Podnikatelé v Plzeňském kraji se seznamovali s možnostmi financování podnikatelských záměrů z EU fondů

22.09.2008

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v polovině minulého týdne uspořádala další ze série odborných seminářů o evropských fondech „Evropské fondy Aktuálně“. Jednalo se již o třináctý odborný seminář v rámci celorepublikového kolečka, který byl tentokrát určen podnikatelům v Plzeňském kraji. Tématem semináře, organizovaným ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje, bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013.

Seminář zahájil úvodním slovem předseda Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje Zdeněk Mužík: „vzhledem k tomu, že se všechny kraje České republiky přibližují hranici 75 % průměru HDP států EU, máme k dispozici zřejmě poslední programové období, kdy je možné tyto finanční prostředky ze strukturálních fondů EU využít.“

O další náplň semináře se postarali zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, Úřadu Regionální rady a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami programovacího období 2007-13, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v Plzeňském kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik a finančním managementem.

Moderátorka semináře, Jarmila Csanková z oddělení evropských záležitostí Hospodářské komory ČR, upozornila i na negativa s posilováním české měny: „Česká republika má na období 2007 – 2013 vyjednanou nejvyšší finanční alokaci z fondů EU v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech států EU, přesto se posilující česká koruna negativně promítá i do oblasti čerpání dotací z evropských fondů.“

Ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Plzeňský kraj Blanka Hrdličková, informovala posluchače o aktuálních výzvách v rámci Operačního programu podnikání inovace. „Aktuálně je vyhlášeno celkem 7 výzev, dvě v programu Inovace, dále Potenciál, Školicí střediska, ICT v podnicích, Spolupráce a Prosperita. V nejbližší době bude vyhlášena výzva v programu Poradenství, kde mohou malí a střední podnikatelé žádat o dotaci na poradenské služby,“ uvedla Blanka Hrdličková.

„Na webových stránkách našeho úřadu zveřejňujeme tzv. Plán Výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci regionálního operačního programu Jihozápad, takže se žadatelé mohou včas připravit.“, informovala Magda Sýkorová z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Manažerka poradenské společnosti Top vision s.r.o., Zuzana Hanáková, upozornila na to, že při přípravě projektové žádosti je nutné samozřejmě naplnit všechna formální kritéria, ale nesmí se zapomínat také na její kvalitní obsah. Ten potom žadatele zavazuje k tomu, co musí opravdu zrealizovat. Obsah by tedy měl jednoznačně vycházet z promyšlené strategie a potřeb firmy.

Zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Antonín Kundrát seznámil posluchače s aktuálními dotačními možnostmi v programech, které administrují regionální odbory SZIF. Dále upozornil na specifika žádostí, které spadají pod oblast rozvoje zemědělství, rozvoje venkova a diversifikace hospodářství ve venkovském prostoru.

Jana Charvátová ze společnosti Raven EU Advisory popsala proces předkládání projektové žádosti a řízení projektu zejména z praktické stránky. Připojila řadu zkušeností ze své poradenské praxe. Zmínila také nejčastější příčiny neúspěchu: „Nedostatečné vysvětlení obsahu projektu, nesoulad mezi údaji v žádosti, v projektovém záměru a v ekonomické části projektu, nejasný harmonogram projektu nebo chybějící přílohy.“

Petr Laník z České spořitelny a.s., se naopak zamýšlel nad různými možnostmi financování podnikatelských záměrů. „ I když úvěr patří mezi nejčastější formy financování projektů v našich končinách, není to možnost jediná. Hledejte vždy co nejoptimálnější formy financování vašich záměrů.“

„Prezentace byla zaměřena na praktické aspekty podávání žádostí s důrazem na nejčastější chyby, kterým je třeba se vyhnout při zpracovávání žádostí o dotace. V případech, kdy si žadatelé své projekty připravují bez pomoci dalších agentur, bylo upozorněno na nutnost detailního prostudování podmínek vyhlašovaných výzev a všech souběžně zveřejňovaných metodik tak, aby šance na úspěšné podpoření podaného projektu byla co nejvyšší,“ uzavřela Renata Dvořáková ze společnosti Eurovision, a.s.

Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a probíhají ve všech krajských městech v ČR v průběhu roku 2008. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Prezentace: (pdf)
Jarmila Csanková 
Petr Laník
Jana Charvátová 
Antonín Kundrát 
Zdeněk Mištera
Blanka Hrdličková
Magda Sýkorová
Zuzana Hanáková

Další ze seminářů se uskuteční v Jihlavě (2. 10.), dále (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/