Komentář k aktualizaci třetí kapitoly Příručky pro podnikání v roce 2008

11.07.2008

Bezprostředním podnětem pro aktualizaci třetí kapitoly „Podnikání fyzických osob“ zařazené do „Příručky pro podnikání v roce 2008“ byla novela živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., provedená zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Novela provedená výše uvedeným zákonem nabyla účinnosti dnem 1.7.2008. Novela přinesla řadu zjednodušení a zpřesnění, která se týkají zejména:

  • pojetí živnosti ohlašovací volné
  • prokazování oprávnění k provozování živností
  • úpravy (snížení a odstranění duplicit a kumulace) správních poplatků souvisejících s úkony souvisejícími s živnostenským podnikáním
  • zjednodušení formulářů pro příslušná podání
  • uplatňování principu místní příslušnosti živnostenských úřadů
  • asistence osobám ohlašujícím živnost či žádajících o koncesi ze strany kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
  • institutu živnosti provozované průmyslovým způsobem
  • provozování živnosti v provozovnách.

Novela živnostenského zákona zavádí pouze jednu živnost volnou a to s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V těchto přílohách (1-3) jsou vymezeny ohlašovací živnosti řemeslné a vázané a živnosti koncesované. Příloha 4 živnostenského zákona pak vymezuje 80 oborů činností zahrnutých do jediné živnosti volné. Dosavadní úprava živnostenského zákona obsahovala 125 samostatných volných živností. Na každou jednotlivou volnou živnost přitom musel mít podnikatel příslušné (dílčí) živnostenské oprávnění. Novela podnikateli umožňuje podnikat na základě jediného živnostenského oprávnění ve všech 80 oborech zařazených do živnosti ohlašovací volné. S tím pochopitelně souvisí i snížení finanční náročnosti získání příslušných oprávnění k podnikání podnikatelem.

Novela živnostenského zákona zakládá přechod ke zjednodušení způsobu prokazování živnostenského oprávnění. Jednotným dokladem pro prokazování oprávnění k provozování živnosti se postupně stane, bez ohledu na typ provozované živnosti, výpis ze živnostenského rejstříku.

V souvislosti s novelou živnostenského zákona byly dílčím způsobem novelizovány i některé další právní předpisy. Z hlediska finanční náročnosti související se živnostenským podnikáním je významná úprava výše správních poplatků (jejich snížení) za podání a úkony související se získáním a se změnami oprávnění k provozování živností a také okolností, za nichž je živnost provozována. K pozitivním prvkům nové úpravy platí například skutečnosti, že podnikatel může oprávnění k živnosti prokazovat jediným dokladem, při současném podání více ohlášení či žádostí o koncesi hradí správní poplatek pouze jednou a první výpis z živnostenského rejstříku poplatku nepodléhá.

Novela živnostenského zákona zjednodušuje formuláře pro provedení příslušných podání fyzickými a právnickými osobami a nově stanoví obsah jednotného registračního formuláře pro živnosti ohlašovací a pro živnosti koncesované a formuláře, který představuje změnový list sloužící k oznámení příslušných změn a nových skutečností živnostenskému úřadu.

Novela živnostenského zákona ruší místní příslušnost živnostenských úřadů, pokud jde o podání činěná podnikatelem. Pro podnikatele to tedy znamená, že podání vůči živnostenskému úřadu může učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě v rámci celé České republiky. Podnikatel se tedy nemusí řídit sídlem nebo místem podnikání či bydlištěm. Místní příslušnost živnostenského úřadu je zachována pouze pro řízení o správních deliktech souvisejících s provozováním živností.

Novela živnostenského zákona umožňuje, aby oznamovatel, žadatel či podnikatel učinili příslušné podání prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT).

Novela živnostenského zákona zrušila provozování živnosti průmyslovým způsobem. Tento pojem upravoval činnosti, které v rámci jednoho pracovního procesu zahrnovaly více dílčích činností, z nichž každá byla sama o sobě považována za zvláštní živnost. Touto změnou však není dotčena povinnost podnikatelů prokázat odbornou způsobilost pro živnosti, které v rámci podnikání provozuje.

Nová úprava provozování živností v provozovnách představuje zpřesnění dosavadní právní úpravy. Precizuje podmínky provozování živností v provozovnách a vymezuje provozovny a jejích zvláštní formy (dočasná provozovna, provozování automatů).

Podnikání fyzických osob (aktualizace k 1.7.2008)

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/