Stanovisko Hospodářské komory ČR k zintenzivnění boje proti nehlášené práci

14.01.2008

Stanovisko ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“ z 24. 10. 2007, KOM (2007) 628: Nehlášená práce je ve výše zmíněném sdělení Komise definovaná jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“. Tato definice spojuje nehlášenou práci s daňovým podvodem a/nebo podvodem v oblasti sociálního zabezpečení a zahrnuje nejrůznější aktivity od neformálních služeb pro domácnost až po nelegální práci prováděnou osobami, které neoprávněně pobývají v některém členském státě, ale nezahrnuje trestnou činnost.

 

Stanovisko ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“ z 24. 10. 2007, KOM (2007) 628: Nehlášená práce je ve výše zmíněném sdělení Komise definovaná jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“. Tato definice spojuje nehlášenou práci s daňovým podvodem a/nebo podvodem v oblasti sociálního zabezpečení a zahrnuje nejrůznější aktivity od neformálních služeb pro domácnost až po nelegální práci prováděnou osobami, které neoprávněně pobývají v některém členském státě, ale nezahrnuje trestnou činnost.Nehlášená práce je ve výše zmíněném sdělení Komise definovaná jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“. Tato definice spojuje nehlášenou práci s daňovým podvodem a/nebo podvodem v oblasti sociálního zabezpečení a zahrnuje nejrůznější aktivity od neformálních služeb pro domácnost až po nelegální práci prováděnou osobami, které neoprávněně pobývají v některém členském státě, ale nezahrnuje trestnou činnost.Hospodářská komora České republiky vítá uvedené sdělení Komise jako celek, přičemž zdůrazňuje, že:

  •  u definice nehlášené práce považuje za důležité jasně diferencovat mezi legálně provozovanou, ale nehlášenou činností, a na druhé straně trestní (nelegální) činností, která nemá být označována jako „nehlášená práce“ ale jako „nezákonná činnost“;
  • je třeba jasně identifikovat instrumenty (nosiče), jejichž prostřednictvím dochází k nehlášené práci, v této souvislosti nelze považovat institut flexibilních smluv jako takový a formu práce samostatně výdělečně činných za „nosič“ ve výše uvedeném smyslu;
  • nehlášená práce má jasně sektorovou dimenzi, viditelnou zejména v sektoru služeb pro domácnosti a ve stavebnictví.

 K nedeklarované práci přijali mimo jiné závěr v rámci deklarace i účastníci mezinárodní konference zástupců svazu podnikatelů z oboru technických zařízení „TZ PRAHA 2007“, jež proběhla v Praze 18. – 19. listopadu 2007, přičemž výslovně podpořili výše zmíněné stanovisko UEAPME.Hospodářská komora České republiky v souladu se sdělením Komise, pozičním dokumentem UEAPME a ve smyslu závazků stanovených v Etickém kodexu člena Hospodářské komory podporuje následující nástroje boje s nehlášenou prací:

  • snížení ekonomické atraktivity nehlášené práce v oblasti daňových a sociálních výhod;
  • zjednodušení a zreformování administrativy a snížení nákladů;
  • úzká spolupráce kontrolních orgánů s návazností na mechanizmus sankcí;
  • nadnárodní spolupráce mezi členskými státy;
  • informační kampaň s cílem odradit od nehlášené práce.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/