Přeshraniční pohyb – aktualizováno k 13. 5. 2021

13.05.2021 Zahraniční odbor

ESTONSKO

Stále platí obecná povinnost 10-denní karantény po vstupu do Estonska, od 3.5.2021 s rozvolněním některých opatření.

Výjimky z karantény:

1) osoba přijíždějící ze země s nízkou mírou nákazy COVID-19 (seznam států je aktualizován každý pátek na webu estonského ministerstva zahraničních věcí s platností od následujícího pondělí)

2) přijíždějící osoba prodělala onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících a byla označena za vyléčenou

3) přijíždějící osoba byla očkována proti COVID-19 v posledních 6 měsících.

FRANCIE

Pro vstup do Francie je nutné předložit negativní PCR test ne starší než 72h a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Přesné informace o aktuálním vývoji situace ve Francii jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách.

Veškeré informace pro tranzit přes letiště v Paříži najdete na internetových stránkách letiště. Všichni cestující ze zemí mimo EU musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test na COVID-19 a vyplnit speciální atestaci, kterou najdete na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Cestující v rámci EU musí předložit negativní PCR test. Na letišti je možno provést testy na COVID-19.

CHORVATSKO

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území.

Nové opatření vstoupilo v platnost dne 01. 04. 2021 a jeho platnost byla prodloužena do 15. května 2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit:

 • negativní RT – PCR test ne starší 48 hodin
 • nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem, s tím že výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu
 • Potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.

Dle rozhodnutí Krizového štábu Chorvatské republiky cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska v případě, že prodělali nemoc COVID – 19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT – PCR  testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.

Pokud osoba prodělala COVID-19 a má potvrzení o prodělané nemoci a pokud byla po prodělané nemoci očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, pak se výjimka od povinnosti prokázat se negativním PCR nebo rychlým antigenním testem nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.

V opačném případě se může cestující nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

ITÁLIE

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru, karanténa 5 dní a opakování testu (antigenní nebo PCR). Toto nařízení platí do 15.5.2021.
Doplňujeme, že vláda deklarovala zájem zrušit povinnou karanténu pro přijíždějící z EU, ale definitivní rozhodnutí nebude k dispozici dříve než 14.5. večer a bude se odvíjet v závislosti na vývoji epidemie.

Platí to pro osoby, které 14 dní před vstupem do Itálie pobývaly nebo projížděly jedním či více státy a území EU. Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).
Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a místo pobytu).

LITVA

Podle rozhodnutí litevské vlády se od 19. 4. 2021 musí cestující z většiny států EU včetně ČR při vstupu do Litvy prokázat negativním PCR testem na COVID-19 ne starším než 72 hodin a povinně se na 10 dní izolovat. Tyto podmínky se nevztahují na tranzit!

Test a izolace nejsou povinné pro osoby, které byly plně naočkovány proti COVID-19 nebo v období 180 dnů před vstupem na území Litvy onemocněly na COVID-19. Tyto skutečnosti je třeba doložit lékařským potvrzením v litevštině, ruštině nebo angličtině.

LOTYŠSKO

Po příjezdu do Lotyšska je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Negativní výsledky testů budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska.

MAĎARSKO

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Kontroly na hranicích zůstanou do 23. května 2021. Platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se např. nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)„, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • občané EU a cizinci s pobytovým povolením ve státech EU, kteří cestují ze států EU a věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení(PDF, 209 KB), není potřeba předložit PCR test;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim;

NĚMECKO

Německo zařadilo Českou republiku ke dni 2. května 2021 (od 0:00 hod.) na seznam „běžných“ rizikových zemí a vyřazuje ji tak ze seznamu vysoce rizikových zemí.

