Při provádění evropského pilíře sociálních práv je třeba přihlížet k příslušné pravomoci a zásadám subsidiarity a proporcionality

Členové skupiny zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nepodpořili na včerejším plenárním zasedání stanovisko Výboru k evropskému pilíři sociálních práv. Zdůraznili, že sociální rozměr musí stát na pevných ekonomických základech a jeho předpokladem jsou konkurenceschopnost a vyšší produktivita vycházející z dovedností a znalostí. Zaměstnanost a pracovní místa netvoří legislativa, ale samotné firmy. Proto je zapotřebí podporovat vývoj na trhu práce, nikoli jej nadměrně regulovat nebo omezovat.

Zaměstnavatelé považují akční plán pro evropský pilíř sociálních práv za užitečné vodítko pro členské státy i Unii v jejich úsilí o zajištění konkurenceschopnosti, růstu, zaměstnanosti, strukturálních reforem, produktivních investic a dobrých životních podmínek. Má-li Evropa obstát v globální konkurenci, v době pokračující digitalizace a vzniku nových obchodních modelů, jsou nutné inovace a flexibilita v oblasti zaměstnanosti, pracovní doby a mobility pracovních sil. V tomto ohledu členové zaměstnavatelské skupiny EHSV vítají, že plán klade důraz na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení, včetně průběžného prohlubování dovedností a změny kvalifikace.

Rozvoji sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání nejvíce prospívá, když se stát ani EU nepodílí na stanovení kritérií pro kolektivní smlouvy ani na jejich prosazování a sociální partneři mají v obou záležitostech plnou odpovědnost a autonomii.

Členové zaměstnavatelské skupiny připomínají, že v Evropě platí nejvyšší standardy pracovních podmínek, široká sociální ochrana a rozsáhlý rámec sociálního acquis. Při provádění evropského pilíře sociálních práv na úrovni EU nebo členských států je třeba přihlížet k příslušné pravomoci a zásadám subsidiarity a proporcionality. Evropa musí pokračovat v reformách trhů práce, avšak různými způsoby v různých částech Unie, v návaznosti na různé modely trhu práce. V některých členských státech sem mohou patřit opatření týkající se minimálních mezd nebo dosažení nižších nepřímých nákladů práce. V jiných členských státech se může jednat o zavedení pružnějších forem zaměstnání nebo o úpravu systému sociálního zabezpečení s cílem stimulovat zaměstnanost. To znamená, že je třeba upřednostnit nezávazné nástroje.

Pokud EU uvažuje o předložení legislativního návrhu v oblasti sociální politiky, měly by být všechny iniciativy podloženy fakty a prokázat, že splní svůj účel. Tyto iniciativy by měly též podléhat cílenému testu konkurenceschopnosti a tímto kontrolním opatřením předcházet návrhům, které brání zvyšování konkurenceschopnosti, vytváření většího počtu pracovních míst a dosahování udržitelného růstu.

Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem institucí Evropské unie a reprezentuje zástupce zaměstnavatelů (zaměstnavatelské svazy, hospodářské komory a profesní svazy), odborů a občanskou společnost. Členkou EHSV za Hospodářskou komoru České republiky je ve skupině zaměstnavatelů Alena Mastantuono.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/