První evropské dotace míří k žadatelům

28.01.2008

Operační program Životní prostředí je prvním programem financovaným ze strukturálních fondů, z něhož budou tuzemští žadatelé čerpat dotace, a to už v únoru letošního roku. Schválení se dostalo 368 projektům podaným v první výzvě, celkové náklady činí téměř 10,3 miliardy korun. Peníze bude vyplácet Státní fond životního prostředí.

 

Operační program Životní prostředí je prvním programem financovaným ze strukturálních fondů, z něhož budou tuzemští žadatelé čerpat dotace, a to už v únoru letošního roku. Schválení se dostalo 368 projektům podaným v první výzvě, celkové náklady činí téměř 10,3 miliardy korun. Peníze bude vyplácet Státní fond životního prostředí.Z prostředků Evropské unie se bude v rámci první výzvy dotovat například výstavba čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpraven vody nebo přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Subvencovat se bude pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo nově budovaných rozvodů centrálního zásobování tepla (CZT), výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen a lokálních zdrojů tepla využívajících OZE; zvyšování účinnosti energetických systémů budov; rekonstrukce otopných soustav, využití bioodpadů, separace a svoz odpadů; zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, rekultivace starých skládek; rekonstrukce environmentálních vzdělávacích center.„Většina schválených žádostí směřuje do ochrany vod a ovzduší, odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů a úspor energie. Největší zájem a také převis poptávky byl o projekty zaměřené na úspory energie a využití odpadního tepla, především zateplování budov a samozřejmě významnou část podpory dostaly i dlouho připravované projekty čistíren odpadních vod a kanalizací,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí.Státní fond životního prostředí nyní přijímá žádosti o dotace na základě druhé a třetí výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci druhé výzvy se přijímají od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Výzva se zaměřuje na zlepšování stavu přírody a krajiny a je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů. Do 31. ledna se také přijímají žádosti o dotace na projekty jako je zateplování škol a školských zařízení, výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a stokových systémů.Otevřena je také výzva na projekty řešící výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpravny vody a rozvodné sítě pitné vody, a to nejen na individuální projekty, ale i na tzv. velké projekty (nad 25 milionů eur). V rámci Prioritní osy 1 (vodohospodářská infrastruktura) mají podporu projekty jak v obcích nad dva tisíce obyvatel (cílem je zejména naplnit požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS), tak i projekty pro obce menší v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Ve třetí výzvě se přijímají žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 3 od 21. prosince 2007 do 31. ledna 2008, v rámci Prioritní osy 1 od 3. března 2008 do 30. dubna 2008 a v rámci Prioritní osy 1 (žádosti o podporu tzv. velkých projektů) kontinuálně od 3. března 2008 do 19. prosince 2008.Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 procenta z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů pro Českou republiku. Celkem nabídne přes 5,2 miliardy eur (asi 150 miliard korun).Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.Operační program Životní prostředí přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Hranice projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí, se u Fondu soudržnosti posunula z 10 na 25 milionů eur. To celý proces administrace žádostí samozřejmě urychlí.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/