Partneři Hospodářské komory informují

22.06.2018

Nové výzvy v OP PIK zakládají povinnost žadatelů zveřejňovat účetní závěrku na Justici a také povinnosti registrovat skutečné majitele:

  • Žadatel / příjemce podpory má povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tato povinnost se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč formulář finanční analýzy, v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.
  • Za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání do Obchodního rejstříku. Podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny Obchodního rejstříku, kopií samotného podání a dokumenty určenými k zveřejnění. Pokud již subjekt podal daňové přiznání za rok 2017, je povinen tyto údaje vyplnit do formuláře finanční analýzy a zároveň mít související účetní závěrku zveřejněnu ve sbírce listin nebo učiněno podání vedoucí k uveřejnění, jak je uvedeno výše. Zpětné splnění této povinnosti až po podání žádosti není možné.
  • Žadatel má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (https://issm.justice.cz/)
  • Za splnění povinnosti se považuje, pokud byl před podáním žádosti podán návrh na zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny rejstříkového soudu a kopií samotného podání včetně příloh. Pokud je návrh podán v listinné podobě, bude doložena kopie návrhu včetně příloh, ze které bude patrné, že tento návrh byl rejstříkovému soudu podán před podáním žádosti.

Dá se předpokládat, že podobná podmínka začne postupně platit i v rámci dalších dotačních programů EU pro podnikatele.

eDotace.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/