Program Antivirus MPSV: Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd

03.04.2020 Tiskové oddělení

V pondělí 6. dubna 2020, 12:00 hod. Úřad práce ČR začne přijímat žádosti zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru. Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B programu Antivirus.

V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce).

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Hospodářská komora České republiky pro zaměstnavatele vypracovala tento zkrácený návod na čerpání podpory v programu Antivirus MPSV.

O jaké náhrady mezd lze žádat:

Zaměstnavatel může žádat o náhrady mezd pro zaměstnance, kteří jsou

 • buď v karanténě (mají vystavenu eNeschopenku / případně potvrzení nařízené karanténě od lékaře nebo krajské hygienické stanice – v kolonce profese s údajem karanténa),
 • nebo nemohou vykonávat svou práci, protože jejich provozovna byla ve stavu nouze uzavřena.
 • Nebo pro zaměstnance, kteří z důvodu úplné nebo částečné ztráty zakázek, surovin, pracují jen část své pracovní doby, případně vůbec.

Ve všech případech muselo k těmto okolnostem dojít z důvodu stavu nouze.

Na koho se příspěvek nevztahuje:

 • na úhradu náhrad platů (zaměstnavatelé ve státní správě)
 • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen
 • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty
 • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení
 • žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce (podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Náhrady mezd jsou rozděleny do dvou režimů

Režim A (karanténa a uzavření provozu) zahrnuje tyto možnosti:


Případ 1 (zaměstnanci byla nařízena karanténa nebo izolace)

 • orgán ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice) nebo lékař nařídil zaměstnanci karanténu nebo izolaci (podle § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě §191, resp. § 347 odst. 4 ZP), může se jednat i o karanténu nařízenou v zahraničí
 • jde o důležitou osobní překážku v práci (zaměstnanec nesmí chodit do zaměstnání) podle § 191 ZP, zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy podle § 192 ZP. Jedná se o stejný případ jako v případě dočasné pracovní neschopnosti
 • z ČSSZ je zaslána e-neschopenka (v kolonce profese je uvedeno „karanténa“)
 • Náhrada mzdy náleží ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Tato náhrada nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění (ani ze strany zaměstnance ani ze strany zaměstnavatele) ani dani z příjmů ze závislé činnosti. Po uplynutí prvních 14 dnů, je po té poskytována prostřednictvím ČSSZ a zaměstnavatel u ní postupuje jako u dočasné pracovní neschopnosti, která trvá více než 14 dnů.

Případ 2 (zastavení určité činnosti – uzavření provozu usnesením vlády v rámci nouzového stavu, resp. opatřením ministerstva zdravotnictví a v některých případech může být i krajskou hygienickou stanicí)

Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku.

Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a ten je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance, tato náhrada podléhá odvodům (sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele) a dani z příjmů ze závislé činnosti.

Zaměstnavatel v žádosti/ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady.

Výše příspěvku v Režimu A: 80 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.


Režim B (související hospodářské potíže) zahrnuje tyto možnosti:


Případ 1 (min. 30 % zaměstnanců je nemocných, v karanténě, nebo pečuje o dítě…)

 • Jde o případ, kdy zaměstnavatel nemůže zbývajícím zaměstnancům přidělovat práci, protože chybí podstatná část zaměstnanců, jedná se tedy o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208
 • Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • Náhrada mzdy podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů ze závislé činnosti.

Případ 2 (došlo k omezení provozu v souvislosti s omezením poptávky po poskytovaných službách nebo chybějící vstupy)

 • V případě, kdy chybí vstupy (suroviny, komponenty) se jedná o tzv. prostoj, tj o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 207písm a) ZP, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku
 • V případě omezení odbytu (chybí poptávka) se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku (může být upraveno jinak dle dohody s odborovou organizací nebo dle vnitřního předpisu)
 • V obou případech náhrad mzdy podléhá odvodům (sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele) a dani z příjmů ze závislé činnosti
 • V obou těchto případech je možné, že zaměstnanci částečné pracují, např. jeden den v týdnu, nebo každý den jen část pracovní doby (záleží na druhu provozu a konkrétních podmínkách). V takovém případě za skutečné odpracovanou dobu zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající skutečné odpracované době a náhradu mzdy dostávají za tu část pracovní doby, kterou z důvodu překážek pracovat nemohli

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.

Zaměstnavatel v žádosti/ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady.

Výše příspěvku v REŽIMU B: 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.

Návod pro zaměstnavatele:

10 kroků jak postupovat:

 1. Zaměstnavatel nemůže z důvodů uvedených výše přidělovat svým zaměstnancům práci, postupuje dle jednotlivých druhů překážek a zákoníku práce.
 2. Po skončení měsíce března/dubna provede uzávěrku mezd a evidenci docházky za příslušný měsíc, ze které přesně zjistí své možné nároky na náhradu mezd.
 3. Vyplní žádost o poskytnutí příspěvku na náhradu mezd.
 4. Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz bude na webových stránkách www.uradprace.cz
 5. Komunikace probíhá výhradně dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.
 6. Žádost podává na pracoviště ÚP ČR místně příslušném dle sídla zaměstnavatele.
 7. Povinnou součástí žádosti je: doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky, doklad o zastupování zaměstnavatele, zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR, a vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek
 8. Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář (je umístěn ve webové aplikaci) pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 9. Po vyplnění žádosti se automaticky vygeneruje dohoda s ÚP, která je Úřadu práce systémem automaticky odeslána. To však neznamená, že je ÚP i schválena. ÚP dohodu (vyplněnou žádost) a všechny údaje zkontroluje, a pokud bude něco chybět, zašle informaci o stornu žádosti se specifikací chyby. Zaměstnavatele opraví a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně.
 10. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Potřebujete si tento zkrácený návod vytisknout? Materiály ke stažení

Kde najít podrobný manuál a další informace pro zaměstnavatele:

Otázky a odpovědi:

Příspěvek se vypočte z čisté, hrubé, nebo superhrubé náhrady mzdy?

Příspěvek se vypočte z náhrady mzdy, včetně řádně odvedené odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel uhradil za sebe a zaměstnance. Tedy vypočte se ze superhrubé náhrady mzdy.

Kdy, kde a jak můžeme začít žádat? A kdy dostaneme příspěvek?

Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020. Vyřízení bude trvat několik dní. První výplaty příspěvků jsou očekávány po 10. dubnu 2020. Příspěvek bude vyplácen vždy zpětně za předchozí měsíc.

Dostaneme příspěvek i na zaměstnance – cizince?

Ano, pokud tito zaměstnanci: (i) jsou zaměstnaní podle českého práva a (ii) účastní se českého důchodového a nemocenského pojištění.

Je možné, že se bude program Antivirus ještě doplňovat či rozšiřovat?

Ano, Vláda ČR uložila ministrům připravit režim C, kterým by měla být poskytnuta další forma kompenzace pro firmy, které pokračují v činnosti a u nichž došlo k poklesu produkce. Další podrobnosti však zatím nejsou k dnešnímu dni známy.

10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem