Nový systém nemocenského pojištění bude mít kompenzační charakter

22.07.2008

Od 1. září 2008 se sazba pro výpočet nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti snižuje z 60 % na 25 %. Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění, který přináší celou řadu zásadních změn. Hospodářská komora ČR proto provedla sběr informací pro provedení statistického šetření a zjištění nákladových aspektů zavedení nového systému nemocenského pojištění.

 

Od 1. září 2008 se sazba pro výpočet nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti snižuje z 60 % na 25 %. Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění, který přináší celou řadu zásadních změn. Hospodářská komora ČR proto provedla sběr informací pro provedení statistického šetření a zjištění nákladových aspektů zavedení nového systému nemocenského pojištění.  „Po rozhodnutí Ústavního soudu o vyplácení plných dávek první tři dny nemoci se podle našich informací ve firmách v červenci oproti předchozím měsícům zvýšil počet nemocných zaměstnanců,“ říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Proto jednoznačně vítáme změnu zpátky k nulovým dávkám, je rozhodně pozitivní, že od 1. ledna 2009 dávky v prvních třech dnech budou opět zrušeny,“ dodává Petr Kužel. Od 1. ledna 2009 vstoupí v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., jehož fungování bylo odkládáno z 1. ledna 2007, resp. 1. ledna 2008. Zároveň s tímto zákonem vstupují v účinnost navazující novely zákoníku práce a zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.Nový nemocenský zákon byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 25. června 2008 a poté Senátem dne 17. července 2008. Zároveň se schváleným novým zákonem o nemocenském pojištění se na základě rozhodnutí Ústavního soudu novelizuje dosavadní zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, který ruší neposkytování nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti, tak jak původně platilo od ledna do června 2008.Od 1. září 2008 se sazba pro výpočet nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti snižuje z 60 % na 25 %. Nemocenské bude náležet i při karanténě kratší než 4 dny. Příslušníkům ozbrojených sil bude náležet nemocenské za první 3 kalendářnídny pracovní neschopnosti. Nový zákon o nemocenském pojištění platný k 1. lednu 2009 přináší oproti stávající právní úpravě nemocenského pojištění celou řadu zásadních změn. Proto Hospodářská komora ČR ve dnech 3. 7. 2008 – 10. 7. 2008 provedla sběr informací pro provedení statistického šetření a zjištění nákladových aspektů zavedení tohoto nového systému nemocenského pojištění. Nový systém nemocenského pojištění počítá se snížením sazby odvodu zaměstnavatelů z mezd zaměstnanců z aktuálních 3,3 % na plánovaných 2,3 % (2009) a 1,4 % (2010) s tím, že krátkodobou nemocnost (do 14 dní) budou mít povinnost proplácet svým zaměstnancům zaměstnavatelé formou náhrady mzdy. Cílem šetření bylo zjistit, zda při současné struktuře nemocnosti a její výši pokryje snížení odvodů na nemocenské pojištění výši vyplácených náhrad mezd či nikoliv a zda tyto vzniklé náklady ohrozí ekonomiku firem. Statistického šetření se zúčastnilo cca 1750 podnikatelských subjektů ze všech odvětví podnikání a velikosti, ne všechny však byly schopny poskytnout kompletní data. Statistickým šetřením bylo zjištěno, že různá podnikatelská odvětví mají různou strukturu a výši nemocnosti, která výrazně ovlivňuje předpokládané výplaty náhrad mezd v nemoci jednotlivých podnikatelských subjektů. Výpočet a kvalifikovaná prognóza prokázala, že nastavený směr postupného snižování sazby odvodů nemocenského pojištění v kombinaci s možností refundace vyplacených náhrad dle výše uvedeného plánu bude mít v konečné fázi kompenzační charakter a náklady na výplatu náhrad v nemoci budou v porovnání s dosavadními nemocenskými dávkami v časovém horizontu dvou let nákladově neutrální. Nový systém zvyšuje zainteresovanost zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu na co nejnižší pracovní neschopnosti z důvodů nemoci. Jeho účinnost se zvýší u zaměstnavatelů, kteří uplatňují systémy hmotné zainteresovanosti na využití fondu pracovní doby zaměstnanci a na úsporách mzdových prostředků. Nemocenské náleží až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy. Výše náhrady mzdy činí od čtvrtého dne 60 % upraveného průměrného výdělku. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne a při karanténě od prvého pracovního dne.Dále dochází k přenesení provádění nemocenského pojištění ze zaměstnavatelů (z organizací) na okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé se již nerozdělují na organizace a malé organizace. Podle nové právní úpravy nemocenského pojištění nejsou účastni společníci s.r.o. a komanditisté komanditních společností, studenti a žáci a členové družstev, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňováni, pokud jsou členy družstva, kde podmínkou členství není jejich pracovní vztah k družstvu.  Nárok na nemocenské má nově pouze zaměstnanec, jehož pracovní neschopnost (karanténa) trvala déle než 14 kalendářních dnů. Od 15. dne náleží zaměstnanci nemocenská v následující výši z vyměřovacího základu:

  • 60 % do 30. dne nemoci
  • 66 % od 31. do 60. dne
  • 72 % od 61. dne nemoci

Zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje léčebný režim a zdržuje se v místě pobytu. Zaměstnavatel může také požádat OSSZ o provedení kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnance a o ověření správnosti uznání pracovní neschopnosti u příslušného ošetřujícího lékaře. Zaměstnavatel může náhradu mzdy snížit, nebo ji neposkytnout, a to i zpětně, pokud se zaměstnanec nezdržoval v místě pobytu.V roce 2009 bude zaměstnavatelům refundována polovina mzdových náhrad, kterou zaměstnancům vyplatili za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Od roku 2010 se budou moci zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají více než 50 zaměstnanců, přihlásit do systému, založeného na refundaci poloviny náhrady mzdy a sazbě pro odvod pojistného na nemocenské pojištění vyšší než 1,4 %.

Systém nového nemocenského pojištění si klade za cíl efektivní boj proti předstírané nemoci na straně zaměstnanců, ale také na straně zaměstnavatelů, což Hospodářská komora České republiky plně podporuje.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/