Stanovisko HK ČR k návrhu „European Small Business Act“

17.12.2007

Hospodářská komora České republiky vítá iniciativu Evropské komise předložit v lednu 2008 a následně na přelomu května a června téhož roku schválit balík opatření na podporu malých a středních podniků (MSP) ve formě „Evropského zákona pro malé podnikání – Small Business Act“ (SBA).

 

Hospodářská komora České republiky vítá iniciativu Evropské komise předložit v lednu 2008 a následně na přelomu května a června téhož roku schválit balík opatření na podporu malých a středních podniků (MSP) ve formě „Evropského zákona pro malé podnikání – Small Business Act“ (SBA).Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsledku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které by malé a střední inovativní firmy realizovaly stejně dobře nebo lépe, tyto firmy nezískají, často pouze kvůli předsudkům souvisejícím s velikostí či dobou působení MSP na trhu. Pozitivní diskriminace malých a středních podniků musí být implementována správně, nestačí ji pouze deklarovat. Malým a středním podnikům je třeba poskytnout příležitosti, jak ji využít, a to např. prostřednictvím opatření zajišťujících jejich přístup k veřejným zakázkám, a tedy dalším kapitálovým zdrojům pro růst, inovace a jejich produktivitu. Koncept pozitivní diskriminace MSP musí být vnímán jako průřezový a přijímaná opatření na úrovni EU nesmí ztěžovat podnikatelské prostředí MSP.Small Business Act by měl vést k tomu, že principy „think small first“ – „mysli nejdříve na malé“ budou zahrnuty průřezově do všech relevantních politik, což přispěje k ulehčení podnikání v rámci EU a růstu konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Pozitivní diskriminace MSP nesmí v žádném případě vést k vytváření nových byrokratických struktur v podobě například Generálního ředitelství pro MSP či k neefektivnímu prodlužování přijímaných legislativních návrhů na komunitární úrovni. Co by měl hlavně obsahovat balík SBA Opatření pro podporu podnikání a dovedností a inovací. MSP potřebují zajistit (zprostředkovat) efektivní ochranu duševního vlastnictví ke zvýšení vlastního inovačního úsilí a ochraně proti prostředkům nespravedlivé soutěže mimo EU. MSP je třeba vhodnými nástroji, ať již za finanční podpory plynoucí z fondů a programů EU nebo legislativními opatřeními EU, podporovat ve využívání jejich inovačního potenciálu, v jejich podnikatelských dovednostech a schopnostech dosáhnout např. energetických úspor.Zlepšení přístupu na trhy. MSP je třeba umožnit přístup na trh veřejných zakázek a zavádět opatření na podporu zadávání veřejných zakázek MSP. Dále MSP potřebují opatření pro podporu svého vstupu na zahraniční trhy, zejména evropský trh a odstranění stávajících překážek obchodu.Zjednodušení administrativy a lepší regulace. MSP požadují maximální transparentnost a zjednodušení pravidel pro podnikání, nejlépe ve formě jednoho zákona o podnikání. MSP dále potřebují flexibilnější přístup v otázkách pracovně-právních vztahů a zajištění pracovní síly odpovídající požadované kvalifikaci. Dalším problémem ohrožujícím konkurenceschopnost MSP zejména ve službách náročných na práci je neohlášená práce, jejíž příčiny by odbouralo správné nastavení daňového a sociálního systému. Systémy standardizace a certifikace musí rovněž odpovídat potřebám a prostředkům MSP, normalizace musí být MSP zpřístupněna. Důraz na informovanost MSP nemají dostatečné kapacity na zpracování a analýzu informací, které se týkají jejich každodenního podnikatelského života a prosazování jejich stanovisek. Pozitivní diskriminace MSP tudíž musí klást důraz nejen na potřebu zajištění dostatečné informovanosti MSP o připravovaných opatřeních, ale též na důležitost role jejich zástupců zajišťujících jejich informovanost a hájících jejich zájmy. Definice MSP Small Business Act by se měl týkat všech malých a středních podniků. Hospodářská komora České republiky v této souvislosti podporuje v diskuzi o evropské definici malých a středních podniků zejména zvýšení horní hranice pro limit počtu zaměstnanců na 500. Praxe totiž například ukazuje, že typická „střední“ firma v průmyslu, která splňuje charakteristiky efektivního podniku schopného potenciálně obstát na globálním trhu, zaměstnává 50 – 500 zaměstnanců. České i evropské malé podniky nepotřebují pevné kvóty po americkém vzoru, ale solidní závazky evropské i národní byrokracie učinit konkrétní opatření ke zjednodušení života MSP a zvýšení jejich přístupu k inovacím a růstu. Hospodářská komora České republiky věří, že Small Business Act k těmto cílům přispěje. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/