Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o informačních systémech veřejné správy, vládní návrh posoudí ještě Senát a prezident

20.06.2007

Stávající právní úprava v zákoně o informačních systémech veřejné správy se vztahuje pouze na vydávání výpisů z veřejných registrů a nezahrnuje neveřejné registry jako evidence Rejstříku trestů, který však patří k základním a v praxi nejvyužívanějším evidencím veřejné správy.

 Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády č. 1085 ze dne 20. září 2006, kterým vláda schválila soubor opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice. Podle tohoto usnesení by měla být vytvořena síť Czech Pointů  (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), tedy základních kontaktních míst, kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. Navrženými opatřeními se tak významným způsobem zjednoduší komunikace právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy. V současné době již v České republice několiktakových míst  funguje. V rámci pilotního projektu umožňují vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/