Peníze pro odpadové hospodářství

04.08.2008

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do páté vlny příjmu žádostí o dotace z druhého největšího operačního programu ČR – Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 11. srpna do 10. října letošního roku.

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob – podnikatelů.Z prostředků Evropské unie se budou v rámci 4. osy OPŽP dotovat například sběrné dvory, systémy pro separaci a svoz odpadů, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, kompostárny, rekultivace starých skládek. V rámci 5. osy dostanou podporu rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí, vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií, vytvoření center BAT (nejlepší dostupné techniky a technologie) pro jednotlivé kategorie průmyslových činností a další projekty.„Zájem o dotace do životního prostředí je obrovský. Z Operačního programu Životní prostředí bylo do dnešního dne podpořeno již 1197 projektů. V první výzvě doporučil Řídící výbor OPŽP ke schválení 366 projektů. Ve druhé výzvě to bylo 397 projektů a ve třetí 434. Žádosti do 4. prioritní osy, která řeší nakládání s odpady a ekologické zátěže, přijímáme již podruhé. V rámci první výzvy uspělo 154 projektů v celkové ceně přes 3,5 miliardy,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.Žádosti o dotace ze 4. a 5. prioritní osy OPŽP budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. Kontakty jsou k dispozici na www.opzp.cz.V současné době lze podávat žádosti o podporu tzv. velkých projektů (projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 milionů eur včetně daně z přidané hodnoty) v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí ve třetí kontinuální výzvě končí 19. prosince 2008. Žádosti o podporu velkých projektů v rámci Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie je možné podávat kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti přijímá pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Praze.Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 procenta z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur.  

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/