Od 12.5.2021, se rozsah výjimek pro cestující z ČR rozšířil o následující:

Při cestách do 72 hodin jsou z testovací povinnosti vyjmuti:

 • cestující za účelem návštěvy manžela/manželky, partnera nebo v případě sdílené péče o dítě.
 • osoby pracující v oblasti zdravotnictví v případě předložení potvrzení ze strany zaměstnavatele
 • vysoce postavení diplomatičtí a konzulární pracovníci, jakož představitelé vlád a parlamentů
 • policisté ve výkonu služby

Vedle toho jsou z testovací povinnosti pro vstup na území Německa vyjmuti pendleři a studenti pravidelně (minimálně jednou týdně) dojíždějící kvůli studiu, jakož i příslušníci ozbrojených sil mající status NATO.

Nadále platí karanténní opatření spolkových zemí, která je třeba dodržovat a která se mohou s ohledem na dynamický vývoj pandemie měnit. 

Ostatní cestující nemusí mít již při příjezdu test, ale mohou si PCR nebo antigenní test udělat na území Německa po příjezdu tak, aby nejpozději do 48 hodiny byli schopni předložit výsledek testu příslušným organům.

Cestujícím bez trvalého pobytu na území Německa, kteří v posledních 10 dnech pobývali na území s nebezpečnou mutací viru, může být vstup do Německa odepřen, a to i v případě, že Německem pouze projíždějí.

Cesty do Německa za účelem cestovního ruchu, resp. turistiky nejsou nadále možné.

Nadále platí registrační povinnost pro cesty do SRN jako doposud – www.einreiseanmeldung.de.

POLSKO

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací na území Polska zavedla polská vláda od 30. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem opatření je bránit importu nákazy na území Polska z ČS EU i třetích zemí. Vstup na území Polska ze států schengenského prostoru je podmíněn dřívějším vykonáním antigenního testu na COVID-19. Stacionární kontroly na pozemních hranicích Polska se sousedními státy zavedeny nebyly, dodržování opatření však namátkově provádí společné hlídky Pohraniční stráže PL a Policie PL. V rámci těchto kontrol je prověřováno, zda všechny osoby překračující hranici do PL disponují osvědčením o negativním antigenním testu na COVID-19, případně vztahuje-li se na tyto osoby některá z výjimek z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Naproti tomu osoby vstupující do Polska z jakéhokoliv území mimo schengenský prostor musí nastoupit 10ti denní karanténu. Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytuCestující, na něž se tato povinná karanténa vztahuje, se však mohou po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je z povinné karantény osvobodí.

Obecnou výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu (antigenní či PCR) tvoří osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19 http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043).

RAKOUSKO

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu a prokáží toto letenkou, nemají povinnost  test na Covid-19/karanténa za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). Rovněž nemají povinnost elektronické registrace. Totéž platí pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech zmíněných případech je nutno doložit cestu z/na letiště letenkou.

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

SLOVENSKO

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test.

Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.

SRBSKO

Od 21. 12. je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru). Opatření bylo 11. ledna prodlouženo a bude zrušeno až v případně výrazného zlepšení epidemiologické situace.

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

 • cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);
 • cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;
 • osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;
 • děti do 12 let cestující s rodiči či jinými členy domácnosti, pokud jejich doprovod má test s negativním výsledkem;
 • posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);
 • osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

ŠPANĚLSKO

Španělsko vyžaduje od osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR), osvědčení o negativním výsledku PCR testu na covid-19 (RT-PCR, uznává se též test TMA, nejedná se ale o antigenní test, který se při příjezdu neuznává). PCR test musí předložit spolu s lékařským potvrzením i cestující, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. 9. května 2021 skončila na území celého Španělska platnost nouzového stavu. V případě využití letecké či lodní dopravy do Španělska musí cestující na letišti či v přístavu načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře.

U pozemní dopravy je nutné předložit doklad o negativním PCR testu pouze při cestách francouzských občanů z Francie. Uvedené se ale nevztahuje na tranzitující osoby z jiných zemí. Povinnost testů se nevztahuje na děti mladší šesti let. Po ukončení nouzového stavu doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v nich.

