MMR pomůže postiženým přírodní pohromou

04.03.2008

Obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce (například při víkendové vichřici Emma), mohou žádat o finanční pomoc ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

 

Obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce (například při víkendové vichřici Emma), mohou žádat o finanční pomoc ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program slouží rekonstrukci nebo opravě majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Program neslouží k obnově bytového fondu ve vlastnictví obcí.Zásady programu na rok 2008 budou po nezbytné přípravě a schválení současně s výzvou k podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách ministerstva dne 20. března 2008. Tyto zásady programu zpřesní postup žadatele při podávání žádostí o poskytnutí dotace i výčet nezbytných příloh, které jsou povinnou součástí žádosti.Vzhledem k tomu, že program slouží výhradně obnově majetku po pohromě, je třeba provést fotodokumentaci škod vzniklých na majetku, na který budou obce a kraje žádat dotace. Jednoznačné podklady o vzniklé škodě jsou podmínkou bezproblémového projednání žádosti.Přijaté žádosti posoudí hodnotitelská komise programu a doporučí ministrovi pro místní rozvoj přiznání nebo nepřiznání dotace. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR a účastníci programu budou vyrozuměni přiznání či nepřiznání dotace písemně.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/