REACH ante portas!

21.05.2008

Právní předpis Evropské unie v oblasti chemických látek, označovaný zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), vstoupil v platnost dne 1. června 2007. Vztahuje se na všechny chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství nejméně jedna tuna ročně. Nové látky budou povinně registrovány od 1. června 2008.

Právní předpis Evropské unie v oblasti chemických látek, označovaný zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), vstoupil v platnost dne 1. června 2007. Vztahuje se na všechny chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství nejméně jedna tuna ročně. Nové látky budou povinně registrovány od 1. června 2008. Pro látky, které byly registrovány předběžně, jsou stanoveny pozdější lhůty. Ty závisí na množství těchto látek a týkají se období od listopadu 2010 do května 2018. Společnost, které se nepodařilo předběžně zaregistrovat zavedenou látku do 1. prosince 2008, ji nebude moci po tomto datu dovážet ani vyrábět, dokud neprovede úplnou registraci této látky u Evropské agentury pro chemické látky.

 Jaký je účel předběžné registrace a registrace v rámci REACH?REACH požaduje po výrobcích a dovozcích chemických látek (v množství nejméně jedna tuna ročně), aby získali informace o fyzikálně-chemických vlastnostech svých látek a o jejich účincích na zdraví a životní prostředí a použili je ke stanovení toho, jak lze tyto látky bezpečně používat. Každý výrobce a dovozce musí předložit agentuře registrační dokumentaci obsahující tyto údaje a hodnocení.Všichni uživatelé nebezpečných chemických látek budou povinni zajistit bezpečné používání těchto chemických látek pomocí opatření pro řízení rizik, jež uvedou v registrační dokumentaci a informují o nich uživatele chemických látek prostřednictvím rozšířených bezpečnostních listů Výrobci a importéři chemikálií  by měli provést předběžnou registraci většiny svých látek mezi 1. červnem a 1. prosincem 2008. V jednotlivých členských státech byly zřízeny asistenční služby (tzv. Helpdesks), aby firmám poskytovaly informace. Pro Českou republiku je asistenční službou CENIA, Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10; reach@cenia.cz;  www.cenia.cz/reach, telefon:  267 225 315, 267 225 323, fax:  271 742 306 Webové stránky, které mohou být užitečnými zdroji informací pro nováčky v této problematice, jsou oficiální stránky Evropské chemické agentury dostupné česky: https://echa.europa.eu/reach_cs.asp Na stránkách Britské asociace chemického průmyslu je publikován uživatelsky příjemný pohled na to, kterých podniků se bude REACG týkat: https://www.reachready.com/worry_free.php Dokument Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci v českém jazyce naleznete zdehttps://echa.europa.eu/doc/pre-registration/080403_ECHA-08-B-01-cs_PracticalSteps-web.pdf

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/