TURECKO

 • Turkish AirlinesPegasus oznámili upuštění od podmínky PCR testu přijíždějíích pasažérů z některých zemí.
 • Generální ředitelství pro civilní letectví(SHGM)aktualizovalo tabulku zemí ve věci podmínek pro cestující. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost informacím případným cestujícím či předchozím pobytem v těchto zemích – Jihoafrická republika, Brazílie, Indie vzhledem ke zvýšeným ochranným opatřením.
 • POZOR! Byl zaveden formulář pro přijíždějící cestující (letecky, pozemně, námořně):https://register.health.gov.tr/#Na webové stránce je mj. uvedeno, že:
 • Formulář musí být vyplněn během posledních 72 hodin před cestou.
 • Na základě údajů bude automaticky vytvořen soukromý HES kód.
 • Pro případný kontakt je nutné uvádět přesné a aktuální informace.
 • Formulář, který vyplníte, lze zkontrolovat na hranicích Turecké republiky bez ohledu na to, zda jste tento formulář vyplnili či nikoli, a pokud jste formulář nevyplnili nebo uváděli zavádějící prohlášení, mohou Vám hrozit právní a správní sankce. Kromě toho vám nemusí být povolen vstup do Turecka (pokud nejste občanem Turecka nebo nemáte povolení k pobytu).

UKRAJINA

Od 24. 2. 2021 platí na Ukrajině adaptivní karanténa.  Česká republika je pro cestování na Ukrajinu aktuálně v červené zóně. Vstup na Ukrajinu pro cizince je od 24. 3. 2021 možný pouze s negativním PCR testem a pojištěním na Covid-19.

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://www.facebook.com/moz.ukr/

VELKÁ BRITÁNIE

Od 18. 1. 2021 platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Opatření se vztahuje na leteckou, lodní i železniční dopravu a platí pro všechny cestující s minimem výjimek. Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní (LF) a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít o takovém testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti. Negativní test je zapotřebí prokázat přepravní společnosti již před odjezdem do UK. Cestujícím, kteří nebudou mít při přechodu UK hranic test k dispozici, hrozí pokuta ve výši nejméně 500 GBP.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá opatření lockdownu. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní.

Výjimky z povinnosti nechat se otestovat před cestou mají děti do 11 let, cestující z tzv. Common Travel Area (Spojené království, Irsko, ostrov Man a ostrovy Jersey a Guernsey), a v omezené míře také mezinárodní nákladní přepravci či cestující ze 3 oblastí, kde není možné nechat se před odletem otestovat (Falklandské ostrovy, Svatá Helena a Ascension).

Všichni cestující do Anglie ze všech zahraničních musí dále od 15.2. absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény navíc k již požadovaným předletovým testům. Testy je nutné rezervovat JIŽ PŘED CESTOU DO UK online na tomto portálu. Číslo testovacího balíčku následně cestující musejí PŘED CESTOU do UK vyplnit do příletového kontaktního formuláře. Balíček dvou testů si cestující hradí sám, cena balíčku se pohybuje v závislosti na dodavateli od 170 GBP. Současně se ihned po příjezdu musejí všichni cestující izolovat po dobu 10 dnů.  Balíček s testy bude cestujícím doručen kurýrem na místo, kde se izolují. Testy si izolovaní cestující provádí sami v určené dny a kurýr je následně vyzvedne a odveze na vyhodnocení. Pokud bude výsledek kteréhokoliv z testů testu pozitivní, cestující musejí zůstat v karanténě dalších 10 dní.  Cestující si mohou zkrátit 10 denní karanténu tím, že 5. den po příletu absolvují za příplatek další komerční test v rámci schématu Test to Release – pokud je negativní, mohou karanténu ukončit, nadále však mají povinnost absolvovat i OBA testy z cestovního balíčku.

Pramen:  MZV ČR

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora