Technické normy budou v ČR levnější, dostupnější a srozumitelnější

21.07.2008

K poslednímu dni letošního roku bude rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) zrušena jeho příspěvková organizace, Český normalizační institut (ČNI). Součástí tohoto rozhodnutí je přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. ledna 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a aby byly technické normy do budoucna přístupnější. Hospodářská komora ČR tento projekt MPO vítá a aktivně spolupracuje na jeho přípravě. Česká republika tak bude pravděpodobně první zemí v EU, která technickou normalizaci takto zpřístupní.

 MPO stanovilo tři základní priority, jichž má být v rámci transformace dosaženo. První prioritou je zlepšení dostupnosti ČSN, a to zejména využitím elektronické formy, druhou výrazné zlevnění ČSN až o 50 % současného stavu a třetí prioritou je zlepšení srozumitelnosti ČSN co do obsahu, terminologie i kvality překladů do českého jazyka. K naplnění první priority by mělo zejména přispět zpřístupnění všech platných ČSN v „certifikovaném“ elektronickém (pdf) formátu a umožnění individuálního tisku každému zájemci, který se podle pravidel zaregistruje. Současně zůstane zachována nabídka profesionálně tištěných ČSN. Z dosavadních jednání lze předpokládat, že se do procesu zpřístupňování a distribuce ČSN zapojí další subjekty, jako je Hospodářská komora ČR (HK ČR) prostřednictvím Jednotných kontaktních míst (JKM), Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů, České sdružení stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další. HK ČR by též ráda nabídla podnikatelům, a to zejména malým, živnostníkům a řemeslníkům, různé podpůrné nástroje k využívání ČSN, jako jsou rešerše a příručky správné praxe. Podobné služby též nabízejí někteří prodejci ČSN. Naplnění druhé priority povede ke zlevnění přístupu k ČSN, zejména v elektronické podobě, ale předpokládá se též zlevnění u profesionálně tištěných ČSN. Tyto kroky má umožnit výrazné zefektivnění celého systému, protože cílem není zvýšit nároky na státní rozpočet. 

Splnění třetí priority předpokládá ovlivnění jejich obsahu skrze aktivní účast expertů z ČR, ať už ze soukromé či státní sféry, na procesu tvorby těchto norem. V oblasti terminologie již jsou přijímána opatření, která by měla zlepšit současný stav, přispět k jednoznačnosti ČSN a též k terminologickému souladu mezi ČSN a právními předpisy. Výsledky této práce též budou využitelné pro tvůrce právních předpisů v ČR a pro právníky lingvisty ve strukturách orgánů Evropské unie. Součástí transformace je i vytváření podmínek pro to, aby maximum ČSN bylo v českém jazyce.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/