Přeshraniční pohyb – aktualizováno k 25. 10. 2021

Od 25. 10. 2021 přehledné a pravidelně aktualizované informace k přeshraničnímu pohybu naleznete už jen na vládním covid portálu ZDE.

VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM, VYSOKÝM I EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY:

Při návratu platí výjimka pro očkované osoby, tedy pokud těmto osobám byl vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Výjimka rovněž platí pro osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Před svým návratem do ČR výše uvedené osoby pouze vyplňují příjezdový formulář.

ESTONSKO

Pro české občany, kteří cestují do Estonska letadlem, zůstává povinnost vyplnění příjezdového formuláře nejdříve 24 hodin před příletem (platí i pro dítě). Potvrzující email o vyplnění příjezdového formuláře doporučujeme vytisknout či jinak připravit k prokázání letecké společnosti nebo hraniční či letištní kontrole.

Čeští občané přijíždějící z ČR do Estonska nemusí do karantény ani podstoupit antigenní/PCR test před nebo po vstupu do země. Při cestě do Estonska rozhodně doporučujeme mít s sebou český očkovací certifikát nebo potvrzení o prodělaném onemocnění.

FRANCIE

Od 1.7.2021 je akceptován a uveden v praxi evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů nebo ukončené očkování či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících. Všichni cestující musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test/antigenní test ne starší než 72h (pro osoby od 11 let) nebo potvrzení o provedeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc covid-19).

Pozor: Neočkovaní cestující do Francie ze států Španělsko, Portugalsko, Řecko, Kypr, Nizozemí musí předložit negativní PCR test/antigenní test ne starší než 24h.

Všichni cestující ze zemí mimo EU se musí řídit dle seznamu zemí podle míry rizika nákazy pro účely cestování. Pro vstup do Francie se vyžaduje předložit negativní PCR test ne starší 72h/antigenní test ne starší 48h na COVID-19, vyplnit speciální atestaci k cestě, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Francie zvolna otevírá hranice pro cestování do států mimo EU, ale velmi často je třeba prokázat neodkladný důležitý důvod cesty. Platí i pro tranzitující osoby, pokud je test vyžadován cílovou destinací.

CHORVATSKO

Od 26. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem.

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)

2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 270 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.

4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů

5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů

6. Potvrzení o prodělání nemoci covid-19 a přijetí první dávky očkovací látky v rámci šesti měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 270 dnů

7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 270 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí covid-19

8. Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na covid-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

ITÁLIE

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě – o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) – PLF formulář.

Před Vaší cestou doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/ a dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje výjimka nebo povinnost karantény, přijíždíte-li přes jiné země. Naleznete zde rovněž formuláře k vyplnění.

Pro rozdělení zemí dle kategorií a podmínek vstupu viz zde: http://www.viaggiaresicuri.it.

VSTUPNÍ PODMÍNKY – PLF formulář a EU Certifikát:

1. Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html).

2. EU CERTIFIKÁT: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, Japonska a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!)

b) negativní PCR nebo antigenní (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) test ne starší 48hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.

c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)

Certifikát ČR o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde: https://ocko.uzis.cz/.

POZOR: Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě platí povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Jak najít “své” ASL: do google vyhledávače zadejte “ASL” a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu. Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto. V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail.

LOTYŠSKO

Do Lotyšska je možno cestovat bez omezení důvodů. Přestože Lotyšsko zavedlo přísná opatření k omezení šíření COVID-19 (tzv. lockdown) s platností 21.10. – 15.11., podmínky pro cestování do/z Lotyšska upraveny nebyly.

Do Lotyšska je možno cestovat za účelem turistiky, obecně bez jakýchkoliv omezení důvodů.
Osoby, které mohou prokázat ukončené očkování ( tj. od 15. dne po podání druhé dávky) proti nemoci covid-19 (registrovanou vakcínou ve státech EU) nebo nemoc prokazatelně prodělaly v uplynulých 180 dnech – vyplňují pouze příjezdový elektronický dotazník (covidpass.lv), ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic.

Osoby, které nebyly očkovány (a neprodělaly onemocnění COVID-19) – vyplňují dotazník covidpass a před vstupem na území Lotyšska musí podstoupit test ke zjištění covid-19 (PCR test ne starší než 72h, nebo antigenní test ne starší než 48h před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo vstupu na území LV soukromým dopravním prostředkem).

