výstavnictví. V neposlední řadě půjde také o podporu zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh včetně ochrany nehmotných statků v podobě patentů, průmyslových vzorů, apod.

V rámci podpory pro výzkum a vývoj bude ČR usilovat o rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v regionech s cílem usnadnit a prohloubit spolupráci vědeckých institucí s domácí a zahraniční podnikatelskou sférou. Podpora bude směřována na vznik a zapojení do národních a mezinárodních technologických platforem, vytváření inovačních sítí, center excelence a center pro transfer technologií. Jde o rozvoj podmínek pro aplikaci vědeckých zjištění v praxi a zvýšení tlaku na inovaci výrobních prostředků a postupů.

Součástí strategického cíle Konkurenceschopná česká ekonomika je také podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví ČR. Půjde o rozvoj stávajících turistických atrakcí, využívání přírodního a kulturního bohatství. ČR se zavázala respektovat přírodní hodnoty území a chránit své kulturní dědictví. Podpory se dostane tvorbě a nabídce produktů, programů a aktivit regionálního významu s cílem zvýšit objem návštěvnosti domácích a zahraničních turistů.

Dalším cílem je vytvoření moderní občanské společnosti v České republice, na který se počítá s částkou 3,77 miliardy eur. Prostředky pro tuto oblast budou poskytovány na základě tří operačních programů: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň půjde o vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce České republiky.

„Jde o investici do ekonomiky schopné vytvářet nová a kvalitní pracovní místa, včetně těch kvalifikačně nejnáročnějších“ uvedla Miroslava Kopcová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu.

Třetí oblastí jsou investice do zlepšení kvality životního prostředí a dostupnosti dopravních sítí v České republice. Z bruselských peněz na tento cíl připadá 10,68 miliardy eur. Prostředky budou poskytovány na základě operačních programů Životní prostředí a Doprava. Cílem je zlepšit dostupnost environmentální infrastruktury, obnovení kvality životního prostředí a podpora úspor energie. Zároveň se má posílit dostupnost dopravy a dopravní obslužnost při zmírnění dopadu dopravy na životnímu prostředí.
V oblasti životního prostředí se podpora zaměří na zlepšování kvality ovzduší především snížením expozice obyvatelstva emisemi a hlukem. Podporu dostanou projekty k přírodě šetrného vodního hospodářství a výstavba čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizace a protipovodňové ochrany. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti české ekonomiky se podpora zaměří na opatření, která významným způsobem sníží spotřebu energie, včetně využívání progresivních technologií.

Evropské fondy slouží také dobudování základní sítě kapacitních komunikací, klíčových spojnic v oblasti dopravy a silničních a dálničních obchvatů měst a obcí. Půjde o projekty na budování napojení a technických přístupů včetně rozvoje dopravních systémů s cílem zlepšení území dostupnosti a zvýšení kvality života obyvatelstva v těchto územích. Cílem mají být projekty, které zvyšují atraktivitu prostředí pro investory, zvyšují produktivitu a případně posilují dostupnost služeb veřejného zájmu. Stavět a modernizovat se bude dopravní infrastruktura, která má rozhodující význam pro ekonomiku ČR a přispívá k dosažení cílů dopravní politiky Evropské unie.

Čtvrtým základním cílem jsou investice do vyváženého a harmonického rozvoje celého území České republiky. Na ten připadne 6,72 miliardy eur. Finanční pomoc bude poskytována prostřednictvím sedmi regionálních operačních programů a operačních programů Praha – Konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a Technická pomoc. Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomické, sociální a kulturních odlišností jednotlivých regionů České republiky.

 „Budeme investovat do rozvoje regionů, měst a venkovských oblastí tak, abychom vytvořili kvalitní životní prostředí a příležitosti k práci ve všech oblastech České republiky. Evropská komise podporuje to, že jsme koncipovali programy rozvoje na úrovni sedmi regionů. Právě obyvatelé těchto regionů vědí nejlépe, co potřebují a znají silné stránky svých regionů. Česká republika není vůbec uniformní, jak by se mohlo při letmém pohledu z Prahy či dokonce z Bruselu zdát,“ uvedla Milena Vicenová, generální sekretářka, která vedla vyjednávání strategického cíle Vyvážený rozvoj území v rámci týmu pro Národní strategický referenční rámec.

Podpora z evropských fondů se zaměří na podporu podnikání v regionech, snižování rozdílů mezi regiony a rozvoj regionální dopravní sítě. Prostředky půjdou na projekty regionálního významu z oblasti využití cestovního ruchu, ochrany kulturních památek, vzdělání, informačních technologií a moderní veřejné správy. V oblasti rozvoje městských oblastí peníze dostanou hlavně projekty v krajských městech a městech nad 50 tisíc obyvatel doplněných o Mladou Boleslav. Z fondů budou vyčleněny také zdroje pro rozvoj menších měst a venkovských oblastí. Půjde také o projekty rozvoje veřejné a sociální infrastruktury, jakými jsou například veřejná doprava, zdravotnictví, či infrastruktura pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. V případě rozvoje venkovských oblastí podpoříme projekty, které budou stabilizovat osídlení venkovských periferních regionů a posílí jejich charakter.

Důvodem existence samostatných operačních programů pro území hlavního města Prahy je ekonomické postavení hlavního města. Praha je zařazena na rozdíl od zbytku ČR mezi ekonomicky nejvyspělejší regiony Evropské unie. V úrovni HDP a míry nezaměstnanosti se Praha dokonce řadí mezi 15 nejvyspělejších regionů EU. Finanční prostředky pro Prahu budou určeny na projekty v oblasti rozvoje ekologicky příznivé veřejné dopravy, revitalizace a úsporné využívání energií a přírodních zdrojů. Finanční prostředky budou také vynaloženy na aktivity zaměřené na rozvoj inovačního prostředí, znalostní ekonomiky a partnerství mezi výzkumem a praxí.

Operační programy Cíl Konvergence (doc)

Alokace podle fondů a programů (doc)

/jak-na-