Stanovisko ATOK k diskusnímu bloku „CSR – Společenská odpovědnost firem“

18.07.2008

Stále častěji se všichni setkáváme s konceptem společenské odpovědnosti firem, tzv. CSR = Corporate Social Responsibility. Zodpovědné podnikání není pro mnohé firmy ničím novým. Většina podniků usiluje o dobré vztahy s prostředím, ve kterém podnikají tj. se zaměstnanci, místními institucemi a orgány, obchodními partnery apod. Podnikatelské subjekty, které přijaly systém CSR za svůj si dobrovolně stanovují určité etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady svého podnikání na životní prostředí,podporují region, ve kterém působí, apod. čímž pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek.

1. Vymezení pojmu „Co je CSR“
Stále častěji se všichni setkáváme s konceptem společenské odpovědnosti firem, tzv. CSR = Corporate Social Responsibility (viz definice Business Leaders Forum www.blf.cz).
Zodpovědné podnikání není pro mnohé firmy ničím novým. Většina podniků usiluje o dobré vztahy s prostředím, ve kterém podnikají tj. se zaměstnanci, místními institucemi   a orgány, obchodními partnery apod.
Podnikatelské subjekty, které přijaly systém CSR za svůj si dobrovolně stanovují určité etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady svého podnikání na životní prostředí,podporují region, ve kterém působí, apod. čímž pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek. Odlišují se tak od konkurence, stávají se žádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací a atraktivním zaměstnavatelem. Takto pojaté odpovědné podnikání je integrální součástí moderního strategického managementu (www.csr-online.cz).

2. Proč odpovědně podnikat?
Dodržování zásad CSR v praxi nemá v žádném případě snižovat ekonomickou úspěšnost firmy. Právě naopak, CSR se může stát významnou konkurenční výhodou. Podmínkou úspěchu je správné zapracování výše principů CSR do celkové strategie firmy i jejich vhodná propagace.

Firmy preferují spolehlivého obchodního partnera s dobrou reputací, širší veřejnost ocení jistotu, že příslušný podnik funguje sociálně a ekologicky zodpovědným způsobem. Také zaměstnanci chtějí v dnešní době pracovat pro společnost o níž vědí, že dokáže jejich práci ocenit. 3. CSR a Evropská unie Evropská komise vnímá CSR jako významnou součást reformní lisabonské agendy pro udržitelný růst a zaměstnanost. CSR je plně v souladu s politikou „flexicurity“ i problematikou obrany spotřebitele. Podnikatelský sektor je pro Komisi klíčovým partnerem, od kterého se očekává, že se dobrovolně přihlásí ke svému dílu celospolečenské odpovědnosti. V souladu s tímto cílem Evropské K se Hospodářská komora ČR v uplynulých 2 letech zapojila do dvou projektů CSR. Aktuálně se dokončuje projekt CSR ve spolupráci s UEAPME v rámci výzvy DG Enterprise Mainstreaming CSR for SME. 4. Praktický přístup k odpovědnému podnikání + stanovisko ATOK 

  • Mnohé organizace se k CSR ani netuší, že v mnoha ohledech splňují kritéria tohoto konceptu. Tyto společnosti zásady CSR prosazují intuitivně a nesystematicky.
  • Probíhá diskuze o tom, zda je potřebná určitá standardizace v teoretické (vymezení) i praktické rovině (reporting a certifikace). V současnosti patří k nejznámějším standard SA 8000, který by měl poskytnout rámec požadavků z oblasti CSR. Závažnost problematiky CSR dovedla řídicí struktury ISO k přípravě samostatné mezinárodní normy ISO 26 000 ( rok 2010).
  • Členům A|TOK není pěstování těchto vztahů cizí, protože jejich podnikání je mnohdy po staletí nedílnou a viditelnou součástí života regionu , v němž působí. Problémem bývá   stanovení jasných priorit a soustředění na nejdůležitější cíle CSR, jejich propagace o marketingové využití.
  • ATOK se snaží vytvářet firmám podmínky pro CSR, podporuje jejich zájem o zodpovědné chování a současně tuto formu propaguje. Vodítkem je např. Etický kodex člena Hospodářské komory ČR , který se zaměřuje na   Profesionalitu . Odpovědnost . Čestnost . Sounáležitost . Solidaritu jejích členů.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/