Upouští se od vyžadování popříjezdové 10denní samoizolace – platí pro všechny cestovatele ze zemí s nízkým výskytem nemoci covid-19 a dále pro očkované a zotavené ze zemí s vysokým rizikem – přehledně zpracované informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že nadále platí pro všechny cestovatele vyplnit před cestou dotazník covidpass (příjezdový elektronický dotazník), který najdete na adrese www.covidpass.lv (potvrzení o jeho vyplnění, které obdržíte, je vyžadováno při hraničních kontrolách).

MAĎARSKO

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).

Cestující letecky musí při vstupu na území Maďarska doložit doklad o bezinfekčnosti, tj. očkování, prodělání onemocnění COVID-19, nebo PCR test. Výjimku mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

NĚMECKO

S platností od 1.8.2021 platí nové vstupní podmínky na území Německa. Cestující z České Republiky musí mít buď:

– lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu) nebo

– potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo

– potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

POLSKO

Od 20. 7. 2021 zavedlo Polsko tzv. lokalizační kartu cestovatele (“KLP”). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp, který je každá osoba přilétající (letecky) do Polska povinna vyplnit, a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením. Blíže viz https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp.
Doporučujeme tuto povinnost vždy konzultovat s Vámi vybraným leteckým přepravcem (leteckou společnosti).

Kromě výše uvedeného:

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí Schengenu obecně platí povinná 10-ti denní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu

RAKOUSKO

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz, plošné kontroly na hranicích z ČR do Rakouska byly zrušeny. Namátkové kontroly mohou nicméně nadále probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí.

Osoby, které předloží platný negativní test, který za účelem ubytování musí být vždy po 48 hodinách (u antigenního testu) a po 72 hodinách (u PCR testu) obnoven, nebo doklad o vakcinaci nebo o prodělané nemoci nebo o prokázání neutralizačních protilátek, se mohou v Rakousku ubytovat v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních a navštěvovat restaurace.

POZOR: Ve Vídni byla od 1.9.2021 zkrácena platnost negativních testů pro čerpání služeb, a to na 24 hodin u antigenních a na 48 hodin u PCR od doby odběru (pro děti do 12 let nicméně zůstává zachována dosavadní doba platnosti testů).

SLOVENSKO

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti mladší 18 let se řídí režimem rodičů.

Úplná výjimka z povinnosti registrace i testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.

SRBSKO

S účinností od 6.9.2021 bylo Srbsko přeřazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená).

Od 21. 12. 2020 je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru).

Nařízení předložit test se nevztahuje na:
– držitele digitálního covidového certifikátu s informací o provedeném očkování vydaného Českou republikou (očkování musí být ukončeno, tzn. u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě dávky) nebo jinou zemí, se kterou má Srbsko uzavřenu smlouvu o uznávání vakcinace, případně která recipročně srbské certifikáty o vakcinaci uznává;

– cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);

– cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;

– osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;

– osoby, které byly plně naočkovány v Srbsku (nutno doložit certifikátem, u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě tyto dávky);

– osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly nebo měly pozitivní test v období před 14 dny – 6 měsíci (nutno doložit potvrzením vydaným orgánem veřejného zdraví v Srbsku nebo v zemi, se kterou má Srbsko uzavřenu smlouvu o uznávání vakcinace, případně která recipročně srbské certifikáty o vakcinaci uznává – v případě ČR jde o digitální covidový certifikát);

– příslušníky cizích vojenských, policejních a jiných bezpečnostních orgánů, kteří přes Srbsko tranzitují, nebo do Srbska přijíždějí kvůli předem oznámeným služebním záležitostem;

– posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);

– občany sousedních zemí z pohraničního území, kteří jsou zaměstnaní v Srbsku nebo se v Srbsku zabývají zemědělstvím na základě reciprocity;

– členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska;

– občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Severní Makedonie a Černé hory (nevztahuje se na osoby tranzitující těmito zeměmi; osoby s povolením k pobytu v těchto zemích mohou z vyjmenovaných zemí přijet do Srbska bez testu, ale mají povinnost předložit Ústavu veřejného zdraví do 48 hodin od přechodu hranice PCR nebo antigenní test provedený srbskou laboratoří);

– osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

Ode dne 21. 1. 2021 platí pro občany Srbska i dalších zemí, kteří chtějí vstoupit do Srbské republiky z podnikatelských důvodů, že mohou podstoupit PCR nebo antigenní test až po vstupu do Srbska, pokud vstup do Srbska nahlásí předem Hospodářské komoře Srbska (HKS). HKS o plánovaném vstupu bude informovat pohraniční službu Ministerstva vnitra max. 24 před avizovaným vstupem. V Srbsku pak tyto osoby mají povinnost absolvovat PCR nebo antigenní test v rámci 24h po překročení hranice. Výsledky musejí být vydány srbskou referenční laboratoří a zaslány Hospodářské komoře Srbska.

Pokud tyto osoby test neudělají nebo výsledky budou pozitivní, Hospodářská komora Srbska bude o tom neprodleně informovat příslušný ústav pro veřejné zdraví. Pro podrobnější informace (adresa, kam se hlásit a údaje, jež je nutno zaslat nám prosím napište email na adresu consulate_belgrade@mzv.cz).

ŠPANĚLSKO

Od 18.10.2021 zahrnuje Španělsko mezi tzv. rizikové oblasti z hlediska nákazy následující regiony ČR: Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Praha, Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy a Střední Morava.

Osoby, které cestují z těchto rizikových regionů, musí kromě QR kódu příjezdového formuláře předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu. Opatření se má týkat těch, kteří v rizikovém regionu reálně pobývali, nicméně z důvodu nejednoznačného výkladu ze strany španělských úřadů doporučujeme chápat jako rizikový pouhý fakt, že z dané destinace cestujete. Je tudíž velmi pravděpodobné, že španělské úřady budou zmíněné potvrzení vyžadovat od všech osob cestujících z ČR.

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, a to v případě letecké či lodní dopravy vyplnění příjezdového formuláře a u cest z rizikových zemí předložení příslušného potvrzení o kompletním očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativním NAAT (RT-PCR) či antigenním testu, na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (aplikace se poměrně osvědčuje, není při vyplňování třeba čekat na vstupní bezpečnostní kód). Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti (jde o QR kód s označením DOCUMENTAL CONTROL).

Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem (QR kód s označením TRANSIT). Důrazně doporučujeme využívat výhradně elektronický formulář, nikoliv papírový, a mít jej k dispozici již před zahájením cesty.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Po připlutí či příletu bude každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole.

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z některé z rizikových oblastí (od 18.10.2021 v případě ČR jde o oblasti pojmenované jako Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Praha, Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy a Střední Morava), kromě QR kódu příjezdového formuláře rovněž jedno z následujících potvrzení:

1. potvrzení o dokončeném očkování – vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.

2. potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 – akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.

3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 – akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

TURECKO

Pro vstup je vyžadován test PCR (provedený v rozsahu 72 hodin před příletem do Turecké republiky) nebo antigenní test (provedený v rozsahu 48 hodin před příletem do Turecké republiky), ale tento lze nahradit jiným způsobem, jako je například doklad o dokončeném očkování (dvě dávky, pokud se nejedná o případ jednodávkové vakcíny) a to nejméně 14 dnů před cestou či prodělané nemoci (zotavení) COVID-19.

Upozorňujeme, že pokud cestujete v jiné ose než Česko – Turecko – Česko, tak podmínky mohou být jiné a je zapotřebí si zjistit uvedené dle podmínek daných zemí odletu.
Příjezdový formulář musíte vyplnit v rámci 72 hodin před svou cestou do Turecka. Formulář a bližší informace zde: https://register.health.gov.tr/#

Mimo účelu turismu je nutno konzultovat případnou vízovou povinnost s Velvyslanectvím Turecké republiky v Praze.

UKRAJINA

Dne 5. 8. 2021 začala platit nová pravidla vstupu na Ukrajinu – nově mají nenaočkovaní cizinci povinnost mít nainstalovanou aplikaci “VDoma” a po 72 hodinách po vstupu na Ukrajinu nastoupit do 10 denní samoizolace, pokud si v této době neudělají PCR nebo antigenní test v akreditované laboratoři. Od 24. 2. 2021 platí na Ukrajině adaptivní karanténa.

