Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

31.03.2008

Ve dvanácti krajských městech České republiky budou počínaje dubnem místní hospodářské komory poskytovat informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pracovníci těchto kontaktních míst jsou připraveni poškozené spotřebitele i podnikatele informovat o alternativních možnostech, kterými může být spor řešen, tedy o tzv. mediaci nebo rozhodčím řízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Hospodářskou komorou ČR začíná 1. dubna s realizací projektu, jehož společným cílem obou institucí je zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti a efektivnějšímu postihu nepoctivých podnikatelů. Předpokládá se, že ročně bude tímto způsobem vyřešeno až tři tisíce sporů, zhruba dvě třetiny z nich mediací, a přibližně tisíc sporů arbitráží.

Ve dvanácti krajských městech České republiky budou počínaje dubnem místní hospodářské komory poskytovat informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pracovníci těchto kontaktních míst jsou připraveni poškozené spotřebitele i podnikatele informovat o alternativních možnostech, kterými může být spor řešen, tedy o tzv. mediaci nebo rozhodčím řízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Hospodářskou komorou ČR začíná 1. dubna s realizací projektu, jehož společným cílem obou institucí je zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti a efektivnějšímu postihu nepoctivých podnikatelů. Předpokládá se, že ročně bude tímto způsobem vyřešeno až tři tisíce sporů, zhruba dvě třetiny z nich mediací, a přibližně tisíc sporů arbitráží.

V oblasti spotřebitelského práva je dosud vymahatelnost práva v praxi poměrně obtížná. Přestože spory mezi zákazníkem a prodejcem bývají vedeny v naprosté většině případů o relativně nízké finanční částky, končívají rezignací poškozeného, nebo zdlouhavým a nákladným soudním řízením. Nový systém bude rychlejší a levnější než klasické soudní řízení, předpokládána je lhůta do 60 dnů od doručení stížnosti, ve složitých případech do 90 dnů. Důraz je kladen na rychlost, dostupnost (finanční i místní), odbornost a nestrannost. Řešení sporů touto cestou je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to v rámci mediace nebo rozhodčího řízení.

„Dnešní stav, kdy mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v podstatě neexistuje, zvýhodňuje nepoctivé podnikatele a podnikatele prodávající nekvalitní zboží či služby. Pokud budou mít zákazníci možnost dovolat se svých práv jednodušší a účinnou cestou, tak to bude ku prospěchu nejen jim, ale také všech solidních podnikatelů, proto považuji tento projekt za velmi důležitý,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že správně nastavený systém mimosoudního řešení sporů významně kultivuje podnikatelské prostředí. Zároveň může přispět k odlehčení zátěže obecných soudů.

Spotřebitel, případně podnikatel, se může obrátit na kontaktní místo, a to osobně, poštou nebo elektronicky prostřednictvím formuláře, v němž popíše svoji stížnost spolu s informací, zda preferuje mediaci nebo arbitráž. Pracovník kontaktního místa o podané stížnosti informuje druhou stranu, která má 15 dnů na vyjádření. Ani jedna ze stran sporu v této fázi neplatí žádné poplatky.

Ve chvíli, kdy se obě strany shodnou na řešení sporu prostřednictvím mediace, která je bezplatná, určí si nezávislého mediátora, který se obě strany snaží dovést k dohodě. Mediační dohoda je následně zapsána do závazné smlouvy, která projevuje reálnou vůli stran a je právně vymahatelná.

V případě neúspěšné mediace může kterákoliv ze stran pořádat o rozhodčí řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. O rozhodčí řízení nakonec jedna nebo druhá strana může požádat již ve chvíli podání stížnosti a k jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný – je tedy zajištěna rychlá vymahatelnost práva. V této fázi zaplatí navrhovatel rozhodčímu soudu poplatek 800 Kč.