Podnikatelé v Ústeckém kraji diskutovali o evropských fondech v programovacím období 2007-2013

29.04.2008

Podnikatelům v Ústeckém kraji byl určen seminář, který se konal ve čtvrtek 24. dubna 2008 na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Jednalo se v pořadí již o šestý odborný seminář o evropských fondech z celorepublikového cyklu „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků ČR.

Tématem semináře, kterého se zúčastnilo kolem 70 firem z celého Ústeckého kraje, bylo financování projektů z evropských fondů v novém programovacím období 2007-2013.


Seminář začal za účasti předsedy Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Zbyňka Pěnky
, který uvedl: „ Pro podnikatele je určen především Operační program podnikání a inovace, v dalších oblastech (lidské zdroje, ekologie, výzkum atp.) pak několik tematických operačních programů. Především pro investiční projekty v území je určen tzv. Regionální operační program. V Ústeckém a Karlovarském kraji mají podnikatelé k dispozici Regionální operační program Severozápad.“

O samotnou náplň semináře se postarali odborníci z ministerstva pro místní rozvoj, Státního zemědělského intervenčního fondu, Úřadu Regionální rady a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami programovacího období 2007-2013, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v Ústeckém kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik a finančním managementem.


„Operační program Podnikání a inovace je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a podporu podnikatelského prostředí především v sektoru zpracovatelského průmyslu. V současné době je otevřeno několik výzev, které tyto možnosti nabízejí. Žadatelům doporučujeme, aby své záměry konzultovali s našimi regionálními projektovými manažery, kteří jsou odborně proškoleni a pomohou klientovi se v dané problematice dobře zorientovat.“ dodává ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Ústecký kraj Alena Chodovská.

Zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Achs představil možnosti Regionálního operačního programu Severozápad pro období 2007 – 2013. „Cílem operačního programu je zvýšení kvality fyzického prostředí pro život obyvatel v regionu, a to jak ve velkých či středních městech, tak i ve venkovských oblastech, zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti regionu a v neposlední řadě i zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu. Zhruba 20 miliard korun, které jsou prostřednictvím regionálního operačního programu pro region Severozápad k dispozici, mohou žadatelé využít na spolufinancování zejména investičních projektů zaměřených na širokou škálu aktivit od revitalizace veřejných prostranství, obnovu a oživení nevyužívaných areálů až po modernizaci vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury až po rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu.  Veškeré projektové záměry je možné konzultovat s projektovými manažery příslušného oddělení  administrace projektů. Tato oddělení jsou dvě a nacházejí  se v Karlových Varech a v Ústí nad Labem. “ uvedl.

Podnikatelé mají prostor pro rozvoj svých podnikatelských aktivit i v rámci schváleného Operačního programu Rozvoje venkova. Venkovský prostor v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protože zájem o zaměstnání ze strany zemědělských podniků je velmi nízký. Z tohoto důvodu bude žádoucí přesunout rozvoj podnikatelských aktivit na nová pracovní místa v rámci mimozemědělských činností.

Zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu Jan Landa proto zdůraznil, že: „cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a tím přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva. Oblastí podpory proto bude i rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit a podpora rozvoje řemesel a drobné výroby, včetně využití obnovitelných zdrojů energie“.

V druhé polovině tohoto roku agentura CzechInvest umožní podnikatelům žádat o další dotace na rozvoj jejich informačních technologií. Už nyní je dobré přemýšlet o vhodných projektech, protože ty musí splňovat mnoho podmínek. V O2 se snažíme podnikatelům s definicí vhodných záměrů efektivně poradit,“ zdůraznil během svého vystoupení Petr Očko ze společnosti Teléfonica 02 Czech Republic, a.s.

Podle Petra Laníka z České spořitelny, a.s. je financování rozvoje i běžných provozních potřeb malých a středních českých firem často spojováno s jasnou vizí dosáhnout na finanční podporu ze strukturálních fondů a ostatních veřejných zdrojů. Přílišná soustředěnost výhradně na získání podpory  mnohdy vede k odpoutání pozornosti manažerů společností od dalších úvah o optimální formě financování konkrétních potřeb. Česká spořitelna  připravuje bankovní produkty tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétním požadavkům klientů a současně v maximální míře dokázaly využívat výhod podpor ze strukturálních fondů i ostatních veřejných podpor. Umíme klientům poradit, jak co nejlépe a nejvýhodněji své potřeby financovat a poskytnout jim potřebné zdroje.

Prezentace Zdeňka Mištery ze společnosti Eurovision, a.s., se zaměřila především na upozornění na nejčastější chyby, kterých se podnikatelské subjekty nejčastěji dopouštějí při přípravě žádosti o spolufinancování. Na modelových příkladech konkrétních projektů, které získaly dotaci, ukázal, jak těmto chybám předcházet a jakým způsobem připravit žádost, aby šance na přidělení dotace byla co nejvyšší.“

 

Fotogalerie

Prezentace (pdf):
Alena Chodovská – OPPI
Jan Landa – SZIF
Kateřina Kupcová – Raven
Ministerstvo pro místní rozvoj
Petr Achs – ROP
Petr Laník – Česká Spořitelna a.s.
Petr Očko – 02
Zdeněk Mištera – Eurovision
Petra Studená – Eurocentrum

Semináře nejsou určeny jen pro podnikatele, kteří se teprve seznamují s možnostmi podpory z evropských zdrojů, ale i pro ty, kteří ve svých záměrech již počítají s účastí nového operačního programu a nyní se potřebují informovat o aktuální podobě a stavu tohoto programu. Věřím, že semináře pomohou podnikatelům pochopit, jak důležitá je včasná příprava jejich projektů na zatím ještě nevyhlášené operační programy a celkově tak přispějí k následnému urychlení řádného čerpání dotací po oficiálním vyhlášení programů,“ dodává vedoucí Sekce evropských fondů Unie malých a středních podniků Markéta Novotná.

Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a probíhají ve všech krajských městech v ČR v průběhu roku 2008. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.


Další ze seminářů
se uskuteční v Ostravě (7. 5.), dále (22. 5.) Olomouc, (5. 6.) Liberec, (19. 6.) Pardubice, (26. 6.) Zlín, (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/