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov nebo https://www.facebook.com/moz.ukr/

Pro cizince (včetně držitelů povolení k přechodnému pobytu) následující podmínky:

• uzavřeno pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). Pojištění má vydávat společnost (pojišťovna) s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny (assistance). Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině. Ukrajinské pojišťovny nabízejí pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 online; a

• buď potvrzení o provedeném plném schématu očkování proti Covidu-19, a to některou z vakcín zařazených na seznam WHO uznaných vakcín pro použití v mimořádných situacích (v angličtině nebo s překladem do angličtiny), nebo potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší 72 hodin před vstupem na území Ukrajiny, nebo potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin před vstupem na území Ukrajiny.

Uznávané vakcíny: Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson’s Janssen, AstraZeneca/Vaxzevria, AstraZeneca/Covishield (Indie), AstraZeneca/SKBio (Jižní Korea), Moderna/Spikevax, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac).

Z povinnosti předložit potvrzení o provedeném očkování či testu jsou vyňaty děti mladší 12 let. Děti ve věku od 12 a mladší 18 let jsou povinny jeden z těchto dokladů mít, ale jsou vyňaty z povinnosti být v samoizolaci a nainstalovat si aplikaci “VDoma”.

Cizinci, kteří při vstupu nepředloží potvrzení o provedeném plném schématu očkování proti Covidu-19, jsou povinni

• před vstupem na Ukrajinu si nainstalovat aplikaci “VDoma” (lze provést předem, nebo naskenováním QR kódu, který je k dispozici na letišti po výstupu z letadla, v případě, že si cizinec odmítne aplikaci nainstalovat, nebude na území Ukrajiny vpuštěn) a

• do 72 hodin po vstupu na Ukrajinu zahájit samoizolaci;

• během období 72 hodin po vstupu na Ukrajinu takový cizinec může buď bez dalšího území Ukrajiny opustit (nemusí si tedy dělat test), nebo si musí nechat provést PCR test nebo antigenní test na Covid-19.

Pokud je test negativní, cizinec nemusí nastoupit do samoizolace. Test musí být proveden v akreditované laboratoři.

Obě kyjevská letiště nabízejí možnost provedení testu již v příletové hale (Borispyl, Zhuljany).

VELKÁ BRITÁNIE

POZOR!

Od 4.10. bude zrušen cestovní semafor a zachovány zůstanou pouze dvě kategorie: červené země, které představují vysoké riziko, a zbytek světa. ČR není červená, takže cestující, kteří jsou dvakrát očkováni (vakcínou certifikovanou v UK, USA, Evropě a v 17 dalších zemích jako je Izrael, přičemž uznává se i kombinace různých vakcín AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna), nebudou muset absolvovat test před cestou do UK a budou pro ně po příjezdu do UK platit stejná pravidla jako pro očkované Brity. Tj. objednat si před cestou PCR test na 2. den po příjezdu do UK, vyplnit příjezdový formulář, ale nemusejí do karantény ani objednávat test na den 8.

Naopak cestující bez plného očkování (+14 dnů) budou i po 4.10. muset absolvovat předletový test v zemi původu, vyplnit příjezdový formulář a před cestou objednat a zaplatit PCR testy v UK na 2. + 8. den po příjezdu, držet 10 dnů karanténu (s možností absolvovat za příplatek další PCR test 5. den, který, pokud je negativní, ukončí karanténu).

Zavádí se zjednodušené rozdělení zemí, ze kterých se do UK vstupuje a upouští se od tzv. semaforu. Existují již pouze dvě kategorie – země na tzv. červeném seznamu a všechny ostatní. Česká republika NENÍ na červeném seznamu!

Kritéria pro vstup se budou řídit zemí, ze které se do UK vstupuje, a dále tím zdali je cestující očkován.

Cestující, kteří do UK budou vstupovat z Česka (které není na červeném seznamu), v posledních 10 dnech nenavštívili zemi na červeném seznamu a JSOU plně očkovaní, musí splnit následující podmínky:

Musí prokázat plné očkovaní

  • Cestující musí předložit dokument – v papírové nebo digitální formě, kterým prokáže dokončené očkování, od kterého uplynulo minimálně 14 dní. Cestující očkovaní ve státech EU se prokazují EU
  • Digitálním COVID certifikátem.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK)

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/