Sněmovna schválila revoluční změnu zákona o chemických látkách

26.06.2008

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o chemických látkách a přípravcích (nařízení REACH). Z trhu tak postupně budou mizet nebezpečné chemikálie, které je možné nahradit méně rizikovými alternativami. Účelem REACH je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a přitom zároveň ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jejich nežádoucími účinky.

Nařízení REACH vyžaduje registraci všech existujících a nových chemických látek u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Existující látky musí být registrovány během následujících jedenácti let – takzvaného přechodového období. Nařízení REACH určuje pořadí registrace těchto látek na základě vyráběného nebo dováženého množství za rok. Nejrychleji je třeba registrovat ty látky, kterých se používá nejvíce.Pro všechny látky vyráběné nebo dovážené v množství dosahujícím či přesahujícím jednu tunu za rok musí výrobci a dovozci zpracovat registrační dokumentaci, kterou je třeba předložit Evropské agentuře pro chemické látky. Shromáždit a vyhodnotit požadované informace (údaje o fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech) musí průmysl. K těmto údajům musejí být uvedeny také individuálně stanovené způsoby užití látky v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci a posouzena související rizika a případná bezpečnostní opatření k jejich eliminaci. Bude-li třeba provést další testy, je nutné předložit jejich plán. U látek s ročním objemem nad deset tun musí jejich bezpečnost zdokumentovat zpráva o bezpečnosti chemické látky. Bez registrace nebude možné v Evropské unii látku ani vyrábět, ani ji do unijních států dovážet.Na základě spolupráce Agentury pro chemické látky a kompetentních úřadů členských států se vyhodnotí registrační dokumentace u látek, kde se projeví jistá rizika (přibližně deset procent všech registrovaných látek). Kompetentní úřady (v České republice je to ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí) členských států provedou kontrolu, zda příslušná registrační dokumentace splňuje požadavky a prošetří návrhy testů, předložené průmyslem. Ve spolupráci s Agenturou posoudí také registrační dokumentaci, aby zjistily, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a určily nutnost povolení nebo omezení jejího případného užití a uvedení na trh. REACH by tak měl odstranit dnešní stav, kdy u více než 90 procent látek používaných v Evropské unii (z celkových zhruba sta tisíc) neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí.Pro každé užití látky, která patří do některé z následujících skupin, bude třeba získat povolení: -          látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR látky),-          látky persistentní, biologicky akumulovatelné a toxické (PBT látky), nebo látky vysoce persistentní a vysoce biologicky akumulovatelné (vPvB)-          další látky, klasifikované jako způsobující závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí.Takové látky mohou být povoleny pouze, pokud je výrobce nebo dovozce schopen dostatečně kontrolovat rizika. Nebude-li možno takový důkaz poskytnout, povolení se udělí jen tehdy, ukáže-li analýza, že sociálně ekonomické výhody takového použití převažují nad existujícími riziky. Pokud nebude některé riziko podléhat dostatečné kontrole, může Evropská komise omezit používání takové látky či jejího prodeje. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/