Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky k přepracovaným pokynům pro posuzování dopadů

05.08.2008

Začátkem června letošního roku zahájila Evropská komise konzultaci na téma přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů. V České republice spadá tato problematika do gesce Ministerstva vnitra. Posuzování dopadů je v současnosti jedním z nejdůležitějších aspektů, na něž bere Komise při tvorbě své politiky zřetel. V přípravné fázi každého posouzení dopadů musí proběhnout fáze veřejné konzultace, v nichž hrají zúčastněné strany neocenitelnou roli při poskytování důležitých informací jednotlivým útvarům Komise.

Ministerstvo vnitra ČR, jako orgán zodpovědný za reformu regulace a implementaci metodiky posuzování dopadu, představilo svoje stanovisko k přepracovaným pokynům pro posuzování dopadů. Samotný text byl vypracován ve spolupráci některých členských států Evropské unie a za přispění odborníků z Hospodářské komory České republiky.

V úvodu stanoviska se lze dozvědět, že Česká republika vítá zřízení takzvané Rady pro posuzování dopadů, která vznikla na popud Komise na konci roku 2006. Další text je členěn jako výčet komentářů a doporučení týkajících se jednotlivých bodů revidovaného znění pokynů pro posuzování dopadů.

První z komentářů se týká rozsahu a pole působnosti zpráv o posuzování dopadů. Autoři stanoviska souhlasí s názorem Komise, že je třeba ke každému důležitému návrhu vypracovat takovou zprávu. V případech, kdy příslušné Generální ředitelství nebo Rada pro posuzování dopadů neshledá důvod pro vypracování takové zprávy, navrhuje Česko, aby byl celý proces posuzování dopadů vypuštěn.

Další bod se týká prezentace výsledků celého procesu. Podle názoru odborníků z České republiky je takzvaná „Executive summary“ tedy zkrácená zpráva, která by měla obsahovat pouze stručný výtah z detailní zprávy (IA), příliš podrobná a často nesrozumitelná pro širší veřejnost, čímž nenaplňuje svůj původní účel. Ve stanovisku Ministerstva vnitra jsou přesně vypsány body, které by měla zkrácená zpráva obsahovat, tak aby poskytla pochopitelné a dostačující informace těm, kterým je především adresována – široké veřejnosti.

Jako další si vzala zpráva na mušku problém kvantitativního vyjádření. Se snahou Komise odstranit z IA zbytečně rozsáhlé statistické data a nahradit je přehlednými přehledy rozpočtů lze jen souhlasit. Na druhou stranu by bylo velice přínosné, kdyby dopady nebyly prezentovány pouze na úrovni Evropské unie, ale byly naznačeny i konkrétní dopady na jednotlivé regiony a podniky z EU, zejména potom v závislosti na jejich velikosti. Do jednotlivých analýz by měla být navíc zahrnuta statistická data z členských zemí, aby měla taková analýza reálný základ, a nepracovala pouze s abstraktními daty z evropské sedmadvacítky.

Transparentnost a konzultace to je další tematický okruh stanoviska. Je více než žádoucí, aby každý návrh, který je v procesu veřejné konzultace, měl své vlastní posouzení dopadů. V této souvislosti zpráva konstatuje fakt, že úředníci Komise by měli každý návrh konzultovat se zainteresovanými podniky a autoritami z jednotlivých členských států.

V současné době je minimální doba trvání veřejné konzultace stanovena na osm týdnů. S ohledem na dosavadní zkušenosti s tímto procesem se Česká republika přimlouvá k variantě prodloužení této doby alespoň na dvanáct týdnů. Organizace realizující veřejné konzultace totiž potřebují dostatek času na to, aby mohly se svými členy prodiskutovat hlavní principy návrhu, odhadnout možné dopady a aby byly nakonec schopny představit vlastní stanovisko.

Hospodářská komora České republiky doporučuje, aby veškeré IA byly publikovány ve všech úředních jazycích Evropské unie. Jak totiž ukazuje dosavadní praxe, fakt, že IA jsou k dispozici pouze ve třech hlavních jazycích Unie (angličtina, němčina a francouzština) je limitující pro tuzemskou podnikatelskou sféru. Tato skutečnost je vnímána jako problém i v ostatních členských státech. Pokud by byly všechny IA k mání ve všech jazykových mutacích, celý proces konzultace by byl efektivnější a účinnější.

V neposlední řadě se Česká republika připojuje k iniciativě některých jiných členských států, která má za cíl vznik systému hodnocení administrativních dopadů pro běžného občana Evropské unie z hlediska kvalitativního a kvantitativního.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/